Maxthon uvádza prehliadač MxNitro, ktorý je o 30 % rýchlejší ako Chrome

Spo­loč­nosť Maxthon pred­sta­vi­la pre­hlia­dač MxNit­ro, kto­rý cha­rak­te­ri­zu­je ako „naj­rý­chlej­ší PC pre­hlia­dač na sve­te". Vý­vo­já­ri to do­siah­li maximál­nym ose­ka­ním pou­ží­va­teľ­ské­ho roz­hra­nia. Od­strá­ni­li sa aj fun­kcie, kto­ré by moh­li spô­so­biť zdr­ža­nie pri spúš­ťa­ní a vy­kres­ľo­va­ní strá­nok. Pre­to sa MxNit­ro spúš­ťa rých­lej­šie než kto­rý­koľ­vek iný webo­vý pre­hlia­dač pre Win­dows PC.

In­šta­lá­cia a spus­te­nie pre­hlia­da­ča sú 3-krát rých­lej­šie ako v prí­pa­de Chro­me37. Na­čí­ta­nie strá­nok je o 30 % rých­lej­šie, ako po­nú­ka Chro­me 37. Pre­hlia­dač neob­sa­hu­je ni­ja­ké ru­ši­vé pr­vky, má in­tui­tív­ny vzhľad a je vy­slo­ve­ne navr­hnu­tý tak, aby sa no­ví pou­ží­va­te­lia cí­ti­li kom­for­tne pri je­ho pr­vom pou­ži­tí. Pod­ľa tes­to­va­nia server­a The Next Web je MxNit­ro sku­toč­ne veľ­mi rých­ly. Ab­sen­cia niek­to­rých zá­klad­ných fun­kcií však mô­že spô­so­biť prob­lé­my tým pou­ží­va­te­ľom, kto­rí pra­cu­jú s pre­hlia­da­čom in­ten­zív­nej­šie. Chý­ba tu napr. hlav­ná po­nu­ka, k dis­po­zí­cii je len tla­čid­lo na náv­rat na pred­chá­dza­jú­cu strán­ku, do­mov­skú strán­ku a pri­da­nie webu k zá­lož­kám.

maxthon_nitro.png

Maxthon tvr­dí, že sa za­me­ria­va na pou­ží­va­te­ľov, kto­rí chcú vy­so­ko­vý­kon­ný pre­hlia­dač s mi­ni­ma­lis­tic­kým di­zaj­nom, níz­kou spot­re­bou pa­mä­te a ma­lou zá­ťa­žou CPU. Ak te­da pot­re­bu­je­te nao­zaj rých­ly pre­hlia­dač, MxNit­ro sto­jí za in­šta­lá­ciu. No ak Maxthon nep­ri­dá ani do fi­nál­nej ver­zie svoj­ho pro­duk­tu niek­to­ré zá­klad­né fun­kcie, ťaž­ko bu­de môcť MxNit­ro nah­ra­diť kto­rý­koľ­vek pred­vo­le­ný pre­hlia­dač.

Ukáž­ku pre­hlia­da­ča si mô­že­te vy­skú­šať na strán­ke www.maxthon.com/mxnit­ro.

Zdroj: the­nextweb.comOhodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Chro­me vás bu­de chrá­niť pred fa­loš­ný­mi tla­čid­la­mi na sťa­ho­va­nie
Google oznámil, že služba Safe Browsing v rámci Chromu bude označovať weby, ktoré používajú sociálne inžinierstvo, ako sú napr. falošné tlačidlá na download, podvodné aktualizácie či reklamy šíriace malvér. čítať »
 
Mo­zil­la to vzda­la, OS Fi­re­fox kon­čí. Viac ju za­ují­ma IoT
Decembrové oznámenie o prerušení vývoja ukončilo štvorročné snaženie o vytvorenie operačného systému založeného na prehliadači. Namiesto toho však spoločnosť plánuje sústrediť svoje sily na projekt do budúcnosti zaujímavejší - do internetu vecí. čítať »
 
Naj­nov­šiu ver­ziu OS An­droid Mar­shmallow za­tiaľ ne­pou­ží­va tak­mer nik­to
Pre niekoho to možno bude znieť prekvapivo, no najnovšia verzia OS Android zatiaľ nezažíva obrovský nárast počtu inštalácií. Najmä v porovnaní so štatistikami z minulosti. čítať »
 
Lib­reOf­fi­ce On­li­ne pod­po­ru­je spo­lup­rá­cu na do­ku­men­toch v reál­nom ča­se. Má to však há­čik
Vo webovom kancelárskom balíku LibreOffice Online pribudlo množstvo nových funkcií. Hlavnou novinkou je spolupráca viacerých používateľov na rovnakom dokumente v reálnom čase. čítať »
 
Mic­ro­soft ku­pu­je Swif­tKey. Ob­ľú­be­ná mo­bil­ná klá­ves­ni­ca bu­de dos­tup­ná už aj pre Win­dows
SwiftKey, azda najpopulárnejšia klávesnicová aplikácia pre mobilné telefóny a tablety, viac nebude k dispozícii výlučne len pre systémy Android a iOS. čítať »
 
Pou­ží­va­te­lia Win­dows 7 a 8.1, prip­rav­te sa! Win­dows 10 sa vám stiah­ne auto­ma­tic­ky
Microsoft začína Windows 10 sťahovať automaticky ako odporúčanú aktualizáciu. Podľa spoločnosti táto zmena nastane od pondelka a bude aplikovaná v niekoľkých fázach. čítať »
 
Gri­ma­sy, sel­fie fot­ky, slov­né hrač­ky – aj ta­ké mô­že byť ran­né vstá­va­nie s ap­li­ká­ciou Mi­mic­ker Alarm
Aj vy patríte k tým nešťastníkom, pre ktorých neexistuje nič horšie ako ranné vstávanie? Potom vás istotne zaujme nový vynález z dielne Microsoftu. čítať »
 
Fi­re­fox 44 bu­de pod­po­ro­vať push ozná­me­nia. Web vás sám upo­zor­ní na no­vin­ky
Nová aktualizácia prehliadača Firefox pre Windows, Mac, Linux a Android umožní používateľom dozvedieť sa o novinkách na ich obľúbených webových stránkach aj vtedy, ak ich nebudú mať otvorené. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter