Vreckový LED projektor aj na chatu bez elektriny

Zob­rať si na ví­ken­do­vú cha­tu v ho­rách ale­bo do­vo­len­ku pri mo­ri ma­lý, sklad­ný pro­jek­tor a po ve­če­roch si na ste­ne pre­mie­tať fil­my vo veľ­kom for­má­te, to znie ur­či­te veľ­mi lá­ka­vo. Do­ne­dáv­na brá­ni­la reali­zá­cii tej­to pred­sta­vy po­mer­ne vy­so­ká ce­na, roz­me­ry a níz­ke roz­lí­še­nie ob­ra­zu. No­vá ge­ne­rá­cia pi­kop­ro­jek­to­rov eli­mi­nu­je tie­to pre­káž­ky a po­nú­ka množ­stvo be­ne­fi­tov na­vy­še.

Pro­jek­tor AAXA LED Pi­co je extrém­ne ma­lý a nao­zaj sa zmes­tí aj do vrec­ka, do­ká­že však zob­ra­ziť ob­raz s uh­lo­prieč­kou 153 cen­ti­met­rov a s roz­lí­še­ním 960 × 540 pixelov. Pod­po­ru­je však vstup­ný ob­raz až full HD s roz­lí­še­ním 1080p a do­ká­za­li sme ním pre­mie­tať aj na plo­chu s uh­lo­prieč­kou 3 met­re. Lam­pa má svie­ti­vosť 25 lú­me­nov a na za­bu­do­va­nú lí­tio­vú ba­té­riu vy­dr­ží bež­ať 80 mi­nút bez exter­né­ho na­pá­ja­nia.

Ke­by to nes­ta­či­lo, pro­jek­tor mô­že­te na­pá­jať aj z no­te­boo­ku pri vy­uži­tí je­ho dvoch por­tov USB ale­bo dos­ta­toč­ne vý­kon­né­ho exter­né­ho zdro­ja ener­gie v po­do­be ener­ge­tic­kej ban­ky. Ak je k dis­po­zí­cii ener­gia z elek­tric­kej sie­te, pro­jek­tor mô­že­te na­pá­jať aj z nej, ale bež­ná na­bí­jač­ka smar­tfó­nov s ko­nek­to­rom mic­roUSB ne­bu­de sta­čiť, mu­sí to byť as­poň 2 A na­bí­jač­ka, kto­rá utiah­ne tab­let. Pi­kop­ro­jek­tor do­ká­že­te pri­po­jiť na ši­ro­kú šká­lu za­ria­de­ní od te­le­fó­nov cez tab­le­ty až po no­te­boo­ky.

Pro­jek­tor fun­gu­je na bá­ze LED di­ód, čo po­má­ha ušet­riť na nák­lad­nom servis­e za lam­pu ale­bo filtre. So ži­vot­nos­ťou 15 000 ho­dín vy­dr­ží kaž­do­den­né 8-ho­di­no­vé svie­te­nia po do­bu asi 5 ro­kov. Pro­jek­tor sa rých­lo vy­pne/za­pne, pre­to­že LED lam­pa ne­pot­re­bu­je do­da­toč­ne chla­diť ale­bo na za­čiat­ku za­hriať.

Na všet­kých stra­nách pro­jek­to­ra sa na­chá­dza množ­stvo ko­nek­to­rov. Cez vstup USB mô­že­te pri­po­jiť exter­ný hard disk ale­bo kľúč USB so stiah­nu­tým fil­mom. Vi­deo mô­že­te zob­ra­zo­vať aj cez port mi­ni HDMI ale­bo kom­po­zit­ný AV ká­bel (3,5 mm jack). Zvuk mô­že­te preh­rá­vať zo za­bu­do­va­né­ho 1 W rep­ro­duk­to­ra, kto­rý však, sa­moz­rej­me, vý­ko­no­vo ne­pos­ta­ču­je, tak­že na prí­jem­ný zá­ži­tok sa od­po­rú­ča pri­po­jiť sil­nej­šie exter­né pre­nos­né rep­ro­duk­to­ry.

Ho­dí sa aj do pries­to­ro­vo ob­me­dze­ných mies­tnos­tí. Sta­čí vám me­ter od plát­na a zís­ka­te ob­raz s uh­lo­prieč­kou 41".

K pro­jek­to­ru mô­že­te pri­po­jiť aké­koľ­vek za­ria­de­nia USB a vy­užiť ho ako nú­dzo­vú exter­nú ba­té­riu. Ov­lá­da­cí sof­tvér umož­ňu­je vý­ber ob­sa­hu (vi­deo, hud­ba, ob­ráz­ky), vý­ber zdro­ja (kľuč USB ale­bo kar­ta mic­roSD s ka­pa­ci­tou max. 16 GB). Mi­nip­ro­jek­tor má hmot­nosť 112 gra­mov a roz­me­ry sú 115 × 62 × 20 mm, tak­že sa nao­zaj zmes­tí do vrec­ka. Za­os­tro­va­nie je ma­nuál­ne, po­ten­cio­me­ter je za­sa­de­ný do te­la pro­jek­to­ra. Pro­jek­tor do­ká­že preh­rá­vať mul­ti­me­diál­ny ob­sah vo for­má­te MP3, WMA, OGG, WAV, AVI, BMP, JPG a GIF, ale mô­že zob­ra­ziť aj sú­bor TXT. K prís­lu­šen­stvu pat­rí na­pá­ja­cí ká­bel USB, ká­bel na kom­po­zit­ný AV vstup a tri­pod s ohý­ba­teľ­ný­mi no­žič­ka­mi.

Ce­na: 119 USD

Za­po­ži­čal: Power­guy


Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

In­tel: No­vé pro­ce­so­ry bu­dú po­mal­šie. Dô­vo­dom je ús­po­ra ener­gie
Popredný svetový výrobca mikroprocesorov Intel na čele so svojím viceprezidentom Williamom Holtom oznámil počas konferencie ISSCC v San Franciscu koniec éry neustáleho zrýchľovania čipov. čítať »
 
LG pred­beh­ne Sam­sung: No­vin­ku G5 pred­sta­ví o pár ho­dín skôr ako Sam­sung svo­ju S7
Veľtrh MWC v Barcelone sa pomaly, ale isto blíži. Už teraz je známe, že v predvečer veľkej udalosti spoločnosť Samsung nebude jediná, ktorá verejnosti odhalí novú vlajkovú loď. čítať »
 
Mat­rox C900: Jed­nos­lo­to­vá kar­ta pre de­väť dis­ple­jov
Aj vy patríte k používateľom, ktorí si nevedia predstaviť prácu na počítači bez minimálne dvoch monitorov? čítať »
 
iP­ho­ne 7 má prísť s duál­nym fo­toa­pa­rá­tom. Poz­ri­te si, ako bu­dú vy­ze­rať fot­ky
Len nedávno sme priniesli niekoľko zvestí o očakávanom iPhone 7 a už sa objavili ďalšie. Pochádzajú od analytika KGI Ming-Chi Kua, ktorý zvyčajne disponuje pomerne spoľahlivými informáciami. čítať »
 
Ultra­za­bez­pe­če­ný vo­do­tes­ný Tu­ring Pho­ne vy­me­nil An­droid za OS Sail­fish
Keď pred siedmimi mesiacmi tvorcovia predstavili mobilný telefón Turing Phone, charakterizovali ho ako ultrazabezpečený androidový smartfón, zhotovený (čiastočne) z tekutého kovu. čítať »
 
No­vé gra­fic­ké kar­ty AMD Fi­reP­ro pre­me­nia oby­čaj­ný po­čí­tač na gra­fic­ký su­perstroj
AMD prichádza s riešením pre tých, ktorí potrebujú pracovať s vysokým rozlíšením a pokročilou grafikou, nemajú na to však dostatočne výkonný počítač. čítať »
 
HP má vlas­tné in­te­li­gen­tné ho­din­ky. Vzhľa­dom sa po­ná­ša­jú na kla­sic­ké chro­nog­ra­fy
Ani spoločnosť Hewlett-Packard nebude výnimkou. V súčasnosti totiž pracuje na niekoľkých modeloch vlastných smartwatch, ktoré sa napohľad od bežných hodiniek takmer nelíšia. čítať »
 
Lu­mir C: LED lam­pa na­pá­ja­ná pla­me­ňom svieč­ky
V prípade výpadku elektriny vám môže poslúžiť sviečka. Problém je v tom, že neosvetlí širokú oblasť a jej svetlo je dosť slabé. Pomôcť tu môže lampa Lumir C, LED svietidlo, ktoré znásobí svetlo sviečky. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter