Bezpečnejšia alternatíva k Dropboxu? Služba Places automaticky šifruje dáta

Pla­ces je no­vá služ­ba, kto­rá je za­me­ra­ná na zdie­ľa­nie sú­bo­rov a po­sie­la­nie správ. V sil­nej kon­ku­ren­cii chce us­pieť svo­jou bez­peč­nos­ťou. Sú­bo­ry šif­ru­je pria­mo u pou­ží­va­te­ľa.

Aj Drop­box po­nú­ka en­kryp­ciu, ak vy­uži­je­te niek­to­rý z nás­tro­jov tre­tích strán. Pre mno­hých pou­ží­va­te­ľov je však ná­roč­né spra­viť do­da­toč­ný krok a sú­bo­ry šif­ro­vať. Prá­ve tou­to vlas­tnos­ťou chcú Pla­ces za­ujať. End-to-end en­kryp­cia je auto­ma­tic­ká a lo­kál­na u kaž­dé­ho z pou­ží­va­te­ľov. Služ­ba vy­uží­va al­go­rit­mus, kto­rý mixuje štan­dar­dy RSA 2048 a aes-256.

Niek­to mô­že po­va­žo­vať za vý­ho­du aj to, že služ­ba vy­uží­va pou­ží­va­te­ľov po­čí­tač na zdie­ľa­nie ob­sa­hu. Z clou­du sa dá­ta strea­mu­jú iba vte­dy, keď je po­čí­tač ne­dos­tup­ný, prí­pad­ne ak nas­ta­nú prob­lé­my. Na­koľ­ko sú však de­šif­ro­va­cie kľú­če ulo­že­né lo­kál­ne, nik­to ne­má prís­tup k dá­tam v clou­de, iba ma­ji­teľ a prí­jem­ca.

Pla­ces sa mo­men­tál­ne na­chá­dza­jú v al­fa ver­zii, pri­čom čos­ko­ro za­čne be­ta test, do kto­ré­ho sa dá prih­lá­siť na ofi­ciál­nych strán­kach.

Video:


Zdroj: en­gad­get.com


Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Chro­me vás bu­de chrá­niť pred fa­loš­ný­mi tla­čid­la­mi na sťa­ho­va­nie
Google oznámil, že služba Safe Browsing v rámci Chromu bude označovať weby, ktoré používajú sociálne inžinierstvo, ako sú napr. falošné tlačidlá na download, podvodné aktualizácie či reklamy šíriace malvér. čítať »
 
Mo­zil­la to vzda­la, OS Fi­re­fox kon­čí. Viac ju za­ují­ma IoT
Decembrové oznámenie o prerušení vývoja ukončilo štvorročné snaženie o vytvorenie operačného systému založeného na prehliadači. Namiesto toho však spoločnosť plánuje sústrediť svoje sily na projekt do budúcnosti zaujímavejší - do internetu vecí. čítať »
 
Naj­nov­šiu ver­ziu OS An­droid Mar­shmallow za­tiaľ ne­pou­ží­va tak­mer nik­to
Pre niekoho to možno bude znieť prekvapivo, no najnovšia verzia OS Android zatiaľ nezažíva obrovský nárast počtu inštalácií. Najmä v porovnaní so štatistikami z minulosti. čítať »
 
Lib­reOf­fi­ce On­li­ne pod­po­ru­je spo­lup­rá­cu na do­ku­men­toch v reál­nom ča­se. Má to však há­čik
Vo webovom kancelárskom balíku LibreOffice Online pribudlo množstvo nových funkcií. Hlavnou novinkou je spolupráca viacerých používateľov na rovnakom dokumente v reálnom čase. čítať »
 
Mic­ro­soft ku­pu­je Swif­tKey. Ob­ľú­be­ná mo­bil­ná klá­ves­ni­ca bu­de dos­tup­ná už aj pre Win­dows
SwiftKey, azda najpopulárnejšia klávesnicová aplikácia pre mobilné telefóny a tablety, viac nebude k dispozícii výlučne len pre systémy Android a iOS. čítať »
 
Pou­ží­va­te­lia Win­dows 7 a 8.1, prip­rav­te sa! Win­dows 10 sa vám stiah­ne auto­ma­tic­ky
Microsoft začína Windows 10 sťahovať automaticky ako odporúčanú aktualizáciu. Podľa spoločnosti táto zmena nastane od pondelka a bude aplikovaná v niekoľkých fázach. čítať »
 
Gri­ma­sy, sel­fie fot­ky, slov­né hrač­ky – aj ta­ké mô­že byť ran­né vstá­va­nie s ap­li­ká­ciou Mi­mic­ker Alarm
Aj vy patríte k tým nešťastníkom, pre ktorých neexistuje nič horšie ako ranné vstávanie? Potom vás istotne zaujme nový vynález z dielne Microsoftu. čítať »
 
Fi­re­fox 44 bu­de pod­po­ro­vať push ozná­me­nia. Web vás sám upo­zor­ní na no­vin­ky
Nová aktualizácia prehliadača Firefox pre Windows, Mac, Linux a Android umožní používateľom dozvedieť sa o novinkách na ich obľúbených webových stránkach aj vtedy, ak ich nebudú mať otvorené. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter