Office Lens umožní prevod vyfoteného dokumentu do digitálnej podoby a jeho editovanie

Mic­ro­soft mal ten­to týž­deň tri vý­znam­né ozná­me­nia tý­ka­jú­ce sa One­No­te. Uvie­dol One­No­te pre An­droid Wear, roz­ší­re­nie Sha­re pre iOS 8 a ak­tua­li­zo­va­ný nás­troj Of­fi­ce Lens pre Win­dows Pho­ne.

One­No­te pre An­droid Wear umož­ní za­chy­tiť poz­nám­ku po­mo­cou in­te­li­gen­tných ho­di­niek s tým­to ope­rač­ným sys­té­mom jed­no­du­chým prí­ka­zom: „OK Goog­le, ta­ke a no­te." Po­hodl­ne tak mô­že­te nah­rať hla­so­vé poz­nám­ky. Ok­rem kom­pa­ti­bil­ných ho­di­niek vy­ža­du­je One­No­te pre An­droid Wear aj an­droi­do­vý te­le­fón so sys­té­mom An­droid 4.3 a vy­šším.

onenote_android_wear.jpg

No­vé roz­ší­re­nie One­No­te pre iOS 8 s náz­vom Sha­re umož­ní uk­la­da­nie fo­tog­ra­fií a od­osie­la­nie príl­oh vo for­me sú­bo­rov pria­mo do ap­li­ká­cie One­No­te bez to­ho, aby ste opus­ti­li ak­tuál­nu ap­li­ká­ciu.

Ak­tua­li­zo­va­ný nás­troj Of­fi­ce Lens je dos­tup­ný za­tiaľ len pre Win­dows Pho­ne. Umož­ňu­je pou­ží­vať fo­toa­pa­rát v te­le­fó­ne, zho­to­viť sním­ku do­ku­men­tu a pos­lať ju pria­mo do ap­li­ká­cie One­No­te. Po no­vom však mô­že­te sním­ku ulo­žiť aj ako do­ku­ment Word či sú­bor prog­ra­mu Power­Point a nás­led­ne ju aj up­ra­vo­vať.

Video:


Ak Of­fi­ce Lens ulo­ží sním­ku ako do­ku­ment Word, za­cho­vá sa text, for­má­to­va­nie aj layout. Text sa sta­ne pl­ne edi­to­va­teľ­ným, ako­by ste ho na­pí­sa­li na svo­jom po­čí­ta­či. Pri ulo­že­ní v po­do­be sú­bo­ru Power­Point sa všet­ky riad­ky s textom sta­nú nak­res­le­ný­mi ob­jek­tmi a mô­že­te me­niť ich far­bu, veľ­kosť, pre­mies­tňo­vať ich a edi­to­vať. Na­vy­še sú­bo­ry Word a Power­Point sú auto­ma­tic­ky uk­la­da­né na OneD­ri­ve.

No­vé fun­kcie vý­raz­ne roz­ši­ru­jú mož­nos­ti toh­to nás­tro­ja. Pre­vod tla­če­ných do­ku­men­tov do di­gi­tál­nej po­do­by je tak ove­ľa jed­no­duch­ší.

Of­fi­ce Lens náj­de­te vo Win­dows Pho­ne Sto­re.

Zdroj: the­nextweb.comOhodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Chro­me vás bu­de chrá­niť pred fa­loš­ný­mi tla­čid­la­mi na sťa­ho­va­nie
Google oznámil, že služba Safe Browsing v rámci Chromu bude označovať weby, ktoré používajú sociálne inžinierstvo, ako sú napr. falošné tlačidlá na download, podvodné aktualizácie či reklamy šíriace malvér. čítať »
 
Mo­zil­la to vzda­la, OS Fi­re­fox kon­čí. Viac ju za­ují­ma IoT
Decembrové oznámenie o prerušení vývoja ukončilo štvorročné snaženie o vytvorenie operačného systému založeného na prehliadači. Namiesto toho však spoločnosť plánuje sústrediť svoje sily na projekt do budúcnosti zaujímavejší - do internetu vecí. čítať »
 
Naj­nov­šiu ver­ziu OS An­droid Mar­shmallow za­tiaľ ne­pou­ží­va tak­mer nik­to
Pre niekoho to možno bude znieť prekvapivo, no najnovšia verzia OS Android zatiaľ nezažíva obrovský nárast počtu inštalácií. Najmä v porovnaní so štatistikami z minulosti. čítať »
 
Lib­reOf­fi­ce On­li­ne pod­po­ru­je spo­lup­rá­cu na do­ku­men­toch v reál­nom ča­se. Má to však há­čik
Vo webovom kancelárskom balíku LibreOffice Online pribudlo množstvo nových funkcií. Hlavnou novinkou je spolupráca viacerých používateľov na rovnakom dokumente v reálnom čase. čítať »
 
Mic­ro­soft ku­pu­je Swif­tKey. Ob­ľú­be­ná mo­bil­ná klá­ves­ni­ca bu­de dos­tup­ná už aj pre Win­dows
SwiftKey, azda najpopulárnejšia klávesnicová aplikácia pre mobilné telefóny a tablety, viac nebude k dispozícii výlučne len pre systémy Android a iOS. čítať »
 
Pou­ží­va­te­lia Win­dows 7 a 8.1, prip­rav­te sa! Win­dows 10 sa vám stiah­ne auto­ma­tic­ky
Microsoft začína Windows 10 sťahovať automaticky ako odporúčanú aktualizáciu. Podľa spoločnosti táto zmena nastane od pondelka a bude aplikovaná v niekoľkých fázach. čítať »
 
Gri­ma­sy, sel­fie fot­ky, slov­né hrač­ky – aj ta­ké mô­že byť ran­né vstá­va­nie s ap­li­ká­ciou Mi­mic­ker Alarm
Aj vy patríte k tým nešťastníkom, pre ktorých neexistuje nič horšie ako ranné vstávanie? Potom vás istotne zaujme nový vynález z dielne Microsoftu. čítať »
 
Fi­re­fox 44 bu­de pod­po­ro­vať push ozná­me­nia. Web vás sám upo­zor­ní na no­vin­ky
Nová aktualizácia prehliadača Firefox pre Windows, Mac, Linux a Android umožní používateľom dozvedieť sa o novinkách na ich obľúbených webových stránkach aj vtedy, ak ich nebudú mať otvorené. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter