Logitech má univerzálnu klávesnicu pre počítač, tablet aj smartfón

Klá­ves­ni­ca Lo­gi­tech Blue­tooth Mul­ti-De­vi­ce Key­board K480 spo­lup­ra­cu­je so za­ria­de­nia­mi na­prieč rôz­ny­mi plat­for­ma­mi - s po­čí­ta­čom, tab­le­tom a smar­tfó­nom. Pre­pí­nač Easy-Switch umož­ní ľah­ko zvo­liť, na kto­rom z troch bez­drô­to­vých za­ria­de­ní pri­po­je­ných po­mo­cou roz­hra­nia Blue­tooth bu­de­te pí­sať, a in­teg­ro­va­ný sto­jan na­vy­še podr­ží te­le­fón ale­bo tab­let pres­ne v správ­nom uh­le, aby ste pí­sa­ný text moh­li ľah­ko čí­tať.

K dis­po­zí­cii má­te roz­lo­že­nie klá­ves, na kto­ré ste zvyk­nu­tí, vrá­ta­ne všet­kých klá­ve­so­vých skra­tiek, kto­ré pou­ží­va­te naj­čas­tej­šie, či už bu­de­te pí­sať na po­čí­ta­či s ope­rač­ným sys­té­mom Win­dows, Mac ale­bo Chro­me OS, ale­bo na tab­le­te či smar­tfó­ne so sys­té­ma­mi An­droid či iOS.Klá­ves­ni­ca pod­po­ru­je všet­ky po­čí­ta­če ale­bo mo­bil­né za­ria­de­nie s bez­drô­to­vou tech­no­ló­giou Blue­tooth s pod­po­rou pri­po­je­nia exter­ných klá­ves­níc (pro­fil HID). Pod­rob­nos­ti zis­tí­te u vý­rob­cu prís­luš­né­ho za­ria­de­nia.

Tech­nic­ké úda­je pro­duk­tu:

  • Roz­me­ry:
    - Vý­ška: 20 mm
    - Šír­ka: 299 mm
    - Hĺbka: 195 mm
  • Hmot­nosť: 820 gr
  • Do­sah Blue­tooth: až 10 m
  • Vý­drž ba­té­rie: 2 ro­ky

Zdroj: Logitech


Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

In­tel: No­vé pro­ce­so­ry bu­dú po­mal­šie. Dô­vo­dom je ús­po­ra ener­gie
Popredný svetový výrobca mikroprocesorov Intel na čele so svojím viceprezidentom Williamom Holtom oznámil počas konferencie ISSCC v San Franciscu koniec éry neustáleho zrýchľovania čipov. čítať »
 
LG pred­beh­ne Sam­sung: No­vin­ku G5 pred­sta­ví o pár ho­dín skôr ako Sam­sung svo­ju S7
Veľtrh MWC v Barcelone sa pomaly, ale isto blíži. Už teraz je známe, že v predvečer veľkej udalosti spoločnosť Samsung nebude jediná, ktorá verejnosti odhalí novú vlajkovú loď. čítať »
 
Mat­rox C900: Jed­nos­lo­to­vá kar­ta pre de­väť dis­ple­jov
Aj vy patríte k používateľom, ktorí si nevedia predstaviť prácu na počítači bez minimálne dvoch monitorov? čítať »
 
iP­ho­ne 7 má prísť s duál­nym fo­toa­pa­rá­tom. Poz­ri­te si, ako bu­dú vy­ze­rať fot­ky
Len nedávno sme priniesli niekoľko zvestí o očakávanom iPhone 7 a už sa objavili ďalšie. Pochádzajú od analytika KGI Ming-Chi Kua, ktorý zvyčajne disponuje pomerne spoľahlivými informáciami. čítať »
 
Ultra­za­bez­pe­če­ný vo­do­tes­ný Tu­ring Pho­ne vy­me­nil An­droid za OS Sail­fish
Keď pred siedmimi mesiacmi tvorcovia predstavili mobilný telefón Turing Phone, charakterizovali ho ako ultrazabezpečený androidový smartfón, zhotovený (čiastočne) z tekutého kovu. čítať »
 
No­vé gra­fic­ké kar­ty AMD Fi­reP­ro pre­me­nia oby­čaj­ný po­čí­tač na gra­fic­ký su­perstroj
AMD prichádza s riešením pre tých, ktorí potrebujú pracovať s vysokým rozlíšením a pokročilou grafikou, nemajú na to však dostatočne výkonný počítač. čítať »
 
HP má vlas­tné in­te­li­gen­tné ho­din­ky. Vzhľa­dom sa po­ná­ša­jú na kla­sic­ké chro­nog­ra­fy
Ani spoločnosť Hewlett-Packard nebude výnimkou. V súčasnosti totiž pracuje na niekoľkých modeloch vlastných smartwatch, ktoré sa napohľad od bežných hodiniek takmer nelíšia. čítať »
 
Lu­mir C: LED lam­pa na­pá­ja­ná pla­me­ňom svieč­ky
V prípade výpadku elektriny vám môže poslúžiť sviečka. Problém je v tom, že neosvetlí širokú oblasť a jej svetlo je dosť slabé. Pomôcť tu môže lampa Lumir C, LED svietidlo, ktoré znásobí svetlo sviečky. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter