Intel Xeon E5-2600/1600 v3: Vyšší výkon aj nové funkcie

Spo­loč­nosť In­tel pred­sta­vi­la pro­duk­to­vé ro­di­ny pro­ce­so­rov In­tel Xeon E5-2600/1600 v3 (Haswell EP), kto­rých hlav­ným cie­ľom je rie­šiť po­žia­dav­ky rôz­nych pra­cov­ných zá­ťa­ží a rých­lo sa vy­ví­ja­jú­ce pot­re­by dá­to­vých cen­tier. No­vé ro­di­ny pro­ce­so­rov za­hŕňa­jú mno­hé zlep­še­nia, kto­ré pos­ky­tu­jú až troj­ná­sob­ný ná­rast op­ro­ti pred­chá­dza­jú­cej ge­ne­rá­cii, lep­šiu ener­ge­tic­kú efek­ti­vi­tu a zo­sil­ne­né za­bez­pe­če­nie.

Aby sa vy­ho­ve­lo ras­tú­ce­mu do­py­tu po sof­tvé­ro­vo de­fi­no­va­nej ar­chi­tek­tú­re (SDI), zob­ra­zu­jú pro­ce­so­ry kľú­čo­vé úda­je pros­tred­níc­tvom te­le­me­trie, tak­že infra­štruk­tú­ra mô­že po­núk­nuť služ­by s naj­vyš­ším vý­ko­nom, od­ol­nos­ťou a op­ti­ma­li­zo­va­ný­mi cel­ko­vý­mi nák­lad­mi na vlas­tníc­tvo.

Pro­ce­so­ry sa bu­dú vy­uží­vať v server­och, pra­cov­ných sta­ni­ciach a sie­ťo­vej infra­štruk­tú­re, kde bu­dú po­há­ňať ši­ro­ké spek­trum pra­cov­ných zá­ťa­ží, ako je nap­rík­lad ana­lý­za dát, vy­so­ko­vý­kon­né vý­poč­to­vé úlo­hy, te­le­ko­mu­ni­kač­né a clou­do­vé služ­by, ako aj kom­plexné spra­co­va­nie dát pre inter­net ve­cí.

Pro­duk­to­vá ro­di­na In­tel Xeon E5-2600 v3 za­vá­dza no­vé fun­kcie, kto­ré po­nú­ka­jú vy­ššiu vi­di­teľ­nosť dov­nút­ra sys­té­mu než ke­dy­koľ­vek pred­tým. No­vá fun­kcia mo­ni­to­rin­gu ca­che pos­ky­tu­je dá­ta, na zá­kla­de kto­rých mô­žu har­mo­ni­zu­jú­ce nás­tro­je in­te­li­gen­tne roz­de­ľo­vať a vy­va­žo­vať jed­not­li­vé pra­cov­né zá­ťa­že, vďa­ka čo­mu sa úlo­hy do­kon­ču­jú skôr. Ta­kis­to vďa­ka to­mu mož­no vy­ko­ná­vať ana­lý­zu vý­kon­nos­tných ano­má­lií vzhľa­dom na sú­pe­re­nie o ca­che v zlo­ži­tom pros­tre­dí clou­du, kde sa ne­dá zis­tiť, aké pra­cov­né zá­ťa­že pou­ží­va­te­lia spúš­ťa­jú.

No­vé pro­ce­so­ry za­hŕňa­jú aj plat­for­mo­vé te­le­met­ric­ké sen­zo­ry a met­ri­ku pre CPU, pa­mäť a vy­uži­tie I/O. Pri­da­ním te­pel­ných sen­zo­rov na lep­ší tok vzdu­chu a vý­stup­nú tep­lo­tu sa vi­di­teľ­nosť op­ro­ti pred­chá­dza­jú­cej ge­ne­rá­cii vý­raz­ne zvý­ši­la. Pro­ce­so­ry po­nú­ka­jú ho­lis­tic­kú súp­ra­vu sen­zo­rov a te­le­me­triu pre aké­koľ­vek har­mo­ni­zač­né rie­še­nie, kto­ré tak bu­de môcť de­tail­nej­šie mo­ni­to­ro­vať, spra­vo­vať a kon­tro­lo­vať vy­uži­tie sys­té­mu na do­siah­nu­tie maximál­nej efek­ti­vi­ty dá­to­vé­ho cen­tra a niž­ších cel­ko­vých nák­la­dov na vlas­tníc­tvo.

Až s osem­nás­ti­mi jad­ra­mi na soc­ket a 45 MB naj­nov­šej ca­che po­nú­ka pro­duk­to­vá ro­di­na In­tel Xeon E5-2600 v3 až o 50 per­cent viac ja­dier a ca­che op­ro­ti pro­ce­so­rom pred­chá­dza­jú­cej ge­ne­rá­cie. Pop­ri tom exten­zia In­tel Ad­van­ced Vec­tor Exten­sions (In­tel AVX2) 4 zdvo­ju­je šír­ku inštruk­cií vek­to­ro­vé­ho cel­ku na 256 bi­tov na cyk­lus pre cit­li­vé zá­ťa­že a vďa­ka to­mu po­nú­ka 1,9-ná­sob­ne vy­šší vý­kon.

Pro­duk­to­vá ro­di­na Xeon E5-2600 v3 ta­kis­to zvy­šu­je vir­tua­li­zač­nú hut­nosť a po­nú­ka pod­po­ru pre až o 70 per­cent viac VM na server op­ro­ti pro­ce­so­rom pred­chá­dza­jú­cej ge­ne­rá­cie, čo po­má­ha zni­žo­vať pre­vádz­ko­vé nák­la­dy dá­to­vých cen­tier. Pra­cov­né zá­ťa­že li­mi­to­va­né pa­mä­ťo­vou pás­mo­vou šír­kou za­zna­me­na­li 1,4-ná­sob­ný ná­rast vý­ko­nu op­ro­ti pred­chá­dza­jú­cej ge­ne­rá­cii, a to vďa­ka pod­po­re pa­mä­tí DDR4 no­vej ge­ne­rá­cie. Ta­kis­to bo­li zlep­še­né inštruk­cie šif­ro­va­cie­ho štan­dar­du In­tel Ad­van­ced En­cryp­tion Stan­dard (In­tel AES­NI), čo urý­chli­lo šif­ro­va­nie aj de­šif­ro­va­nie dát zhru­ba dvoj­ná­sob­ne bez to­ho, aby bo­lo tre­ba obe­to­vať reak­čnú do­bu ap­li­ká­cií.

Pro­ce­so­ry sú pos­ta­ve­né na bá­ze tech­no­ló­gie 22 nm 3-D Tri-Ga­te, kto­rá do­ká­že zni­žo­vať spot­re­bu ener­gie a zá­ro­veň zvy­šo­vať vý­kon jed­not­li­vých tran­zis­to­rov. No­vo mož­no dy­na­mic­ky re­gu­lo­vať prí­kon na jad­ro a za­bez­pe­čiť tak ener­ge­tic­ky účin­nej­šie spra­co­va­nie jed­not­li­vých úloh.

V rám­ci mož­nos­ti tes­to­va­nia no­vej ge­ne­rá­cie server­ov­ých CPU In­tel Haswell EP v ná­rod­nom su­per­po­čí­ta­čo­vom cen­tre IT­4In­no­va­tions po­rov­na­li vý­ko­ny v nie­koľ­kých syn­te­tic­kých benchmar­koch a v nie­koľ­kých benchmar­koch za­lo­že­ných na pra­cov­ných ver­ziách kó­dov, kto­ré sú pred­me­tom vý­sku­mu a pro­duk­čných vý­poč­tov cen­tra. Na po­rov­na­nie sa pou­ži­li pro­duk­čné CPU In­tel San­dy Brid­ge, kto­ré sú pou­ži­té v štan­dar­dných vý­poč­to­vých uz­loch klas­tra An­selm.

Na zís­ka­nie po­rov­na­nia čis­to vý­poč­to­vé­ho vý­ko­nu bol pou­ži­tý vlast­ný syn­te­tic­ký benchmark vy­ví­ja­ný v IT­4In­no­va­tions, kto­rý má pra­cov­ný ná­zov Man­delbrot, a štan­dard­ný syn­te­tic­ký benchmark STREAM na tes­to­va­nie prie­pus­tnos­ti pa­mä­ťo­vé­ho sub­sys­té­mu. Man­delbrot uká­zal 1,89-ná­sob­ný ná­rast vý­ko­nu (pri pou­ži­tí inštruk­cií AVX) a 3,37-ná­sob­ne (pri pou­ži­tí no­vých inštruk­cií FMA) vy­šší ako pri pro­ce­so­re San­dy Brid­ge. STREAM uká­zal ná­rast vý­ko­nu prie­pus­tnos­ti pa­mä­tí 1,47-ná­sob­ne vy­šší ako pri pro­ce­so­re San­dy Brid­ge.

Ako pos­led­ný rep­re­zen­tant z ra­du vý­skum­ných ak­ti­vít pro­jek­tu IT­4In­no­va­tions bol zvo­le­ný rie­šič Mul­ti­dis z ba­lí­ka nás­tro­jov na vý­poč­ty mo­le­ku­lár­nej dy­na­mi­ky Mul­ti­dyn, kde v tes­to­va­com vý­poč­te do­sia­hol CPU Haswell EP 2,55-ná­sob­ný ná­rast op­ro­ti San­dy Brid­ge.

Zdroj: ICT ma­na­žer


Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

In­tel: No­vé pro­ce­so­ry bu­dú po­mal­šie. Dô­vo­dom je ús­po­ra ener­gie
Popredný svetový výrobca mikroprocesorov Intel na čele so svojím viceprezidentom Williamom Holtom oznámil počas konferencie ISSCC v San Franciscu koniec éry neustáleho zrýchľovania čipov. čítať »
 
LG pred­beh­ne Sam­sung: No­vin­ku G5 pred­sta­ví o pár ho­dín skôr ako Sam­sung svo­ju S7
Veľtrh MWC v Barcelone sa pomaly, ale isto blíži. Už teraz je známe, že v predvečer veľkej udalosti spoločnosť Samsung nebude jediná, ktorá verejnosti odhalí novú vlajkovú loď. čítať »
 
Mat­rox C900: Jed­nos­lo­to­vá kar­ta pre de­väť dis­ple­jov
Aj vy patríte k používateľom, ktorí si nevedia predstaviť prácu na počítači bez minimálne dvoch monitorov? čítať »
 
iP­ho­ne 7 má prísť s duál­nym fo­toa­pa­rá­tom. Poz­ri­te si, ako bu­dú vy­ze­rať fot­ky
Len nedávno sme priniesli niekoľko zvestí o očakávanom iPhone 7 a už sa objavili ďalšie. Pochádzajú od analytika KGI Ming-Chi Kua, ktorý zvyčajne disponuje pomerne spoľahlivými informáciami. čítať »
 
Ultra­za­bez­pe­če­ný vo­do­tes­ný Tu­ring Pho­ne vy­me­nil An­droid za OS Sail­fish
Keď pred siedmimi mesiacmi tvorcovia predstavili mobilný telefón Turing Phone, charakterizovali ho ako ultrazabezpečený androidový smartfón, zhotovený (čiastočne) z tekutého kovu. čítať »
 
No­vé gra­fic­ké kar­ty AMD Fi­reP­ro pre­me­nia oby­čaj­ný po­čí­tač na gra­fic­ký su­perstroj
AMD prichádza s riešením pre tých, ktorí potrebujú pracovať s vysokým rozlíšením a pokročilou grafikou, nemajú na to však dostatočne výkonný počítač. čítať »
 
HP má vlas­tné in­te­li­gen­tné ho­din­ky. Vzhľa­dom sa po­ná­ša­jú na kla­sic­ké chro­nog­ra­fy
Ani spoločnosť Hewlett-Packard nebude výnimkou. V súčasnosti totiž pracuje na niekoľkých modeloch vlastných smartwatch, ktoré sa napohľad od bežných hodiniek takmer nelíšia. čítať »
 
Lu­mir C: LED lam­pa na­pá­ja­ná pla­me­ňom svieč­ky
V prípade výpadku elektriny vám môže poslúžiť sviečka. Problém je v tom, že neosvetlí širokú oblasť a jej svetlo je dosť slabé. Pomôcť tu môže lampa Lumir C, LED svietidlo, ktoré znásobí svetlo sviečky. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter