WhatsApp čoskoro spustí hlasové volania

What­sApp je ob­ľú­be­ná ap­li­ká­cia na po­sie­la­nie a pri­jí­ma­nie texto­vých správ. Chý­ba jej však fun­kcia te­le­fo­no­va­nia. To sa má zrej­me zme­niť v blíz­kej bu­dúc­nos­ti. Pou­ží­va­te­lia už čos­ko­ro bu­dú môcť na­mies­to pí­sa­nia texto­vých správ vo­lať pria­te­ľom či prí­buz­ným. In­for­má­cia sí­ce po­chá­dza z What­sApp, ale iba ne­pria­mo.

In­dic­ký spra­vo­daj­ský por­tál NDTV Gad­gets upria­mil po­zor­nosť na to, že v iOS exis­tu­je upo­zor­ne­nie naz­na­ču­jú­ce tú­to pri­chá­dza­jú­cu fun­kciu. Ak What­sApp neu­mož­ní­te prís­tup k mik­ro­fó­nu, ap­li­ká­cia vám ozná­mi: „What­sApp vy­ža­du­je prís­tup k mik­ro­fó­nu na po­sie­la­nie hla­so­vých správ, zá­znam vi­dea so zvu­kom, vo­la­nie a pri­jí­ma­nie ho­vo­rov."

whatsapp_allow_microphone.jpg

Tá­to fun­kcia je za­hr­nu­tá v kó­de ap­li­ká­cie, ale eš­te ne­fun­gu­je. Za­tiaľ ni­ja­ké ofi­ciál­ne vy­hlá­se­nie ne­ho­vo­rí o tom, ke­dy sa sprís­tup­ní, no prav­de­po­dob­ne to ne­bu­de tr­vať dl­ho a ako pr­ví sa k nej dos­ta­nú ma­ji­te­lia za­ria­de­ní s iOS.

Pou­ží­va­teľ­ská zá­klad­ňa What­sApp sa stá­le roz­ši­ru­je, po­pu­la­ri­ta ap­li­ká­cie v rôz­nych čas­tiach sve­ta ras­tie. V sú­čas­nos­ti má viac ako 600 mi­lió­nov pou­ží­va­te­ľov. Od feb­ruára tú­to ko­mu­ni­kač­nú plat­for­mu vlas­tní Fa­ce­book, kto­rý za ňu za­pla­til 16 mld. do­lá­rov.

Zdroj: neowin.net
giz­mo­do.com


Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Chro­me vás bu­de chrá­niť pred fa­loš­ný­mi tla­čid­la­mi na sťa­ho­va­nie
Google oznámil, že služba Safe Browsing v rámci Chromu bude označovať weby, ktoré používajú sociálne inžinierstvo, ako sú napr. falošné tlačidlá na download, podvodné aktualizácie či reklamy šíriace malvér. čítať »
 
Mo­zil­la to vzda­la, OS Fi­re­fox kon­čí. Viac ju za­ují­ma IoT
Decembrové oznámenie o prerušení vývoja ukončilo štvorročné snaženie o vytvorenie operačného systému založeného na prehliadači. Namiesto toho však spoločnosť plánuje sústrediť svoje sily na projekt do budúcnosti zaujímavejší - do internetu vecí. čítať »
 
Naj­nov­šiu ver­ziu OS An­droid Mar­shmallow za­tiaľ ne­pou­ží­va tak­mer nik­to
Pre niekoho to možno bude znieť prekvapivo, no najnovšia verzia OS Android zatiaľ nezažíva obrovský nárast počtu inštalácií. Najmä v porovnaní so štatistikami z minulosti. čítať »
 
Lib­reOf­fi­ce On­li­ne pod­po­ru­je spo­lup­rá­cu na do­ku­men­toch v reál­nom ča­se. Má to však há­čik
Vo webovom kancelárskom balíku LibreOffice Online pribudlo množstvo nových funkcií. Hlavnou novinkou je spolupráca viacerých používateľov na rovnakom dokumente v reálnom čase. čítať »
 
Mic­ro­soft ku­pu­je Swif­tKey. Ob­ľú­be­ná mo­bil­ná klá­ves­ni­ca bu­de dos­tup­ná už aj pre Win­dows
SwiftKey, azda najpopulárnejšia klávesnicová aplikácia pre mobilné telefóny a tablety, viac nebude k dispozícii výlučne len pre systémy Android a iOS. čítať »
 
Pou­ží­va­te­lia Win­dows 7 a 8.1, prip­rav­te sa! Win­dows 10 sa vám stiah­ne auto­ma­tic­ky
Microsoft začína Windows 10 sťahovať automaticky ako odporúčanú aktualizáciu. Podľa spoločnosti táto zmena nastane od pondelka a bude aplikovaná v niekoľkých fázach. čítať »
 
Gri­ma­sy, sel­fie fot­ky, slov­né hrač­ky – aj ta­ké mô­že byť ran­né vstá­va­nie s ap­li­ká­ciou Mi­mic­ker Alarm
Aj vy patríte k tým nešťastníkom, pre ktorých neexistuje nič horšie ako ranné vstávanie? Potom vás istotne zaujme nový vynález z dielne Microsoftu. čítať »
 
Fi­re­fox 44 bu­de pod­po­ro­vať push ozná­me­nia. Web vás sám upo­zor­ní na no­vin­ky
Nová aktualizácia prehliadača Firefox pre Windows, Mac, Linux a Android umožní používateľom dozvedieť sa o novinkách na ich obľúbených webových stránkach aj vtedy, ak ich nebudú mať otvorené. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter