Aké sú smart hodinky Applu? Pozrite sa, čo všetko dokážu a ako budú vyzerať

App­le ko­neč­ne vstú­pil do sve­ta wearab­les. No na tr­hu je už viac mo­de­lov in­te­li­gen­tných ho­di­niek a ne­dá sa po­ve­dať, že by do­siah­li vý­raz­nej­šie ús­pe­chy. Po­da­rí sa App­le Watch uro­biť di­eru do sve­ta?

Pop­ri iP­ho­ne 6 a iP­ho­ne 6 Plus bol App­le Watch je­den z naj­viac oča­ká­va­ných pro­duk­tov v pos­led­ných ro­koch. K dis­po­zí­cii bu­de za­čiat­kom ro­ka 2015 a ce­na na ame­ric­kom tr­hu sa za­čí­na od 349 do­lá­rov. Pre App­le to je úpl­ne no­vá ka­te­gó­ria vý­rob­kov, po­dob­ne ako bol v ro­ku 2010 iPad. Poz­ri­me sa te­da na za­ria­de­nie pod­rob­nej­šie.

Čo vlas­tne ro­bí?

App­le Watch je ok­rem ho­di­niek hu­dob­ný preh­rá­vač, fit­nes po­môc­ka sle­du­jú­ca sr­dco­vý tep, ko­mu­ni­kač­né za­ria­de­nie, kto­ré bu­de od­osie­lať a pri­jí­mať sprá­vy, vo­la­nia, zho­to­vo­vať zvu­ko­vé nah­ráv­ky a bu­de to aj por­tál k iným ap­li­ká­ciám. Umož­ní aj plat­by cez App­le Pay. Mož­no ním ov­lá­dať App­le TV, ale pos­lú­ži ako di­aľ­ko­vý ov­lá­dač aj pre iné pri­po­je­né do­má­ce in­te­li­gen­tné za­ria­de­nia.

Zdá sa, že App­le Watch chce byť syn­té­zou mno­hých ďal­ších smart ho­di­niek a zlú­čiť ich fun­kcie do jed­né­ho cel­ku. V niek­to­rých oh­ľa­doch pri­po­mí­na ho­din­ky s An­droid Wear (no­ti­fi­ká­cie, ov­lá­da­nie hla­som, fun­kcia swipe-to-glan­ce), v iných sa po­do­bá na Gear od Sam­sun­gu s OS Ti­zen (za­me­ra­nie na ap­li­ká­cie, hla­so­vé vy­tá­ča­nie). No ok­rem to­ho mô­že fun­go­vať aj ako di­gi­tál­ny kľúč na ot­vá­ra­nie in­te­li­gen­tných zá­mkov na dve­rách, ap­li­ká­cie umož­nia aj prís­tup k ďal­ším in­te­li­gen­tným za­ria­de­niam v do­mác­nos­ti, napr. k in­te­li­gen­tné­mu ter­mos­ta­tu s vy­uži­tím bez­drô­to­vé­ho pri­po­je­nia cez iP­ho­ne.

Video:


No App­le Watch má aj mno­ho fit­nes fun­kcií - šty­ri za­fí­ro­vé šo­šov­ky na je­ho chr­bte umož­nia pres­nej­šie me­ra­nie sr­dco­vé­ho te­pu ako nap­rík­lad sen­zo­ry v ho­din­kách Sam­sung Gear či Mo­to­ro­la Mo­to 360, a to vďa­ka kom­bi­ná­cii infra­čer­ve­né­ho svet­la a LED tech­no­ló­gie. A sú tu aj ši­kov­ne navr­hnu­té ap­li­ká­cie, napr. na sle­do­va­nie vý­da­ja ka­ló­rií, us­mer­ňo­va­nie cvi­če­nia. Ap­li­ká­cie pod­po­ru­jú veľ­ké množ­stvo špor­to­vých ak­ti­vít vrá­ta­ne cyk­lis­ti­ky. App­le Watch spo­lup­ra­cu­je aj s iný­mi fit­nes ap­li­ká­cia­mi, napr. Ni­ke Plus, a kým sa ho­din­ky dos­ta­nú na trh, pri­bud­nú aj ďal­šie.

apple_watch_sensors.jpg

A v ne­pos­led­nom ra­de App­le Watch uka­zu­je aj pres­ný čas, a to vy­so­ko pre­cíz­ne, s pres­nos­ťou na 50 mi­li­se­kúnd. K to­mu sa pri­dá­va­jú vďa­ka mož­nos­ti pris­pô­so­be­nia aj ďal­šie in­for­má­cie - fá­zy Me­sia­ca, po­ča­sie, uda­los­ti z ka­len­dá­ra a pod.

apple_watch_faces.jpg

Aký te­le­fón pot­re­bu­je­te?

iP­ho­ne 5, 5C, 5C, 6 ale­bo 6 Plus. Žiaľ, so star­ší­mi mo­del­mi App­le Watch nes­po­lup­ra­cu­je. Rov­na­ko ani s an­droi­do­vý­mi smar­tfón­mi. Je to pro­dukt pre ma­ji­te­ľov iP­ho­nov, tak ako je Sam­sung Gear ur­če­ný pre vlas­tní­kov te­le­fó­nov od Sam­sun­gu a ho­din­ky s An­droid Wear pre pou­ží­va­te­ľov an­droi­do­vých smar­tfó­nov.

Ako fun­gu­je?

Rov­na­ko ako os­tat­né in­te­li­gen­tné ho­din­ky aj App­le Watch je navr­hnu­tý ako dopl­nok te­le­fó­nu. Mu­sí s ním byť spá­ro­va­ný a pre­po­je­ný na väč­ši­nu fun­kcií, ale niek­to­ré ve­ci fun­gu­jú aj bez pre­po­je­nia.

apple_watch_S1.jpg

App­le Watch má jas­ný fa­reb­ný do­ty­ko­vý dis­plej, ro­lo­va­ciu „di­gi­tál­nu ko­ru­nu" a tla­čid­lo na boč­nej stra­ne s extra fun­kcia­mi. Mô­že­te ho ov­lá­dať aj do­ty­kom, ges­ta­mi a hla­som. Ho­din­ky ma­jú úpl­ne no­vý pro­ce­sor S1, sú vy­ba­ve­né ak­ce­le­ro­met­rom, gy­ros­ko­pom, Wi-Fi, GPS. Za­tla­če­ním „di­gi­tál­nej ko­ru­ny" sa dos­ta­ne­te na do­má­cu ob­ra­zov­ku.

apple_watch_homescreen.png

K dis­po­zí­cii je aj hma­to­vý pro­ce­sor Tap­tic, kto­rý po­nú­ka jem­nú vib­rač­nú spät­nú väz­bu na ozná­me­nie alar­mov a ďal­ších správ. K vý­ba­ve pat­rí aj tech­no­ló­gia NFC, kto­rá umož­ní spo­mí­na­né plat­by App­le Pay a po­má­ha pri fun­kcii di­gi­tál­ne­ho kľú­ča. A ako sa ho­din­ky na­bí­ja­jú? Kom­bi­ná­ciou mag­ne­tic­ké­ho a in­duk­čné­ho na­bí­ja­nia. Ži­vot­nosť ba­té­rie nie je zná­ma, no pod­ľa množ­stva fun­kcií by sa da­lo usu­dzo­vať, že sa bu­dú mu­sieť na­bí­jať kaž­dý deň ale­bo tak­mer kaž­do­den­ne, rov­na­ko ako os­tat­né high-end smart ho­din­ky od Sam­sun­gu či z plat­for­my An­droid Wear.

Koľ­ko vy­ho­to­ve­ní bu­de k dis­po­zí­cii?

Ve­ľa. No všet­ky bu­dú mať za­ob­le­né hra­ny a obdĺžni­ko­vý dis­plej. Exis­tu­jú tri rôz­ne štý­ly konštruk­cie (zá­klad­ná ver­zia Watch, špor­to­vá edí­cia Watch Sport a luxus­ná Watch Edi­tion), dve rôz­ne veľ­kos­ti (42 mm a 38 mm) a šesť roz­lič­ných ná­ram­kov, čo spo­lu dá­va prek­va­pi­vé množ­stvo mož­nos­tí kom­bi­ná­cie.

Čo mô­žu ho­din­ky ro­biť bez pri­po­je­nia k te­le­fó­nu?

Sa­mos­tat­ne mô­žu sle­do­vať va­šu ak­ti­vi­tu a cvi­če­nie, preh­rá­vať hud­bu, kto­rú ste do nich stiah­li, reali­zo­vať plat­by cez App­le Pay.

Pre ko­ho sú ur­če­né?

Dob­rá otáz­ka. V pod­sta­te ide o špe­cia­li­zo­va­né smar­tfó­no­vé prís­lu­šen­stvo, ale pod­ľa niek­to­rých je to nad­by­toč­ná hrač­ka. Ur­či­te však dob­re pos­lú­ži nad­šen­com fit­nes, kto­rí chcú ši­kov­né­ho po­moc­ní­ka pri cvi­če­ní, kto­rý im bu­de zá­ro­veň aj preh­rá­vať hud­bu. No kým všet­ky služ­by, ap­li­ká­cie a infra­štruk­tú­ra bu­dú fun­go­vať, to eš­te chví­ľu potr­vá. App­le lá­ka vý­vo­já­rov na tvor­bu ap­li­ká­cií, aby v ča­se uve­de­nia ho­di­niek na trh ich bo­lo k dis­po­zí­cii dos­ta­toč­né množ­stvo. Za­tiaľ sme vi­de­li vy­blýs­ka­ný di­zajn, krát­ku de­monštrá­ciu roz­hra­nia a ve­ľa op­ti­miz­mu. Uvi­dí­me, čo bu­de na bu­dú­ci rok...

Viac in­for­má­cií o ho­din­kách, ako aj ukáž­ky pre­din­šta­lo­va­ných ap­li­ká­cií náj­de­te na app­le.com/watch/.

Zdroj: cnet.com


Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

In­tel: No­vé pro­ce­so­ry bu­dú po­mal­šie. Dô­vo­dom je ús­po­ra ener­gie
Popredný svetový výrobca mikroprocesorov Intel na čele so svojím viceprezidentom Williamom Holtom oznámil počas konferencie ISSCC v San Franciscu koniec éry neustáleho zrýchľovania čipov. čítať »
 
LG pred­beh­ne Sam­sung: No­vin­ku G5 pred­sta­ví o pár ho­dín skôr ako Sam­sung svo­ju S7
Veľtrh MWC v Barcelone sa pomaly, ale isto blíži. Už teraz je známe, že v predvečer veľkej udalosti spoločnosť Samsung nebude jediná, ktorá verejnosti odhalí novú vlajkovú loď. čítať »
 
Mat­rox C900: Jed­nos­lo­to­vá kar­ta pre de­väť dis­ple­jov
Aj vy patríte k používateľom, ktorí si nevedia predstaviť prácu na počítači bez minimálne dvoch monitorov? čítať »
 
iP­ho­ne 7 má prísť s duál­nym fo­toa­pa­rá­tom. Poz­ri­te si, ako bu­dú vy­ze­rať fot­ky
Len nedávno sme priniesli niekoľko zvestí o očakávanom iPhone 7 a už sa objavili ďalšie. Pochádzajú od analytika KGI Ming-Chi Kua, ktorý zvyčajne disponuje pomerne spoľahlivými informáciami. čítať »
 
Ultra­za­bez­pe­če­ný vo­do­tes­ný Tu­ring Pho­ne vy­me­nil An­droid za OS Sail­fish
Keď pred siedmimi mesiacmi tvorcovia predstavili mobilný telefón Turing Phone, charakterizovali ho ako ultrazabezpečený androidový smartfón, zhotovený (čiastočne) z tekutého kovu. čítať »
 
No­vé gra­fic­ké kar­ty AMD Fi­reP­ro pre­me­nia oby­čaj­ný po­čí­tač na gra­fic­ký su­perstroj
AMD prichádza s riešením pre tých, ktorí potrebujú pracovať s vysokým rozlíšením a pokročilou grafikou, nemajú na to však dostatočne výkonný počítač. čítať »
 
HP má vlas­tné in­te­li­gen­tné ho­din­ky. Vzhľa­dom sa po­ná­ša­jú na kla­sic­ké chro­nog­ra­fy
Ani spoločnosť Hewlett-Packard nebude výnimkou. V súčasnosti totiž pracuje na niekoľkých modeloch vlastných smartwatch, ktoré sa napohľad od bežných hodiniek takmer nelíšia. čítať »
 
Lu­mir C: LED lam­pa na­pá­ja­ná pla­me­ňom svieč­ky
V prípade výpadku elektriny vám môže poslúžiť sviečka. Problém je v tom, že neosvetlí širokú oblasť a jej svetlo je dosť slabé. Pomôcť tu môže lampa Lumir C, LED svietidlo, ktoré znásobí svetlo sviečky. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter