Značka Nokia aj Windows Phone na telefónoch končia. Microsoft ich už nebude používať.

Ak si náj­de­te pod via­noč­ným strom­če­kom no­vú Lu­miu, znač­ku No­kia už prav­de­po­dob­ne na oba­le neu­vi­dí­te. Mic­ro­soft sa roz­ho­dol ne­pou­ží­vať me­no spo­loč­nos­ti, kto­rú ne­dáv­no od­kú­pil. Ta­kis­to plá­nu­je zme­niť aj ozna­čo­va­nie mo­bil­né­ho sys­té­mu.

In­for­mu­je o tom por­tál Geek­sOn­Gad­gets, kto­rý zís­kal prís­tup k inter­né­mu do­ku­men­tu spo­loč­nos­ti Mic­ro­soft. V ňom sa uvá­dza, že spo­loč­nosť bu­de na ozna­čo­va­nie svo­jich te­le­fó­nov pou­ží­vať iba znač­ku Lu­mia. Zme­ní sa aj ozna­čo­va­nie ope­rač­né­ho sys­té­mu, Win­dows Pho­ne sa pre­me­nu­je na Win­dows.

Ten­to krok nie je prek­va­pu­jú­ci. O vy­pus­te­ní znač­ky No­kia z ozna­čo­va­nia Mic­ro­soft te­le­fó­nov sa špe­ku­lo­va­lo už od ozná­me­nia ak­vi­zí­cie. No­vý CEO spo­loč­nos­ti, Sa­tya Na­del­la sa tak­tiež ne­dáv­no vy­jad­ril, že „Win­dows 9 ne­bu­dú tri sa­mos­tat­né sys­té­my, ale jed­na kon­ver­go­va­ná plat­for­ma." Pre­me­no­va­nie sys­té­mu Win­dows Pho­ne je pr­vým vi­di­teľ­ným dô­ka­zom tej­to stra­té­gie.

Zdroj: the­ver­ge.com


Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Chro­me vás bu­de chrá­niť pred fa­loš­ný­mi tla­čid­la­mi na sťa­ho­va­nie
Google oznámil, že služba Safe Browsing v rámci Chromu bude označovať weby, ktoré používajú sociálne inžinierstvo, ako sú napr. falošné tlačidlá na download, podvodné aktualizácie či reklamy šíriace malvér. čítať »
 
Mo­zil­la to vzda­la, OS Fi­re­fox kon­čí. Viac ju za­ují­ma IoT
Decembrové oznámenie o prerušení vývoja ukončilo štvorročné snaženie o vytvorenie operačného systému založeného na prehliadači. Namiesto toho však spoločnosť plánuje sústrediť svoje sily na projekt do budúcnosti zaujímavejší - do internetu vecí. čítať »
 
Naj­nov­šiu ver­ziu OS An­droid Mar­shmallow za­tiaľ ne­pou­ží­va tak­mer nik­to
Pre niekoho to možno bude znieť prekvapivo, no najnovšia verzia OS Android zatiaľ nezažíva obrovský nárast počtu inštalácií. Najmä v porovnaní so štatistikami z minulosti. čítať »
 
Lib­reOf­fi­ce On­li­ne pod­po­ru­je spo­lup­rá­cu na do­ku­men­toch v reál­nom ča­se. Má to však há­čik
Vo webovom kancelárskom balíku LibreOffice Online pribudlo množstvo nových funkcií. Hlavnou novinkou je spolupráca viacerých používateľov na rovnakom dokumente v reálnom čase. čítať »
 
Mic­ro­soft ku­pu­je Swif­tKey. Ob­ľú­be­ná mo­bil­ná klá­ves­ni­ca bu­de dos­tup­ná už aj pre Win­dows
SwiftKey, azda najpopulárnejšia klávesnicová aplikácia pre mobilné telefóny a tablety, viac nebude k dispozícii výlučne len pre systémy Android a iOS. čítať »
 
Pou­ží­va­te­lia Win­dows 7 a 8.1, prip­rav­te sa! Win­dows 10 sa vám stiah­ne auto­ma­tic­ky
Microsoft začína Windows 10 sťahovať automaticky ako odporúčanú aktualizáciu. Podľa spoločnosti táto zmena nastane od pondelka a bude aplikovaná v niekoľkých fázach. čítať »
 
Gri­ma­sy, sel­fie fot­ky, slov­né hrač­ky – aj ta­ké mô­že byť ran­né vstá­va­nie s ap­li­ká­ciou Mi­mic­ker Alarm
Aj vy patríte k tým nešťastníkom, pre ktorých neexistuje nič horšie ako ranné vstávanie? Potom vás istotne zaujme nový vynález z dielne Microsoftu. čítať »
 
Fi­re­fox 44 bu­de pod­po­ro­vať push ozná­me­nia. Web vás sám upo­zor­ní na no­vin­ky
Nová aktualizácia prehliadača Firefox pre Windows, Mac, Linux a Android umožní používateľom dozvedieť sa o novinkách na ich obľúbených webových stránkach aj vtedy, ak ich nebudú mať otvorené. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter