Windows 9 vráti systém na desktop, Metro bude implicitne vypnuté

Pr­vé pre­view ver­zie Win­dows 9 už vy­chá­dza­jú a pred­bie­ha­jú ofi­ciál­ne oh­lá­se­nie nap­lá­no­va­né na ko­niec me­sia­ca. Win­dows 9 spra­ví pre des­kto­po­vých pou­ží­va­te­ľov dô­le­ži­tú vec a pre­po­jí kla­sic­ký des­ktop s ob­ra­zov­kou a ap­li­ká­cia­mi Met­ro.

Blesk_sektor1.jpg

Te­da bu­de to pl­ne in­teg­ro­va­né, vrá­ti sa Start Me­nu, kto­ré dos­ta­ne aj dopl­nok ap­li­ká­cií, ap­li­ká­cie Met­ro bu­dú v sa­mos­tat­ných ok­nách, bu­dú re­si­zo­va­teľ­né a ce­lé to bu­de viac zla­de­né. Nap­rík­lad štan­dar­dným ok­nám sa v zá­klad­nom ski­ne úpl­ne mi­ni­ma­li­zu­jú ok­ra­je. Ce­lé to dopl­ní mož­nosť vir­tuál­nych des­kto­pov, me­dzi kto­rý­mi sa bu­de môcť pou­ží­va­teľ pre­pí­nať a roz­de­liť si tak prá­cu na viac des­kto­pov aj bez via­ce­rých mo­ni­to­rov.

Pod­ľa dopl­ňu­jú­cich in­for­má­cií ne­mec­ké­ho server­a Win­Fu­tu­re Mic­ro­soft v pod­sta­te eli­mi­nu­je neer­go­no­mic­ké Mo­dern UI. As­poň v tes­to­va­com zos­ta­ve­ní 9834 na po­čí­ta­čoch pri­már­ne ov­lá­da­ných klá­ves­ni­cou a my­šou je ak­ti­vo­va­ná no­vá po­nu­ka Štart a pô­vod­ná ob­ra­zov­ka Štart nie je prís­tup­ná.

Video:


Op­ro­ti to­mu mo­bil­ná, te­da tab­le­to­vá ver­zia os­tá­va v kla­sic­kom štý­le Met­ro, kto­rý bol na­ko­niec prá­ve pre ne vy­tvo­re­ný. Ur­či­te ani tam ne­bu­dú chý­bať od­la­de­nia, ale dô­le­ži­tý tu bu­de hlav­ne náv­rat des­kto­pu.

Čo sa tý­ka ce­ny, Win­dows 9 bu­de po­nú­kať pre pou­ží­va­te­ľov star­ších ver­zií sys­té­mu lac­ný up­da­te, a to za 20 do­lá­rov.

Blesk_sektor1a.jpg

Blesk_sektor1b.jpg   Blesk_sektor1c.jpg

Blesk_sektor1d.jpg

Blesk_sektor1e.jpg  

Blesk_sektor1f.jpg  

Blesk_sektor1g.jpg

Zdroj: Sec­torOhodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Chro­me vás bu­de chrá­niť pred fa­loš­ný­mi tla­čid­la­mi na sťa­ho­va­nie
Google oznámil, že služba Safe Browsing v rámci Chromu bude označovať weby, ktoré používajú sociálne inžinierstvo, ako sú napr. falošné tlačidlá na download, podvodné aktualizácie či reklamy šíriace malvér. čítať »
 
Mo­zil­la to vzda­la, OS Fi­re­fox kon­čí. Viac ju za­ují­ma IoT
Decembrové oznámenie o prerušení vývoja ukončilo štvorročné snaženie o vytvorenie operačného systému založeného na prehliadači. Namiesto toho však spoločnosť plánuje sústrediť svoje sily na projekt do budúcnosti zaujímavejší - do internetu vecí. čítať »
 
Naj­nov­šiu ver­ziu OS An­droid Mar­shmallow za­tiaľ ne­pou­ží­va tak­mer nik­to
Pre niekoho to možno bude znieť prekvapivo, no najnovšia verzia OS Android zatiaľ nezažíva obrovský nárast počtu inštalácií. Najmä v porovnaní so štatistikami z minulosti. čítať »
 
Lib­reOf­fi­ce On­li­ne pod­po­ru­je spo­lup­rá­cu na do­ku­men­toch v reál­nom ča­se. Má to však há­čik
Vo webovom kancelárskom balíku LibreOffice Online pribudlo množstvo nových funkcií. Hlavnou novinkou je spolupráca viacerých používateľov na rovnakom dokumente v reálnom čase. čítať »
 
Mic­ro­soft ku­pu­je Swif­tKey. Ob­ľú­be­ná mo­bil­ná klá­ves­ni­ca bu­de dos­tup­ná už aj pre Win­dows
SwiftKey, azda najpopulárnejšia klávesnicová aplikácia pre mobilné telefóny a tablety, viac nebude k dispozícii výlučne len pre systémy Android a iOS. čítať »
 
Pou­ží­va­te­lia Win­dows 7 a 8.1, prip­rav­te sa! Win­dows 10 sa vám stiah­ne auto­ma­tic­ky
Microsoft začína Windows 10 sťahovať automaticky ako odporúčanú aktualizáciu. Podľa spoločnosti táto zmena nastane od pondelka a bude aplikovaná v niekoľkých fázach. čítať »
 
Gri­ma­sy, sel­fie fot­ky, slov­né hrač­ky – aj ta­ké mô­že byť ran­né vstá­va­nie s ap­li­ká­ciou Mi­mic­ker Alarm
Aj vy patríte k tým nešťastníkom, pre ktorých neexistuje nič horšie ako ranné vstávanie? Potom vás istotne zaujme nový vynález z dielne Microsoftu. čítať »
 
Fi­re­fox 44 bu­de pod­po­ro­vať push ozná­me­nia. Web vás sám upo­zor­ní na no­vin­ky
Nová aktualizácia prehliadača Firefox pre Windows, Mac, Linux a Android umožní používateľom dozvedieť sa o novinkách na ich obľúbených webových stránkach aj vtedy, ak ich nebudú mať otvorené. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter