Bezdrôtový bluetoothový reproduktor na cesty: Malý, ale prekvapivo výkonný

Leitz Com­ple­te Por­tab­le Mi­ni Blue­tooth Spea­ker je pre­nos­ný rep­ro­duk­tor, kto­rý cez Blue­tooth pri­po­jí­te k smar­tfó­nu dos­lo­va za pár se­kúnd. Na spá­ro­va­nie sta­čí pre­pí­nač po­su­núť dop­ra­va sme­rom k sym­bo­lu Blue­tooth a rep­ro­duk­tor vám muž­ským hla­som po an­glic­ky prez­ra­dí, že je za­pnu­tý a ča­ká na pri­po­je­nie. Nás­led­ne sta­čí v smar­tfó­ne za­pnúť Blue­tooth, vy­brať zo zoz­na­mu za­ria­de­ní rep­ro­duk­tor, kto­rý nás­led­ne ozná­mi, že je pri­po­je­ný. Po spus­te­ní ob­ľú­be­nej hu­dob­nej ap­li­ká­cie sa zvuk preh­rá­va už z rep­ro­duk­to­ra, pri­čom hla­si­tosť aj pres­ka­ko­va­nie skla­dieb mož­no ov­lá­dať cez te­le­fón.

Ho­ci roz­me­ry rep­ro­duk­to­ra na­vo­dzu­jú níz­ke oča­ká­va­nia, po po­ťaž­ka­ní v ru­ke je jas­né, že nej­de o lac­nú plas­to­vú hrač­ku. A po za­pnu­tí sa ten­to do­jem potvr­dí kva­lit­ným, čis­tým a vzhľa­dom na roz­me­ry prek­va­pi­vo mo­hut­ným zvu­kom. Aj ba­sy zvlád­ne rep­ro­du­ko­vať po­mer­ne čis­to a bez po­ču­teľ­né­ho skres­le­nia, čo je ty­pic­ký prob­lém ma­lých rep­ro­duk­to­rov.

Hud­bu mô­že­te do rep­ro­duk­to­ra dos­tať aj pros­tred­níc­tvom kar­ty mic­roSD, sta­čí po­su­núť pre­pí­nač vľa­vo. Slot mic­roSD pod­po­ru­je pa­mä­ťo­vé kar­ty do veľ­kos­ti 32 GB, čo pos­ta­čí na dos­ta­toč­ne dl­hý playlist. Sa­moz­rej­me, rep­ro­duk­tor sa dá pri­po­jiť aj k po­čí­ta­ču cez ko­nek­tor mi­niUSB, kto­rý slú­ži na na­pá­ja­nie, a je roz­ší­re­ný eš­te o 3,5 mm ste­reo audio jack na preh­rá­va­nie hud­by.

leitz_repro copy.jpg

Povrch rep­ro­duk­to­ra má z väč­šej čas­ti po­gu­mo­va­nú povr­cho­vú úp­ra­vu, ko­vo­vá kos­tra pro­duk­tu za­ru­ču­je od­ol­nosť pro­ti ne­šetr­nej­šie­mu za­ob­chá­dzaniu. Spod­ná časť te­la skrý­va sta­vo­vé di­ódy, kto­ré sa pri za­pnu­tí rep­ro­duk­to­ra ale­bo pri­po­je­ní te­le­fó­nu roz­žia­ria mod­rou a čer­ve­nou far­bou. Sú tu aj tla­čid­lá na po­sun dop­re­du a späť me­dzi sklad­ba­mi a stre­do­vé tla­čid­lo na spus­te­nie a po­zas­ta­ve­nie preh­rá­va­nia, kto­ré pos­lú­žia zá­ro­veň aj na prí­jem ho­vo­ru. Za­ria­de­nie mož­no vy­užiť aj ako hands-free súp­ra­vu vďa­ka za­bu­do­va­né­mu mik­ro­fó­nu.

Za­ria­de­nie ob­sa­hu­je ne­vy­me­ni­teľ­nú Li-Ion po­ly­mé­ro­vú ba­té­riu, kto­rá pri nep­retr­ži­tom preh­rá­va­ní hud­by na pl­nú hla­si­tosť vy­dr­ží prib­liž­ne 6 ho­dín. Z po­zi­tív­nych vlas­tnos­tí tre­ba vy­zdvih­núť kva­lit­nú konštruk­ciu, vý­bor­nú kva­li­tu zvu­ko­vej rep­ro­duk­cie, veľ­mi jed­no­du­ché a in­tui­tív­ne ov­lá­da­nie a via­ce­ro mož­nos­tí pri­po­je­nia a preh­rá­va­nia hud­by.

Tech­nic­ké pa­ra­met­re:

Maximál­ny vý­kon: 3 W
Roz­sah frek­ven­cií: 100 Hz - 20 kHz
Vsta­va­ná ba­té­ria: Áno
Do­sah Blue­tooth: 10 m
AUX vstup: Áno
Ba­té­ria: 400 mAh Li-Ion po­ly­mé­ro­vá na­bí­ja­teľ­ná
Vý­drž ba­té­rie: asi 6 hod.
Do­ba na­bí­ja­nia: asi 2 hod.
Vý­ška 5,4 cm
Prie­mer zá­klad­ne: 6 cm
Hmot­nosť: 235 g

Ce­na bez DPH: 38,60 €

Ce­na s DPH: 46,32 €

Za­po­ži­čal: Leitz


Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

In­tel: No­vé pro­ce­so­ry bu­dú po­mal­šie. Dô­vo­dom je ús­po­ra ener­gie
Popredný svetový výrobca mikroprocesorov Intel na čele so svojím viceprezidentom Williamom Holtom oznámil počas konferencie ISSCC v San Franciscu koniec éry neustáleho zrýchľovania čipov. čítať »
 
LG pred­beh­ne Sam­sung: No­vin­ku G5 pred­sta­ví o pár ho­dín skôr ako Sam­sung svo­ju S7
Veľtrh MWC v Barcelone sa pomaly, ale isto blíži. Už teraz je známe, že v predvečer veľkej udalosti spoločnosť Samsung nebude jediná, ktorá verejnosti odhalí novú vlajkovú loď. čítať »
 
Mat­rox C900: Jed­nos­lo­to­vá kar­ta pre de­väť dis­ple­jov
Aj vy patríte k používateľom, ktorí si nevedia predstaviť prácu na počítači bez minimálne dvoch monitorov? čítať »
 
iP­ho­ne 7 má prísť s duál­nym fo­toa­pa­rá­tom. Poz­ri­te si, ako bu­dú vy­ze­rať fot­ky
Len nedávno sme priniesli niekoľko zvestí o očakávanom iPhone 7 a už sa objavili ďalšie. Pochádzajú od analytika KGI Ming-Chi Kua, ktorý zvyčajne disponuje pomerne spoľahlivými informáciami. čítať »
 
Ultra­za­bez­pe­če­ný vo­do­tes­ný Tu­ring Pho­ne vy­me­nil An­droid za OS Sail­fish
Keď pred siedmimi mesiacmi tvorcovia predstavili mobilný telefón Turing Phone, charakterizovali ho ako ultrazabezpečený androidový smartfón, zhotovený (čiastočne) z tekutého kovu. čítať »
 
No­vé gra­fic­ké kar­ty AMD Fi­reP­ro pre­me­nia oby­čaj­ný po­čí­tač na gra­fic­ký su­perstroj
AMD prichádza s riešením pre tých, ktorí potrebujú pracovať s vysokým rozlíšením a pokročilou grafikou, nemajú na to však dostatočne výkonný počítač. čítať »
 
HP má vlas­tné in­te­li­gen­tné ho­din­ky. Vzhľa­dom sa po­ná­ša­jú na kla­sic­ké chro­nog­ra­fy
Ani spoločnosť Hewlett-Packard nebude výnimkou. V súčasnosti totiž pracuje na niekoľkých modeloch vlastných smartwatch, ktoré sa napohľad od bežných hodiniek takmer nelíšia. čítať »
 
Lu­mir C: LED lam­pa na­pá­ja­ná pla­me­ňom svieč­ky
V prípade výpadku elektriny vám môže poslúžiť sviečka. Problém je v tom, že neosvetlí širokú oblasť a jej svetlo je dosť slabé. Pomôcť tu môže lampa Lumir C, LED svietidlo, ktoré znásobí svetlo sviečky. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter