Asus ukázal 199-dolárový notebook s Windows aj inteligentné hodinky

Vý­rob­co­via za­ria­de­ní i sof­tvé­ru z ce­lé­ho sve­ta sa už zlie­ta­jú do Berlí­na, kde sa za­jtra za­čí­na veľtrh IFA. Od kaž­dé­ho z nich sa oča­ká­va pred­sta­ve­nie ne­ja­kej no­vin­ky a Asus už uká­zal šty­ri z nich.

Pr­vý je low-end no­te­book EeeBook X205, kto­rý sa po­kú­si ce­no­vo kon­ku­ro­vať tab­le­tom a chro­me­boo­kom. 11,6-pal­co­vý no­te­book dos­ta­ne lá­ka­vú ce­nov­ku 199 do­lá­rov a v Euró­pe by sa mal po pri­po­čí­ta­ní da­ne pre­dá­vať za 199 eur. Asus sa už pred sied­mi­mi rok­mi po­kú­šal o vý­ro­bu 200-do­lá­ro­vé­ho no­te­boo­ku s Li­nuxom, no vte­dy sa mu to eš­te ne­po­da­ri­lo. Tech­no­ló­gie sa však poh­li vpred, ce­ny har­dvé­ru sme­rom na­dol, a tak te­raz mô­že EeeBook X205 po­nú­kať rov­no s Win­dows 8.1, kto­rý bu­de asi je­ho naj­väč­šou vý­ho­dou op­ro­ti za­ria­de­niam s po­dob­nou ce­nou.

Dru­hý pred­sta­ve­ný no­te­book je Zen­book UX305, kto­rý hrá, sa­moz­rej­me, inú li­gu než je­ho 200-do­lá­ro­vý prí­buz­ný. Ako pr­vý sa pri ňom mu­sí spo­me­núť dis­plej. Ten má sí­ce iba 13,3 pal­ca, ale roz­lí­še­nie 3200 × 1800 pixelov, čo zna­me­ná 276 ppi. Dis­plej sí­ce nie je do­ty­ko­vý, ale Asus ho vtes­nal do te­la hru­bé­ho 12,3 mi­li­met­ra, pri­čom ce­lé za­ria­de­nie má hmot­nosť iba 1,2 ki­log­ra­mu. Kom­plet­ný zoz­nam vnú­tor­nos­tí eš­te nie je k dis­po­zí­cii, ale bu­de ob­sa­ho­vať pro­ce­sor Co­re M od In­te­lu, ba­té­ria by ma­la vy­dr­žať 10 ho­dín a na vý­ber bu­dú ver­zie so 128 a 256 GB dis­kom SSD.

asus-ukazal-199-dolarovy-noteb2.jpg

Me­dzi no­vin­ka­mi od taiwan­ské­ho vý­rob­cu náj­de­me aj je­den tab­let. Ten­to rok sa náv­štev­ní­ci po­ko­cha­jú ma­lým mo­de­lom Me­MO Pad 7. Ok­rem ele­gan­tné­ho vzhľa­du po­núk­ne aj roz­lí­še­nie 1920 × 1200 (323 ppi), štvor­jad­ro­vý 1,83 GHz pro­ce­sor a 2 GB pa­mä­te RAM. Ta­kis­to dos­ta­ne inter­nú pa­mäť s veľ­kos­ťou 16 ale­bo 32 GB a po­ra­dí si so 64 GB kar­ta­mi mic­roSD. Me­MO Pad 7 je ten­ší a ľah­ší ako je­ho pred­chod­ca, vy­ba­ve­ný An­droi­dom 4.4 a dvo­ma rep­ro­duk­tor­mi. Vza­du tro­chu prek­va­pi­vo náj­de­te iba 5 Mpx ka­me­ru, vpre­du 2 Mpx. Aj pri tom­to vý­rob­ku plá­nu­je Asus udr­žať ce­nov­ku na 199 eurách.

asus-ukazal-199-dolarovy-noteb3.jpg

No a naj­men­ším za­ria­de­ním Asu­su bu­dú ten­to rok in­te­li­gen­tné ho­din­ky ZenWatch, v kto­rých náj­de­me no­vý An­droid Wear. Dis­plej AMO­LED má uh­lo­prieč­ku pres­ne 1,63 pal­ca a roz­lí­še­nie 320 × 320 a o je­ho ochra­nu sa pos­ta­rá Go­ril­la Glass 3. In­te­li­gen­tné ho­din­ky s ope­rač­ným sys­té­mom Wear sí­ce slú­žia iba ako predĺže­ná ru­ka a ďal­šia ob­ra­zov­ka smar­tfó­nu, no ZenWatch je aj tak vy­ba­ve­ný 4 GB inter­nej pa­mä­te, 512 MB RAM a pro­ce­so­rom s tak­tom 1,2 GHz. O ko­mu­ni­ká­ciu s va­ším te­le­fó­nom sa pos­ta­rá Blue­tooth 4.0. Čo sa tý­ka ce­ny toh­to dopl­nku, tu Asus opäť sta­vil na ob­ľú­be­ných 199 eur.

asus-ukazal-199-dolarovy-noteb5.jpg

Zdroj: Sec­torOhodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

In­tel: No­vé pro­ce­so­ry bu­dú po­mal­šie. Dô­vo­dom je ús­po­ra ener­gie
Popredný svetový výrobca mikroprocesorov Intel na čele so svojím viceprezidentom Williamom Holtom oznámil počas konferencie ISSCC v San Franciscu koniec éry neustáleho zrýchľovania čipov. čítať »
 
LG pred­beh­ne Sam­sung: No­vin­ku G5 pred­sta­ví o pár ho­dín skôr ako Sam­sung svo­ju S7
Veľtrh MWC v Barcelone sa pomaly, ale isto blíži. Už teraz je známe, že v predvečer veľkej udalosti spoločnosť Samsung nebude jediná, ktorá verejnosti odhalí novú vlajkovú loď. čítať »
 
Mat­rox C900: Jed­nos­lo­to­vá kar­ta pre de­väť dis­ple­jov
Aj vy patríte k používateľom, ktorí si nevedia predstaviť prácu na počítači bez minimálne dvoch monitorov? čítať »
 
iP­ho­ne 7 má prísť s duál­nym fo­toa­pa­rá­tom. Poz­ri­te si, ako bu­dú vy­ze­rať fot­ky
Len nedávno sme priniesli niekoľko zvestí o očakávanom iPhone 7 a už sa objavili ďalšie. Pochádzajú od analytika KGI Ming-Chi Kua, ktorý zvyčajne disponuje pomerne spoľahlivými informáciami. čítať »
 
Ultra­za­bez­pe­če­ný vo­do­tes­ný Tu­ring Pho­ne vy­me­nil An­droid za OS Sail­fish
Keď pred siedmimi mesiacmi tvorcovia predstavili mobilný telefón Turing Phone, charakterizovali ho ako ultrazabezpečený androidový smartfón, zhotovený (čiastočne) z tekutého kovu. čítať »
 
No­vé gra­fic­ké kar­ty AMD Fi­reP­ro pre­me­nia oby­čaj­ný po­čí­tač na gra­fic­ký su­perstroj
AMD prichádza s riešením pre tých, ktorí potrebujú pracovať s vysokým rozlíšením a pokročilou grafikou, nemajú na to však dostatočne výkonný počítač. čítať »
 
HP má vlas­tné in­te­li­gen­tné ho­din­ky. Vzhľa­dom sa po­ná­ša­jú na kla­sic­ké chro­nog­ra­fy
Ani spoločnosť Hewlett-Packard nebude výnimkou. V súčasnosti totiž pracuje na niekoľkých modeloch vlastných smartwatch, ktoré sa napohľad od bežných hodiniek takmer nelíšia. čítať »
 
Lu­mir C: LED lam­pa na­pá­ja­ná pla­me­ňom svieč­ky
V prípade výpadku elektriny vám môže poslúžiť sviečka. Problém je v tom, že neosvetlí širokú oblasť a jej svetlo je dosť slabé. Pomôcť tu môže lampa Lumir C, LED svietidlo, ktoré znásobí svetlo sviečky. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter