Čínsky Microsoft označil Windows Threshold ako Windows 9. Ako to teda bude?

Čín­ska po­boč­ka Mic­ro­sof­tu vo svo­jom prís­pev­ku na blo­go­va­com por­tá­li Weibo spo­me­nu­la „Win­dows 9", čím pod­po­ri­la špe­ku­lá­cie, pod­ľa kto­rých ďal­šia ver­zia ope­rač­né­ho sys­té­mu po­ne­sie to­to ozna­če­nie.

Aj keď za­mes­tnan­ci Mic­ro­soft Chi­na prís­pe­vok rých­lo zma­za­li, čín­sky por­tál cnBe­ta.com sti­hol zve­rej­niť kó­piu ob­ra­zov­ky a ná­zov prís­pev­ku ho­vo­ril jas­ne: „No­vý ope­rač­ný sys­tém Win­dows 9 od Mic­ro­sof­tu bu­de už čos­ko­ro." V prís­pev­ku sa ta­kis­to ob­ja­vi­lo lo­go Win­dows 9. Aj keď prís­pe­vok ne­bol nič viac než len tzv. upú­tav­ka, pou­ži­tie ozna­če­nia Win­dows 9 na­po­ve­dá, že Mic­ro­soft ho plá­nu­je pou­žiť pri vy­da­ní ope­rač­né­ho sys­té­mu v bu­dú­com ro­ku.

To, ako Mic­ro­soft po­me­nu­je no­vú ver­ziu Win­dows, uká­že, ako veľ­mi ame­ric­ký gi­gant chce, aby pou­ží­va­te­lia za­bud­li na Win­dows 8. Ten­to ope­rač­ný sys­tém bol vy­da­ný len pred dvo­ma rok­mi a pou­ží­va­teľ­mi všeo­bec­ne ne­bol veľ­mi dob­re pri­ja­tý. V ro­ku 2009 sa Mic­ro­soft roz­ho­dol diš­tan­co­vať od ne­vy­da­re­né­ho Win­dows Vista, keď zme­nil ozna­če­nie ďal­šej ver­zie Win­dows na Win­dows 7. Pod­ľa niek­to­rých ana­ly­ti­kov sa tak oča­ká­va­lo, že sa Mic­ro­soft bu­de chcieť te­raz diš­tan­co­vať od Win­dows 8 a prej­de opäť na iné ozna­če­nie.

Mic­ro­soft us­po­ria­da už 30. sep­tem­bra kon­fe­ren­ciu, na kto­rej Win­dows 9 (do­te­raz ozna­čo­va­ný ako Thres­hold) pred­sta­ví a s naj­väč­šou prav­de­po­dob­nos­ťou po­núk­ne vý­vo­já­rom (či ši­ro­kej ve­rej­nos­ti) aj skú­šob­nú ver­ziu. Oča­ká­va sa, že Mic­ro­soft nás­led­ne vy­dá fi­nál­nu ver­ziu svoj­ho no­vé­ho OS v dru­hom štvrťro­ku bu­dú­ce­ho ro­ka. 

Vo Win­dows 9 sa má ob­ja­viť no­vá mi­nia­túr­na po­nu­ka Štart, zmiz­ne pás mi­nia­pli­ká­cií, pri­bud­nú no­vé vir­tuál­ne pra­cov­né plo­chy a ob­ja­ví sa nie­koľ­ko ďal­ších vi­zuál­nych zmien.

Hla­so­vá asis­ten­tka Cor­ta­na v sú­čas­nos­ti exis­tu­je v Thres­hol­de ako od­de­le­ná ap­li­ká­cia, vý­vo­já­ri však pra­cu­jú na jej in­teg­rá­cii do ce­lé­ho sys­té­mu po­dob­ne, ako je to nap­rík­lad na plat­for­me Win­dows Pho­ne. Mic­ro­soft pos­tup­ne zlep­šu­je Cor­ta­nu kaž­dé dva týž­dne. Aj keď spo­loč­nosť v sú­čas­nos­ti do­kon­ču­je ver­ziu Tres­hold tak, aby v skú­šob­nej ver­zii ob­sa­ho­va­la aj hla­so­vú asis­ten­tku Cor­ta­nu, nie je za­tiaľ jas­né, či sa tá­to kon­krét­na fun­kcia do ver­zie pre­view na­ko­niec dos­ta­ne.

O „sta­rú dob­rú" po­nu­ku Štart po pred­sta­ve­ní Win­dows 8 žia­da­li pou­ží­va­te­lia Win­dows po ce­lom sve­te, a pre­to sa Mic­ro­soft roz­ho­dol pre vy­tvo­re­nie aké­ho­si „hyb­ri­du" to­ho naj­lep­šie­ho z Win­dows 7 a Win­dows 8. No­vá po­nu­ka má byť asi rov­na­ko veľ­ká ako vo Win­dows 7, ale bu­dú v nej za­bu­do­va­né aj niek­to­ré fun­kcie z Win­dows 8. 

Ok­rem Win­dows 9/Thres­hold pra­cu­je Mic­ro­soft aj na od­liš­nej ver­zii, kto­rá má byť kom­bi­ná­ciou Win­dows RT a Win­dows Pho­ne, te­da je mož­né, že pre­ho­vo­rí na nad­chá­dza­jú­cej kon­fe­ren­cii i o tej­to ver­zii.

Zdroj: Com­pu­terWorld


Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Chro­me vás bu­de chrá­niť pred fa­loš­ný­mi tla­čid­la­mi na sťa­ho­va­nie
Google oznámil, že služba Safe Browsing v rámci Chromu bude označovať weby, ktoré používajú sociálne inžinierstvo, ako sú napr. falošné tlačidlá na download, podvodné aktualizácie či reklamy šíriace malvér. čítať »
 
Mo­zil­la to vzda­la, OS Fi­re­fox kon­čí. Viac ju za­ují­ma IoT
Decembrové oznámenie o prerušení vývoja ukončilo štvorročné snaženie o vytvorenie operačného systému založeného na prehliadači. Namiesto toho však spoločnosť plánuje sústrediť svoje sily na projekt do budúcnosti zaujímavejší - do internetu vecí. čítať »
 
Naj­nov­šiu ver­ziu OS An­droid Mar­shmallow za­tiaľ ne­pou­ží­va tak­mer nik­to
Pre niekoho to možno bude znieť prekvapivo, no najnovšia verzia OS Android zatiaľ nezažíva obrovský nárast počtu inštalácií. Najmä v porovnaní so štatistikami z minulosti. čítať »
 
Lib­reOf­fi­ce On­li­ne pod­po­ru­je spo­lup­rá­cu na do­ku­men­toch v reál­nom ča­se. Má to však há­čik
Vo webovom kancelárskom balíku LibreOffice Online pribudlo množstvo nových funkcií. Hlavnou novinkou je spolupráca viacerých používateľov na rovnakom dokumente v reálnom čase. čítať »
 
Mic­ro­soft ku­pu­je Swif­tKey. Ob­ľú­be­ná mo­bil­ná klá­ves­ni­ca bu­de dos­tup­ná už aj pre Win­dows
SwiftKey, azda najpopulárnejšia klávesnicová aplikácia pre mobilné telefóny a tablety, viac nebude k dispozícii výlučne len pre systémy Android a iOS. čítať »
 
Pou­ží­va­te­lia Win­dows 7 a 8.1, prip­rav­te sa! Win­dows 10 sa vám stiah­ne auto­ma­tic­ky
Microsoft začína Windows 10 sťahovať automaticky ako odporúčanú aktualizáciu. Podľa spoločnosti táto zmena nastane od pondelka a bude aplikovaná v niekoľkých fázach. čítať »
 
Gri­ma­sy, sel­fie fot­ky, slov­né hrač­ky – aj ta­ké mô­že byť ran­né vstá­va­nie s ap­li­ká­ciou Mi­mic­ker Alarm
Aj vy patríte k tým nešťastníkom, pre ktorých neexistuje nič horšie ako ranné vstávanie? Potom vás istotne zaujme nový vynález z dielne Microsoftu. čítať »
 
Fi­re­fox 44 bu­de pod­po­ro­vať push ozná­me­nia. Web vás sám upo­zor­ní na no­vin­ky
Nová aktualizácia prehliadača Firefox pre Windows, Mac, Linux a Android umožní používateľom dozvedieť sa o novinkách na ich obľúbených webových stránkach aj vtedy, ak ich nebudú mať otvorené. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter