Colorovo CityTab Lite 2.2: 7-palcový tablet za naozaj výbornú cenu

Co­lo­ro­vo je znač­ka spot­reb­nej elek­tro­ni­ky a po­čí­ta­čo­vých dopl­nkov. Po­nú­ka tri lí­nie tab­le­tov (Li­te, Vi­sion a Sup­re­me), navr­hnu­té pre rôz­ne sku­pi­ny pou­ží­va­te­ľov, smar­tfó­ny Ci­ty­To­ne, pre­nos­né ba­té­rie Power­Box a spot­reb­ný ma­te­riál do tla­čiar­ní a čis­tia­ce pros­tried­ky.

Ci­ty­Tab Li­te 7'' 2.2 je pred­sta­vi­teľ eko­no­mic­ké­ho ra­du Li­te, kto­rý po­nú­ka pri­me­ra­ný vý­kon a fun­kcio­na­li­tu za nao­zaj at­rak­tív­nu ce­nu. Tab­let je vy­ba­ve­ný vý­kon­nej­ším dvoj­jad­ro­vým 1,5 GHz pro­ce­so­rom ako pred­chod­ca a väč­šou 1 GB pa­mä­ťou RAM. V praxi to zna­me­ná sviž­nej­ší štart a vy­ššiu rých­losť ap­li­ká­cií, čo vý­raz­ne zlep­šu­je mož­nos­ti vy­uži­tia toh­to tab­le­tu.

Naj­nov­šia ver­zia tab­le­tu Co­lo­ro­vo má väč­šiu flash pa­mäť (8 GB), kto­rá mô­že byť roz­ší­re­ná na 40 GB po­mo­cou 32 GB kar­ty SD. To umož­ní uk­la­dať om­no­ho viac hud­by, ob­ráz­kov ale­bo fil­mov pria­mo v tab­le­te.

Vďa­ka kom­pak­tným roz­me­rom sa po­hodl­ne dr­ží v jed­nej ru­ke. Se­dem­pal­co­vý dis­plej je tak­mer rov­na­ko veľ­ký ako men­šia kniž­ka, čo sa ho­dí napr. pri ča­ka­ní na vlak ale­bo v ka­viar­ni. Vý­drž ba­té­rií je prib­liž­ne 7 ho­dín, čo je dos­ta­tok na sur­fo­va­nie na ne­te, poz­re­tie si fil­mu či pre­čí­ta­nie e-boo­ku v lie­tad­le.

No­vý mo­del má ta­kis­to vy­ššie roz­lí­še­nie 7-pal­co­vé­ho dis­ple­ja - 1024 × 600 px. To za­is­ťu­je dos­ta­toč­nú kva­li­tu ob­ra­zu a rep­ro­duk­ciu de­tai­lov, čo pou­ží­va­te­lia oce­nia pri hra­ní hier, a zlep­šu­je to vzhľad všet­kých ap­li­ká­cií.

I na­priek zme­nám v tech­nic­kej vý­ba­ve zos­tá­va od­po­rú­ča­ná ma­loob­chod­ná ce­na Ci­ty­Tab Li­te 7'' 2.2 na veľ­mi at­rak­tív­nej úrov­ni 54 € s DPH pre kon­co­vé­ho pou­ží­va­te­ľa.

Tech­nic­ké pa­ra­met­re:

Ope­rač­ný sys­tém: An­droid 4.1
Dis­plej: 7" s roz­lí­še­ním 1024 × 600 px, TFT, ka­pa­cit­né ov­lá­da­nie
Pro­ce­sor: Am­lo­gic AML 8726-MX, 2 jad­rá, 1,50 GHz
Ope­rač­ná pa­mäť: 1 GB
Pev­ný disk: 8 GB, eMMC, mož­nosť roz­ší­re­nia o kar­tu mic­roSD do veľ­kos­ti 32 GB
Ko­nek­ti­vi­ta: Wi-Fi (802.11 b/g/n), mic­roUSB, pod­po­ra exter­ných 3G mo­de­mov
Fo­toa­pa­rát: pred­ný 0,3 Mpx, za­dný 2,0 Mpx
Ba­té­ria: 3100 mAh
Vsta­va­né GPS: Nie
Ďal­šie fun­kcie: G-Sen­sor
Ver­zia ja­zy­ka me­nu: Viac­ja­zyč­ná lo­ka­li­zá­cia
Typ na­pá­ja­nia: lí­tio­vo-po­ly­mé­ro­vý aku­mu­lá­tor
Ka­pa­ci­ta ba­té­rií: 3100 mAh
Vý­drž ba­té­rií: 7 hod.
Sú­časť ba­le­nia: Pou­ží­va­teľ­ská prí­ruč­ka, na­bí­jač­ka, ká­bel USB 2.0
Šír­ka: 193 mm
Vý­ška: 121,2 mm
Hĺbka: 9,5 mm
Čistá hmot­nosť: 0,326 kg

Od­po­rú­ča­ná ce­na: 54 € s DPH


Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

In­tel: No­vé pro­ce­so­ry bu­dú po­mal­šie. Dô­vo­dom je ús­po­ra ener­gie
Popredný svetový výrobca mikroprocesorov Intel na čele so svojím viceprezidentom Williamom Holtom oznámil počas konferencie ISSCC v San Franciscu koniec éry neustáleho zrýchľovania čipov. čítať »
 
LG pred­beh­ne Sam­sung: No­vin­ku G5 pred­sta­ví o pár ho­dín skôr ako Sam­sung svo­ju S7
Veľtrh MWC v Barcelone sa pomaly, ale isto blíži. Už teraz je známe, že v predvečer veľkej udalosti spoločnosť Samsung nebude jediná, ktorá verejnosti odhalí novú vlajkovú loď. čítať »
 
Mat­rox C900: Jed­nos­lo­to­vá kar­ta pre de­väť dis­ple­jov
Aj vy patríte k používateľom, ktorí si nevedia predstaviť prácu na počítači bez minimálne dvoch monitorov? čítať »
 
iP­ho­ne 7 má prísť s duál­nym fo­toa­pa­rá­tom. Poz­ri­te si, ako bu­dú vy­ze­rať fot­ky
Len nedávno sme priniesli niekoľko zvestí o očakávanom iPhone 7 a už sa objavili ďalšie. Pochádzajú od analytika KGI Ming-Chi Kua, ktorý zvyčajne disponuje pomerne spoľahlivými informáciami. čítať »
 
Ultra­za­bez­pe­če­ný vo­do­tes­ný Tu­ring Pho­ne vy­me­nil An­droid za OS Sail­fish
Keď pred siedmimi mesiacmi tvorcovia predstavili mobilný telefón Turing Phone, charakterizovali ho ako ultrazabezpečený androidový smartfón, zhotovený (čiastočne) z tekutého kovu. čítať »
 
No­vé gra­fic­ké kar­ty AMD Fi­reP­ro pre­me­nia oby­čaj­ný po­čí­tač na gra­fic­ký su­perstroj
AMD prichádza s riešením pre tých, ktorí potrebujú pracovať s vysokým rozlíšením a pokročilou grafikou, nemajú na to však dostatočne výkonný počítač. čítať »
 
HP má vlas­tné in­te­li­gen­tné ho­din­ky. Vzhľa­dom sa po­ná­ša­jú na kla­sic­ké chro­nog­ra­fy
Ani spoločnosť Hewlett-Packard nebude výnimkou. V súčasnosti totiž pracuje na niekoľkých modeloch vlastných smartwatch, ktoré sa napohľad od bežných hodiniek takmer nelíšia. čítať »
 
Lu­mir C: LED lam­pa na­pá­ja­ná pla­me­ňom svieč­ky
V prípade výpadku elektriny vám môže poslúžiť sviečka. Problém je v tom, že neosvetlí širokú oblasť a jej svetlo je dosť slabé. Pomôcť tu môže lampa Lumir C, LED svietidlo, ktoré znásobí svetlo sviečky. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter