Dnes večer vyjde iOS 8! Na toto sa môžete tešiť

Dnes ve­čer App­le sprís­tup­ní no­vú ver­ziu svoj­ho mo­bil­né­ho ope­rač­né­ho sys­té­mu. iOS 8 bu­de ur­če­ný pre všet­ky iPa­dy ok­rem mo­de­lov z pr­vej ge­ne­rá­cie, iP­ho­ny od ver­zie 4S (te­da iP­ho­ne 4, sta­rý šty­ri ro­ky, už ne­bu­de pod­po­ro­va­ný) a pre iPod Touch od pia­tej ge­ne­rá­cie. Star­šie mo­de­ly s po­mal­ším pro­ce­so­rom a men­šou ka­pa­ci­tou ope­rač­nej pa­mä­te by to­tiž moh­li mať prob­lé­my s vý­ko­nom.

Za­tiaľ čo iOS 7 vla­ni pri­nie­sol vý­znam­né zme­ny vo vzhľa­de, iOS 8 sa sús­tre­ďu­je naj­mä na zme­ny pod ka­po­tou. Aké no­vé fun­kcie ob­sa­hu­je? Sú to naj­mä zvu­ko­vé sprá­vy a vi­deo v Mes­sa­ges, inter­ak­tív­ne no­ti­fi­ká­cie a wid­ge­ty, ro­din­né zdie­ľa­nie ap­li­ká­cií, pod­po­ra sof­tvé­ro­vých klá­ves­níc tre­tích strán, pre­dik­tív­ne­ho pí­sa­nia ce­lých slov (tý­ka sa an­glič­ti­ny, pre­dik­tív­ne pí­sa­nie ťa­ha­ním prs­ta, tzv. swype, nie je pod­po­ro­va­né v slo­ven­či­ne), zdra­vot­ná a fit­nes plat­for­ma Health, roz­hra­nie Ho­me­Kit na ov­lá­da­nie in­te­li­gen­tnej do­mác­nos­ti, fun­kcia Con­ti­nui­ty spá­ja­jú­ca za­ria­de­nia s iOS a OS X (napr. v prá­ci s do­ku­men­tom mô­že­te pok­ra­čo­vať na po­čí­ta­či). Si­ri sa nau­či­la roz­poz­ná­vať hud­bu cez Sha­zam, do fo­toap­li­ká­cie bol pri­da­ný ča­so­vač a fun­kcia ti­me-lap­se. Touch ID bu­de mož­né pou­žiť aj s ap­li­ká­cia­mi tre­tích strán.

No ma­ji­te­lia prís­tro­jov zo spod­nej hra­ni­ce pod­po­ro­va­ných za­ria­de­ní (iP­ho­ne 4S či iPad 2) sa mu­sia prip­ra­viť na ich prí­pad­né spo­ma­le­nie po ak­tua­li­zá­cii. Je mož­né, že na star­ších za­ria­de­niach ne­bu­dú pra­co­vať všet­ky no­vé fun­kcie. Ma­ji­te­lia pod­po­ro­va­ných za­ria­de­ní dos­ta­nú ozná­me­nie s in­for­má­ciou o tom, že no­vá ver­zia iOS je k dis­po­zí­cii na prev­za­tie. Po­tom si ju bu­dú môcť stiah­nuť a nain­šta­lo­vať. Ce­lý pro­ces však bu­de prav­de­po­dob­ne tr­vať nie­koľ­ko ho­dín. Všet­ko zá­vi­sí od to­ho, ako sa so zvý­še­nou pre­vádz­kou vy­rov­na­jú server­y App­lu.

Up­gra­de na iOS 8 je za­dar­mo. Na in­šta­lá­ciu sa od­po­rú­ča mať v za­ria­de­ní 3 GB voľ­né­ho mies­ta.

Zdroj: macworld.co.uk


Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Chro­me vás bu­de chrá­niť pred fa­loš­ný­mi tla­čid­la­mi na sťa­ho­va­nie
Google oznámil, že služba Safe Browsing v rámci Chromu bude označovať weby, ktoré používajú sociálne inžinierstvo, ako sú napr. falošné tlačidlá na download, podvodné aktualizácie či reklamy šíriace malvér. čítať »
 
Mo­zil­la to vzda­la, OS Fi­re­fox kon­čí. Viac ju za­ují­ma IoT
Decembrové oznámenie o prerušení vývoja ukončilo štvorročné snaženie o vytvorenie operačného systému založeného na prehliadači. Namiesto toho však spoločnosť plánuje sústrediť svoje sily na projekt do budúcnosti zaujímavejší - do internetu vecí. čítať »
 
Naj­nov­šiu ver­ziu OS An­droid Mar­shmallow za­tiaľ ne­pou­ží­va tak­mer nik­to
Pre niekoho to možno bude znieť prekvapivo, no najnovšia verzia OS Android zatiaľ nezažíva obrovský nárast počtu inštalácií. Najmä v porovnaní so štatistikami z minulosti. čítať »
 
Lib­reOf­fi­ce On­li­ne pod­po­ru­je spo­lup­rá­cu na do­ku­men­toch v reál­nom ča­se. Má to však há­čik
Vo webovom kancelárskom balíku LibreOffice Online pribudlo množstvo nových funkcií. Hlavnou novinkou je spolupráca viacerých používateľov na rovnakom dokumente v reálnom čase. čítať »
 
Mic­ro­soft ku­pu­je Swif­tKey. Ob­ľú­be­ná mo­bil­ná klá­ves­ni­ca bu­de dos­tup­ná už aj pre Win­dows
SwiftKey, azda najpopulárnejšia klávesnicová aplikácia pre mobilné telefóny a tablety, viac nebude k dispozícii výlučne len pre systémy Android a iOS. čítať »
 
Pou­ží­va­te­lia Win­dows 7 a 8.1, prip­rav­te sa! Win­dows 10 sa vám stiah­ne auto­ma­tic­ky
Microsoft začína Windows 10 sťahovať automaticky ako odporúčanú aktualizáciu. Podľa spoločnosti táto zmena nastane od pondelka a bude aplikovaná v niekoľkých fázach. čítať »
 
Gri­ma­sy, sel­fie fot­ky, slov­né hrač­ky – aj ta­ké mô­že byť ran­né vstá­va­nie s ap­li­ká­ciou Mi­mic­ker Alarm
Aj vy patríte k tým nešťastníkom, pre ktorých neexistuje nič horšie ako ranné vstávanie? Potom vás istotne zaujme nový vynález z dielne Microsoftu. čítať »
 
Fi­re­fox 44 bu­de pod­po­ro­vať push ozná­me­nia. Web vás sám upo­zor­ní na no­vin­ky
Nová aktualizácia prehliadača Firefox pre Windows, Mac, Linux a Android umožní používateľom dozvedieť sa o novinkách na ich obľúbených webových stránkach aj vtedy, ak ich nebudú mať otvorené. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter