V AppStore nájdete aplikáciu za 900 eur. Dokáže vytvoriť 4K video

Viz­zywig 4K sľu­bu­je, že z váš­ho iP­ho­nu 5S spra­ví nás­troj na tvor­bu, edi­tá­ciu a dis­tri­bú­ciu 4K vi­dea. Pou­ží­va k to­mu po­mer­ne jed­no­du­chý trik - ne­na­tá­ča vi­deo, ale fo­tí 24 sní­mok za se­kun­du v roz­lí­še­ní 4K. Z to­ho vy­tvo­rí vi­deo a zo­syn­chro­ni­zu­je ho s audiom. Na ap­li­ká­cii by ne­bo­lo nič čud­né, po­kiaľ by si jej tvor­co­via ne­pý­ta­li 900 eur.

1000-do­lá­ro­vá ap­li­ká­cia nie je kom­pa­ti­bil­ná ani so sys­té­mom iOS 8 a ho­ci nás­troj umož­ňu­je jed­no­du­ché úp­ra­vy kli­pov, svo­ju ce­nov­ku reál­ne veľ­mi ťaž­ko ob­há­ji. Nie je zná­me, či ide o zá­mer vý­vo­já­ra ale­bo iba o prek­lep v de­sa­tin­ných čiar­kach.

Kaž­do­pád­ne no­vá ap­li­ká­cia po­ba­ví naj­mä ma­ji­te­ľov An­droi­dov, kto­rí mô­žu tvo­riť na­tív­ne vi­deo napr. po­mo­cou Sam­sun­gu Ga­laxy No­te 3 a ma­jú ďal­ší dô­vod, pre­čo si ro­biť pos­meš­ky z App­le za­ria­de­ní. Ap­li­ká­ciu Viz­zywig 4K náj­de­te v Ap­pSto­re.

Zdroj: cul­tof­mac.com


Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Chro­me vás bu­de chrá­niť pred fa­loš­ný­mi tla­čid­la­mi na sťa­ho­va­nie
Google oznámil, že služba Safe Browsing v rámci Chromu bude označovať weby, ktoré používajú sociálne inžinierstvo, ako sú napr. falošné tlačidlá na download, podvodné aktualizácie či reklamy šíriace malvér. čítať »
 
Mo­zil­la to vzda­la, OS Fi­re­fox kon­čí. Viac ju za­ují­ma IoT
Decembrové oznámenie o prerušení vývoja ukončilo štvorročné snaženie o vytvorenie operačného systému založeného na prehliadači. Namiesto toho však spoločnosť plánuje sústrediť svoje sily na projekt do budúcnosti zaujímavejší - do internetu vecí. čítať »
 
Naj­nov­šiu ver­ziu OS An­droid Mar­shmallow za­tiaľ ne­pou­ží­va tak­mer nik­to
Pre niekoho to možno bude znieť prekvapivo, no najnovšia verzia OS Android zatiaľ nezažíva obrovský nárast počtu inštalácií. Najmä v porovnaní so štatistikami z minulosti. čítať »
 
Lib­reOf­fi­ce On­li­ne pod­po­ru­je spo­lup­rá­cu na do­ku­men­toch v reál­nom ča­se. Má to však há­čik
Vo webovom kancelárskom balíku LibreOffice Online pribudlo množstvo nových funkcií. Hlavnou novinkou je spolupráca viacerých používateľov na rovnakom dokumente v reálnom čase. čítať »
 
Mic­ro­soft ku­pu­je Swif­tKey. Ob­ľú­be­ná mo­bil­ná klá­ves­ni­ca bu­de dos­tup­ná už aj pre Win­dows
SwiftKey, azda najpopulárnejšia klávesnicová aplikácia pre mobilné telefóny a tablety, viac nebude k dispozícii výlučne len pre systémy Android a iOS. čítať »
 
Pou­ží­va­te­lia Win­dows 7 a 8.1, prip­rav­te sa! Win­dows 10 sa vám stiah­ne auto­ma­tic­ky
Microsoft začína Windows 10 sťahovať automaticky ako odporúčanú aktualizáciu. Podľa spoločnosti táto zmena nastane od pondelka a bude aplikovaná v niekoľkých fázach. čítať »
 
Gri­ma­sy, sel­fie fot­ky, slov­né hrač­ky – aj ta­ké mô­že byť ran­né vstá­va­nie s ap­li­ká­ciou Mi­mic­ker Alarm
Aj vy patríte k tým nešťastníkom, pre ktorých neexistuje nič horšie ako ranné vstávanie? Potom vás istotne zaujme nový vynález z dielne Microsoftu. čítať »
 
Fi­re­fox 44 bu­de pod­po­ro­vať push ozná­me­nia. Web vás sám upo­zor­ní na no­vin­ky
Nová aktualizácia prehliadača Firefox pre Windows, Mac, Linux a Android umožní používateľom dozvedieť sa o novinkách na ich obľúbených webových stránkach aj vtedy, ak ich nebudú mať otvorené. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter