ASUS DSL-AC68U – najrýchlejší modem router na svete

ASUS pred­sta­vil dvoj­pás­mo­vý mo­dem rou­ter ADSL/VDSL DSL-AC68. Za­ria­de­nie spá­ja fun­kcie sa­mos­tat­né­ho bez­drô­to­vé­ho rou­te­ra a mo­de­mo­vé­ho rou­te­ra DSL. Vy­uží­va roz­hra­nie Wi-Fi 802.11ac no­vej ge­ne­rá­cie, kto­ré­ho kom­bi­no­va­ná rých­losť v oboch pás­mach do­sa­hu­je 1900 Mb/s. To zá­ro­veň zna­me­ná, že ide o naj­rý­chlej­ší mo­dem rou­ter na sve­te. 

DSL-AC68U.jpg

Po­nú­ka rých­losť 1300 Mb/s v pás­me 5 GHz roz­hra­nia 802.11ac a zá­ro­veň 600 Mb/s v pás­me 2,4 GHz roz­hra­nia 802.11n. Zá­slu­hou por­tu DSL a pre­pí­na­teľ­né­ho por­tu WAN/LAN rou­ter pod­po­ru­je fun­kciu dvoch sie­tí WAN. No­vin­ka je vy­ba­ve­ná aj roz­hra­ním USB 3.0 a vhod­ná je do vy­ťa­že­ných do­má­cich sie­tí, kto­ré sa pou­ží­va­jú na mno­hé úče­ly - od on-li­ne hra­nia až po preh­rá­va­nie HD vi­dea. DSL-AC68 sa za­čne na Slo­ven­sku pre­dá­vať kon­com sep­tem­bra za 181,90 eura s DPH.

DSL-AC68 je kom­pa­ti­bil­ný s tech­no­ló­gia­mi ADSL, ADSL2/2 +, VDSL2 a služ­ba­mi vy­uží­va­jú­ci­mi op­tic­ké vlák­na a káb­lo­vé pri­po­je­nie, tak­že je prip­ra­ve­ný na naj­nov­šie sie­ťo­vé tech­no­ló­gie blíz­kej bu­dúc­nos­ti. 

DSL-AC68U IO.jpg

Tri exter­né an­té­ny vý­raz­ne zvy­šu­jú pok­ry­tie sig­ná­lom Wi-Fi a vý­znam­ne pris­pie­va­jú k hra­niu on-li­ne hier bez aké­ho­koľ­vek ones­ko­re­nia a ply­nu­lé­mu preh­rá­va­niu mul­ti­mé­dií prak­tic­ky kde­koľ­vek v do­me. Fun­kcia ASUS AiRa­dar s tech­no­ló­giou na uni­ver­zál­ne pris­pô­so­be­nie vy­ža­ro­va­cie­ho di­ag­ra­mu pri­ná­ša sta­bi­li­tu bez­drô­to­vé­ho pri­po­je­nia.

Jej vy­so­ká ener­ge­tic­ká účin­nosť zlep­šu­je pok­ry­tie v po­rov­na­ní so štan­dar­dný­mi rou­ter­mi až o 50 %. Tech­no­ló­gia na pris­pô­so­be­nie vy­ža­ro­va­cie­ho di­ag­ra­mu ta­kis­to zlep­šu­je si­lu sig­ná­lu a vý­kon do­kon­ca aj pre star­šie klien­tske za­ria­de­nia špe­ci­fi­ká­cie 802.11a/b/g/n.

Rou­ter DSL-AC68 vy­uží­va dva sa­mos­tat­né pro­ce­so­ry - je­den na bez­drô­to­vé pri­po­je­nie a dru­hý na káb­lo­vé pri­po­je­nie. Neh­ro­zia te­da pok­le­sy vý­ko­nu, kto­rý­mi tr­pia bež­né rou­te­ry. Vy­ho­to­ve­nie s dvo­ma pro­ce­sor­mi zvy­šu­je aj do­sah a sta­bi­li­tu sig­ná­lu. Aj v naj­vy­ťa­že­nej­ších do­má­cich sie­ťach je za­ru­če­né ply­nu­lé preh­rá­va­nie HD vi­dea, níz­ka la­ten­cia pri on-li­ne hra­ní a te­le­fo­no­va­ní VoIP a rých­le sťa­ho­va­nie sú­bo­rov.

Jed­no­du­ché nas­ta­ve­nie a po­ho­dlie s tech­no­ló­giou AiC­loud

Rou­ter DSL-AC68 je vy­ba­ve­ný por­tom USB 3.0, kto­rý umož­ňu­je až de­sať­krát rých­lej­šie pre­no­sy než USB 2.0. Mož­no ho vy­užiť na zdie­ľa­nie sú­bo­rov, tla­čiar­ní ale­bo 3G/4G mo­de­mov. V kom­bi­ná­cii s tech­no­ló­giou ASUS AiC­loud pre­me­ní rou­ter DSL-AC68 do­má­cu sieť na osob­ný cloud umož­ňu­jú­ci jed­no­du­ché strea­mo­va­nie a zdie­ľa­nie ob­sa­hu do smar­tfó­nov, PC a tab­le­tov.
Gra­fic­ké pou­ží­va­teľ­ské roz­hra­nie ASUSWRT dá­va pou­ží­va­te­ľo­vi tak­mer neob­me­dze­nú kon­tro­lu nad nas­ta­ve­ním sie­te. Zá­klad­né nas­ta­ve­nie zvlád­nu aj no­vá­či­ko­via po­čas 30 se­kúnd. Skú­se­ní pou­ží­va­te­lia mô­žu vy­uží­vať aj ďal­šie fun­kcie, ako je mo­ni­to­ro­va­nie pre­vádz­ky, sprá­va šír­ky pás­ma Quali­ty of Servic­e (QoS) ale­bo pod­po­ra tech­no­ló­gie IPv6, nie­koľ­ko bez­drô­to­vých SSID a za­bez­pe­če­ný prís­tup k VPN.

Tech­nic­ké pa­ra­met­re:

Wi-Fi

802.11n: až 450 Mb/s; Tur­boQAM (2,4 GHz): až 600 Mb/s

802.11ac (5 GHz): až 1,3 Gb/s

Por­ty

1× RJ11

4× 10/100/1000 Mb/s Et­her­net LAN

1× USB 3.0

Štan­dard DSL

ADSL, ADSL2/2+, VDSL2

An­té­ny

3× exter­ná an­té­na

Roz­me­ry

220 × 83,3 × 160 mm

Hmot­nosť

640 g

Zdroj: AsusOhodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

In­tel: No­vé pro­ce­so­ry bu­dú po­mal­šie. Dô­vo­dom je ús­po­ra ener­gie
Popredný svetový výrobca mikroprocesorov Intel na čele so svojím viceprezidentom Williamom Holtom oznámil počas konferencie ISSCC v San Franciscu koniec éry neustáleho zrýchľovania čipov. čítať »
 
LG pred­beh­ne Sam­sung: No­vin­ku G5 pred­sta­ví o pár ho­dín skôr ako Sam­sung svo­ju S7
Veľtrh MWC v Barcelone sa pomaly, ale isto blíži. Už teraz je známe, že v predvečer veľkej udalosti spoločnosť Samsung nebude jediná, ktorá verejnosti odhalí novú vlajkovú loď. čítať »
 
Mat­rox C900: Jed­nos­lo­to­vá kar­ta pre de­väť dis­ple­jov
Aj vy patríte k používateľom, ktorí si nevedia predstaviť prácu na počítači bez minimálne dvoch monitorov? čítať »
 
iP­ho­ne 7 má prísť s duál­nym fo­toa­pa­rá­tom. Poz­ri­te si, ako bu­dú vy­ze­rať fot­ky
Len nedávno sme priniesli niekoľko zvestí o očakávanom iPhone 7 a už sa objavili ďalšie. Pochádzajú od analytika KGI Ming-Chi Kua, ktorý zvyčajne disponuje pomerne spoľahlivými informáciami. čítať »
 
Ultra­za­bez­pe­če­ný vo­do­tes­ný Tu­ring Pho­ne vy­me­nil An­droid za OS Sail­fish
Keď pred siedmimi mesiacmi tvorcovia predstavili mobilný telefón Turing Phone, charakterizovali ho ako ultrazabezpečený androidový smartfón, zhotovený (čiastočne) z tekutého kovu. čítať »
 
No­vé gra­fic­ké kar­ty AMD Fi­reP­ro pre­me­nia oby­čaj­ný po­čí­tač na gra­fic­ký su­perstroj
AMD prichádza s riešením pre tých, ktorí potrebujú pracovať s vysokým rozlíšením a pokročilou grafikou, nemajú na to však dostatočne výkonný počítač. čítať »
 
HP má vlas­tné in­te­li­gen­tné ho­din­ky. Vzhľa­dom sa po­ná­ša­jú na kla­sic­ké chro­nog­ra­fy
Ani spoločnosť Hewlett-Packard nebude výnimkou. V súčasnosti totiž pracuje na niekoľkých modeloch vlastných smartwatch, ktoré sa napohľad od bežných hodiniek takmer nelíšia. čítať »
 
Lu­mir C: LED lam­pa na­pá­ja­ná pla­me­ňom svieč­ky
V prípade výpadku elektriny vám môže poslúžiť sviečka. Problém je v tom, že neosvetlí širokú oblasť a jej svetlo je dosť slabé. Pomôcť tu môže lampa Lumir C, LED svietidlo, ktoré znásobí svetlo sviečky. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter