Netflix chce dobyť Európu aplikáciami v set-top boxoch

Net­flix expan­du­je do Euró­py. Svo­je pô­so­be­nie vo Veľ­kej Bri­tá­nii a v niek­to­rých škan­di­náv­skych kra­ji­nách roz­ši­ru­je o Fran­cúz­sko, Ne­mec­ko a Ra­kús­ko. V prie­be­hu naj­bliž­ších dní by ma­la byť služ­ba dos­tup­ná v ďal­ších 3 kra­ji­nách - špe­ku­lu­je sa Švaj­čiarsku, Bel­gic­ku a Luxem­bur­sku. V po­rov­na­ní s Ame­ri­kou však Net­flix vo­lí inú stra­té­giu. Uzat­vá­ra par­tner­stvá s ope­rá­tor­mi.

Za­tiaľ čo v Ame­ri­ke sú strea­mo­va­cie služ­by dob­re zná­me, v Euró­pe je si­tuácia iná. Net­flix sa obá­va, že ľu­dia ta­ké­to služ­by ne­poz­na­jú a aj pre­to sa chce zvi­di­teľ­niť iným spô­so­bom - pros­tred­níc­tvom ap­li­ká­cií, kto­ré sa ob­ja­via v set-top boxoch ich par­tne­rov. V Ne­mec­ku uzav­rel spo­lup­rá­cu s Deutsche Te­le­ko­mom a vo Fran­cúz­sku so spo­loč­nos­ťou Bouygues Te­le­com. Net­flix sa vďa­ka to­mu ob­ja­ví v set-top boxoch, resp. v po­nu­ke slu­žieb da­ných spo­loč­nos­tí. Je prav­de­po­dob­né, že spo­loč­nosť v prí­pa­de ús­pe­chu otes­tu­je tú­to stra­té­giu aj v USA. Ho­ci je Net­flix dos­tup­ný aj pre her­né kon­zo­ly a niek­to­ré mul­ti­me­diál­ne preh­rá­va­če, pros­tred­níc­tvom set-top boxov chce os­lo­viť inú cie­ľo­vú sku­pi­nu.

Net­flix sa za­tiaľ na Slo­ven­sko ne­chys­tá a dô­vo­dom mô­že byť aj kom­pli­ko­va­ná si­tuácia oh­ľa­dom autor­ských práv. Av­šak, ak sa tak nie­ke­dy sta­ne, je mož­né, že Net­flix náj­de­te za­bu­do­va­ný pria­mo v set-top boxe váš­ho ope­rá­to­ra.

Zdroj: gi­gaom.com


Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Chro­me vás bu­de chrá­niť pred fa­loš­ný­mi tla­čid­la­mi na sťa­ho­va­nie
Google oznámil, že služba Safe Browsing v rámci Chromu bude označovať weby, ktoré používajú sociálne inžinierstvo, ako sú napr. falošné tlačidlá na download, podvodné aktualizácie či reklamy šíriace malvér. čítať »
 
Mo­zil­la to vzda­la, OS Fi­re­fox kon­čí. Viac ju za­ují­ma IoT
Decembrové oznámenie o prerušení vývoja ukončilo štvorročné snaženie o vytvorenie operačného systému založeného na prehliadači. Namiesto toho však spoločnosť plánuje sústrediť svoje sily na projekt do budúcnosti zaujímavejší - do internetu vecí. čítať »
 
Naj­nov­šiu ver­ziu OS An­droid Mar­shmallow za­tiaľ ne­pou­ží­va tak­mer nik­to
Pre niekoho to možno bude znieť prekvapivo, no najnovšia verzia OS Android zatiaľ nezažíva obrovský nárast počtu inštalácií. Najmä v porovnaní so štatistikami z minulosti. čítať »
 
Lib­reOf­fi­ce On­li­ne pod­po­ru­je spo­lup­rá­cu na do­ku­men­toch v reál­nom ča­se. Má to však há­čik
Vo webovom kancelárskom balíku LibreOffice Online pribudlo množstvo nových funkcií. Hlavnou novinkou je spolupráca viacerých používateľov na rovnakom dokumente v reálnom čase. čítať »
 
Mic­ro­soft ku­pu­je Swif­tKey. Ob­ľú­be­ná mo­bil­ná klá­ves­ni­ca bu­de dos­tup­ná už aj pre Win­dows
SwiftKey, azda najpopulárnejšia klávesnicová aplikácia pre mobilné telefóny a tablety, viac nebude k dispozícii výlučne len pre systémy Android a iOS. čítať »
 
Pou­ží­va­te­lia Win­dows 7 a 8.1, prip­rav­te sa! Win­dows 10 sa vám stiah­ne auto­ma­tic­ky
Microsoft začína Windows 10 sťahovať automaticky ako odporúčanú aktualizáciu. Podľa spoločnosti táto zmena nastane od pondelka a bude aplikovaná v niekoľkých fázach. čítať »
 
Gri­ma­sy, sel­fie fot­ky, slov­né hrač­ky – aj ta­ké mô­že byť ran­né vstá­va­nie s ap­li­ká­ciou Mi­mic­ker Alarm
Aj vy patríte k tým nešťastníkom, pre ktorých neexistuje nič horšie ako ranné vstávanie? Potom vás istotne zaujme nový vynález z dielne Microsoftu. čítať »
 
Fi­re­fox 44 bu­de pod­po­ro­vať push ozná­me­nia. Web vás sám upo­zor­ní na no­vin­ky
Nová aktualizácia prehliadača Firefox pre Windows, Mac, Linux a Android umožní používateľom dozvedieť sa o novinkách na ich obľúbených webových stránkach aj vtedy, ak ich nebudú mať otvorené. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter