Intel predstavil procesory Intel Core M pre bezventilátorové zariadenia

Na vý­sta­ve IFA pred­sta­vil In­tel no­vý pro­ce­sor In­tel Co­re M, kto­rý je ur­če­ný pre po­hon naj­nov­ších za­ria­de­ní 2v1 od rôz­nych vý­rob­cov. No­vé pro­ce­so­ry po­nú­ka­jú vy­vá­že­ný po­mer me­dzi mo­bi­li­tou a vý­ko­nom. Sú navr­hnu­té pre vy­so­ký vý­kon tých naj­ten­ších, bez­ven­ti­lá­to­ro­vých, ultra mo­bil­ných za­ria­de­ní. Pro­ce­so­ry In­tel Co­re M do­ká­žu po­há­ňať za­ria­de­nia so ži­let­ko­vou hrúb­kou vďa­ka vý­ko­nu na úrov­ni In­tel Co­re pro­ce­so­rov a do­kon­ca zdvoj­ná­so­bu­jú vý­drž na ba­té­rie v po­rov­na­ní so sys­té­ma­mi spred šty­roch ro­kov.

Pro­ce­so­ry In­tel Co­re M umož­ňu­jú až o 50 % vy­šší vý­poč­to­vý vý­kon a 40 % vy­šší gra­fic­ký vý­kon v po­rov­na­ní s pred­chá­dza­jú­cou 4. ge­ne­rá­ciou Co­re pro­ce­so­rov. Uží­va­te­lia so star­ší­mi po­čí­tač­mi za­zna­me­na­jú eš­te vy­šší vý­kon. In­tel Co­re M pri­ná­ša až dvoj­ná­sob­ne vy­šší vý­poč­to­vý vý­kon a se­dem­ná­sob­ne lep­šiu gra­fi­ku v po­rov­na­ní so 4 roč­ným PC.

V ro­ku 2013 In­tel pri­nie­sol naj­vyš­ší ge­ne­rač­ný ná­rast ži­vot­nos­ti ba­té­rie v his­tó­rii spo­loč­nos­ti. Pro­ce­so­ry In­tel Co­re M a re­duk­cia spot­re­by ce­lej plat­for­my poz­dvi­hol po­my­sel­nú lat­ku vý­dr­že ba­té­rie eš­te vy­ššie. In­tel Co­re M zvlád­ne viac ako 8 ho­dín preh­rá­va­nia vi­dea, čo je až 20 % (1,7 ho­di­ny) ná­rast vo vý­dr­ži ba­té­rie v po­rov­na­ní s pred­chá­dza­jú­cou ge­ne­rá­ciou Co­re pro­ce­so­rov a dvoj­ná­sob­ný ná­rast vý­dr­že ba­té­rie v po­rov­na­ní so 4 ro­ky sta­rým PC.

In­tel Co­re M pro­ce­sor je o 50 % men­ší a so spot­re­bou 4,5 wat­tu do­sa­hu­je 60 % niž­ší ter­mál­ny vý­kon v po­rov­na­ní s pred­chá­dza­jú­cou ge­ne­rá­ciou. To­to umož­ní vý­rob­com navr­hnúť ten­ké a bez­ven­ti­lá­to­ro­vé sys­té­my, kto­ré bu­dú ten­šie ako 9mm - to zna­me­ná, že bu­dú niž­šie ako AAA ba­té­ria a dneš­né naj­ten­šie lap­to­py. V sú­čas­nos­ti už exis­tu­je viac ako 20 pro­duk­tov s pro­ce­sor­mi In­tel Co­re M vo vý­vo­jo­vom štá­diu a pr­vé sys­té­my bu­dú v pre­daj­niach už po­čas toh­to­roč­ných Via­noc.

In­tel Co­re M je tak­zva­ný "con­flict-free" pro­dukt, čo zna­me­ná, že neob­sa­hu­je mi­ne­rá­ly (cín, tan­tal, volfrám a/ale­bo zla­to), kto­ré či už pria­mo ale­bo ne­pria­mo fi­nan­cu­jú ale­bo pod­po­ru­jú oz­bro­je­né sku­pi­ny v De­mok­ra­tic­kej Re­pub­li­ke Kon­go (DRC) ale­bo ďal­ších kra­ji­nách.

Pro­ce­sor In­tel Co­re M bu­de dos­tup­ný vo via­ce­rých ver­ziách: za­čne na 2.0GHz In­tel Co­re M-5Y10/5Y10a až po pro­ce­sor 2.6GHz In­tel Co­re M-5Y70. Co­re M-5Y70 je vý­ko­no­vo naj­vyš­ší Co­re M pro­ce­sor a je dos­tup­ný s tech­no­ló­giou In­tel vPro pre fi­rem­né za­ria­de­nie 2v1 so za­bu­do­va­ný­mi bez­peč­nos­tný­mi pr­vka­mi, kto­ré po­má­ha­jú chrá­niť dá­ta, uží­va­teľ­skú iden­ti­tu a prís­tup k sie­ti.

Ďal­šie pr­vky Co­re M plat­for­my vrá­ta­ne pod­po­ry pre high-quali­ty audio, In­tel Wire­less Dis­play 5.0, dru­hej ge­ne­rá­cie In­tel 802.11ac pro­duk­tov vy­ús­tia do pod­po­ry bez­drô­to­vých WiGig od spo­loč­nos­ti In­tel.

Zdroj: Intel


Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

In­tel: No­vé pro­ce­so­ry bu­dú po­mal­šie. Dô­vo­dom je ús­po­ra ener­gie
Popredný svetový výrobca mikroprocesorov Intel na čele so svojím viceprezidentom Williamom Holtom oznámil počas konferencie ISSCC v San Franciscu koniec éry neustáleho zrýchľovania čipov. čítať »
 
LG pred­beh­ne Sam­sung: No­vin­ku G5 pred­sta­ví o pár ho­dín skôr ako Sam­sung svo­ju S7
Veľtrh MWC v Barcelone sa pomaly, ale isto blíži. Už teraz je známe, že v predvečer veľkej udalosti spoločnosť Samsung nebude jediná, ktorá verejnosti odhalí novú vlajkovú loď. čítať »
 
Mat­rox C900: Jed­nos­lo­to­vá kar­ta pre de­väť dis­ple­jov
Aj vy patríte k používateľom, ktorí si nevedia predstaviť prácu na počítači bez minimálne dvoch monitorov? čítať »
 
iP­ho­ne 7 má prísť s duál­nym fo­toa­pa­rá­tom. Poz­ri­te si, ako bu­dú vy­ze­rať fot­ky
Len nedávno sme priniesli niekoľko zvestí o očakávanom iPhone 7 a už sa objavili ďalšie. Pochádzajú od analytika KGI Ming-Chi Kua, ktorý zvyčajne disponuje pomerne spoľahlivými informáciami. čítať »
 
Ultra­za­bez­pe­če­ný vo­do­tes­ný Tu­ring Pho­ne vy­me­nil An­droid za OS Sail­fish
Keď pred siedmimi mesiacmi tvorcovia predstavili mobilný telefón Turing Phone, charakterizovali ho ako ultrazabezpečený androidový smartfón, zhotovený (čiastočne) z tekutého kovu. čítať »
 
No­vé gra­fic­ké kar­ty AMD Fi­reP­ro pre­me­nia oby­čaj­ný po­čí­tač na gra­fic­ký su­perstroj
AMD prichádza s riešením pre tých, ktorí potrebujú pracovať s vysokým rozlíšením a pokročilou grafikou, nemajú na to však dostatočne výkonný počítač. čítať »
 
HP má vlas­tné in­te­li­gen­tné ho­din­ky. Vzhľa­dom sa po­ná­ša­jú na kla­sic­ké chro­nog­ra­fy
Ani spoločnosť Hewlett-Packard nebude výnimkou. V súčasnosti totiž pracuje na niekoľkých modeloch vlastných smartwatch, ktoré sa napohľad od bežných hodiniek takmer nelíšia. čítať »
 
Lu­mir C: LED lam­pa na­pá­ja­ná pla­me­ňom svieč­ky
V prípade výpadku elektriny vám môže poslúžiť sviečka. Problém je v tom, že neosvetlí širokú oblasť a jej svetlo je dosť slabé. Pomôcť tu môže lampa Lumir C, LED svietidlo, ktoré znásobí svetlo sviečky. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter