Nový domáci senzor postráži domácnosť pred zlodejmi, ale upozorní aj na plačúce dieťa

Spo­loč­nosť Wit­hings je zná­ma svo­ji­mi no­si­teľ­ný­mi za­ria­de­nia­mi - napr. mo­ni­to­rom ak­ti­vi­ty Pul­se. Te­raz vstu­pu­je na trh s do­má­ci­mi sen­zor­mi, kto­ré sle­du­jú svo­je oko­lie a z ka­me­ry, kto­rá za­zna­me­ná­va vi­dea pod zor­ným uh­lom 135° a v roz­lí­še­ní až 1080p.

Ho­me je ur­če­ný pre iOS za­ria­de­nia so sys­té­mom iOS 7 a vy­ššie. S iP­hon­mi a iPad­mi ko­mu­ni­ku­je pros­tred­níc­tvom Blue­tooth LE. Do za­ria­de­ní však po­sie­la upo­zor­ne­nia aj cez inter­net - ka­me­ra do­ká­že ro­zoz­nať po­hyb do­má­cich zvie­rat ale­bo plač di­eťa­ťa. Ok­rem upo­zor­ne­nia nah­rá 5 se­kun­do­vé vi­deo a za­zna­me­ná fo­tog­ra­fie. Tie sa uk­la­da­jú do clou­du, kde sú dos­tup­né po do­bu 2 dní, resp. dlh­šie v prí­pa­de pred­plat­né­ho. Ka­me­ru je mož­né vy­užiť aj pre účel vi­deo ho­vo­ru, pria­mo cez mo­ni­to­ro­va­ciu mo­bil­nú ap­li­ká­ciu.

Rie­še­nie je za­ují­ma­vé aj pod­po­rou roz­hra­nia Ho­me­Kit, kto­ré App­le ozná­mil na WWDC 2014 a bu­de za­bu­do­va­né v sys­té­me iOS 8. To­to roz­hra­nie zjed­no­du­šu­je sprá­vu in­te­li­gen­tné­ho prís­lu­šen­stva a do­má­cich sen­zo­rov. Ho­me je kom­pa­ti­bil­ný aj so služ­bou IFTTT a do pre­da­ja sa dos­ta­ne čos­ko­ro, v ce­ne 220 USD.

Video:


Zdroj: mac­sto­ries.net


Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

In­tel: No­vé pro­ce­so­ry bu­dú po­mal­šie. Dô­vo­dom je ús­po­ra ener­gie
Popredný svetový výrobca mikroprocesorov Intel na čele so svojím viceprezidentom Williamom Holtom oznámil počas konferencie ISSCC v San Franciscu koniec éry neustáleho zrýchľovania čipov. čítať »
 
LG pred­beh­ne Sam­sung: No­vin­ku G5 pred­sta­ví o pár ho­dín skôr ako Sam­sung svo­ju S7
Veľtrh MWC v Barcelone sa pomaly, ale isto blíži. Už teraz je známe, že v predvečer veľkej udalosti spoločnosť Samsung nebude jediná, ktorá verejnosti odhalí novú vlajkovú loď. čítať »
 
Mat­rox C900: Jed­nos­lo­to­vá kar­ta pre de­väť dis­ple­jov
Aj vy patríte k používateľom, ktorí si nevedia predstaviť prácu na počítači bez minimálne dvoch monitorov? čítať »
 
iP­ho­ne 7 má prísť s duál­nym fo­toa­pa­rá­tom. Poz­ri­te si, ako bu­dú vy­ze­rať fot­ky
Len nedávno sme priniesli niekoľko zvestí o očakávanom iPhone 7 a už sa objavili ďalšie. Pochádzajú od analytika KGI Ming-Chi Kua, ktorý zvyčajne disponuje pomerne spoľahlivými informáciami. čítať »
 
Ultra­za­bez­pe­če­ný vo­do­tes­ný Tu­ring Pho­ne vy­me­nil An­droid za OS Sail­fish
Keď pred siedmimi mesiacmi tvorcovia predstavili mobilný telefón Turing Phone, charakterizovali ho ako ultrazabezpečený androidový smartfón, zhotovený (čiastočne) z tekutého kovu. čítať »
 
No­vé gra­fic­ké kar­ty AMD Fi­reP­ro pre­me­nia oby­čaj­ný po­čí­tač na gra­fic­ký su­perstroj
AMD prichádza s riešením pre tých, ktorí potrebujú pracovať s vysokým rozlíšením a pokročilou grafikou, nemajú na to však dostatočne výkonný počítač. čítať »
 
HP má vlas­tné in­te­li­gen­tné ho­din­ky. Vzhľa­dom sa po­ná­ša­jú na kla­sic­ké chro­nog­ra­fy
Ani spoločnosť Hewlett-Packard nebude výnimkou. V súčasnosti totiž pracuje na niekoľkých modeloch vlastných smartwatch, ktoré sa napohľad od bežných hodiniek takmer nelíšia. čítať »
 
Lu­mir C: LED lam­pa na­pá­ja­ná pla­me­ňom svieč­ky
V prípade výpadku elektriny vám môže poslúžiť sviečka. Problém je v tom, že neosvetlí širokú oblasť a jej svetlo je dosť slabé. Pomôcť tu môže lampa Lumir C, LED svietidlo, ktoré znásobí svetlo sviečky. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter