Gadget, ktorý dokáže na diaľku „znefunkčniť“ okuliare Glass, drony a iné nechcené zariadenia

Cy­borg Un­plug je no­vé za­ria­de­nie, kto­ré má „zne­fun­kčniť" oku­lia­re Glass, dro­ny a ďal­šie vý­do­byt­ky pos­led­nej do­by. Ne­vyp­ne ich však úpl­ne - iba im zne­mož­ní pri­po­je­nie do lo­kál­nej Wi-Fi sie­te.

Ofi­ciál­na strán­ka pro­duk­tu pre­zen­tu­je Cy­borg Un­plug ako za­ria­de­nie, po­mo­cou kto­ré­ho mô­že­te nas­to­liť vlas­tné pra­vid­lá v kan­ce­lá­riách, do­mác­nos­tiach, ka­viar­ňach, reš­tau­rá­ciách a iných mies­tach. Nie je ur­če­né do tých miest, kde ob­me­dzí­te pri­po­je­nie k Wi-Fi sie­ti po­mo­cou hes­la, ale tam, kde je voľ­ne dos­tup­ná pre kaž­dé­ho a chce­te za­blo­ko­vať kon­krét­ne za­ria­de­nie. Cy­bor­ga mô­že­te nas­ta­viť, aby blo­ko­val oku­lia­re Glass, dro­ny ale­bo iné prís­tro­je, kto­ré sa pri­pá­ja­jú do Wi-Fi sie­te. Cy­borg Un­plug ich do­ká­že ro­zoz­nať a poš­le deauto­ri­zač­ný pac­ket. Nej­de te­da o kla­sic­kú ru­šič­ku, kto­rá za­blo­ku­je všet­ko.

Cy­borg Un­plug po­núk­ne aj špe­ciál­ny „All Out Mo­de" re­žim, ke­dy deauto­ri­zu­je za­ria­de­nia z ľu­bo­voľ­nej Wi-Fi sie­te, nie iba z tej va­šej. Vý­rob­ca však upo­zor­ňu­je na to, že pou­ží­va­nie toh­to re­ži­mu ne­mu­sí byť le­gál­ne.

Na dru­hej stra­ne, prí­nos prís­tro­ja v prí­pa­de vy­bra­ných za­ria­de­ní je otáz­ny. Napr. oku­lia­re Glass mô­že­te spá­ro­vať s mo­bil­ným te­le­fó­nom a po­sie­lať dá­ta ta­kým­to spô­so­bom. Cy­borg Un­plug sa dos­ta­ne do pre­da­ja 30 sep­tem­bra a bu­de sa pre­dá­vať za 50 a 100 do­lá­rov.

Zdroj: edi­tion.cnn.com


Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Edi­son by mal ra­dosť. Náv­rat sta­rých žia­ro­viek s účin­nos­ťou LED sve­tiel?
Od čias Edisona sa elektrické osvetlenie zmenilo len málo. Žiarovky stále fungujú na základe vedenia elektrického prúdu cez špirálovito stočené volfrámové vlákno. čítať »
 
CES 2016: Re­mix OS je An­droid pre des­kto­py. Fun­gu­je tak­mer na kaž­dom po­čí­ta­či
Spoločnosť Jide na CES 2015 predstavila klon tabletu Microsoft Surface. A tento rok prišla opäť s niečím zaujímavým. čítať »
 
CES 2016: Sam­sung GAIA- vý­kon­né za­bez­pe­če­nie pre smart TV
Spoločnosť Samsung predstavila systém GAIA, trojstupňové riešenie zabezpečenia pre kompletný rad smart TV so systémom Tizen. čítať »
 
CES 2016: Kon­ku­ren­cia pre Aero­mo­bil? Čí­ňa­nia pred­sta­vi­li dron, kto­rý une­sie aj člo­ve­ka
V Las Vegas sa to v súčasnosti hemží novými vynálezmi. Ani čínski inžinieri nezaháľali a na veľtrhu CES ukázali verejnosti prototyp nového drona. čítať »
 
CES 2016: LG má úpl­ne no­vú trie­du te­le­ví­zo­rov 4K HDR OLED
V rámci veľtrhu CES 2016 vystavuje LG Electronics svoje najnovšie vlajkové produkty v oblasti televízorov 4K HDR OLED, medzi ktoré patria modely 77/65" LG SIGNATURE OLED TV G6 a 65/55" E6. čítať »
 
CES 2016: Le­no­vo VI­BE S1 Li­te - sel­fie zá­be­ry a sku­pi­no­vé fot­ky aj v tme
Nie každé fotenie prebieha pri jasnom osvetlení a perfektný záber selfie doplatí na tlmené svetlo. čítať »
 
CES: 2016: Tech­no­ló­gie In­te­lu pre špor­tov­cov aj špor­to­vých fa­nú­ši­kov
Príchod šéfa Intelu Briana Krzanicha na pódium tlačovej konferencie bol netradičný - priviezol sa na novom modeli dvojkolky Ninebot mini Pro od Segway. čítať »
 
CES 2016: In­tel pred­sta­vil pr­vý in­te­li­gent­ný dron pre bež­ných spot­re­bi­te­ľov
Šéf Intelu Brian Krzanich na tlačovej konferencii v predvečer veľtrhu CES v Las Vegas prezentoval možnosti dronu Yuneec Typhoon H, ktorý na snímanie okolia využíva technológiu Intel RealSense. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter