Samsung ponúkne aplikáciu Nike+ Running v nových hodinkách Samsung Gear S

Spo­loč­nos­ti Sam­sung Elec­tro­nics a NI­KE, Inc., uzav­re­li par­tner­stvo, kto­ré­ho vý­sled­kom bu­de mož­nosť vy­uží­vať ap­li­ká­ciu Ni­ke+ Run­ning v in­te­li­gen­tných ho­din­kách Sam­sung Gear S. Tá­to ap­li­ká­cia vy­uží­va mož­nos­ti pri­po­je­nia ho­di­niek Gear S cez Blue­tooth a 3G sie­te, a vô­bec pr­výk­rát tak ich uží­va­te­ľom umož­ní vy­chut­nať si kon­dič­ný beh v po­ňa­tí spo­loč­nos­ti Ni­ke.

Na in­te­li­gen­tných ho­din­kách Sam­sung Gear S bu­de ap­li­ká­cia Ni­ke+ Run­ning už pre­din­šta­lo­va­ná, tak­že pou­ží­va­te­lia mô­žu ne­chať svo­je te­le­fó­ny do­ma a na­priek to­mu za­zna­me­ná­vať za­beh­nu­té tra­sy do ma­py, sle­do­vať svoj ​​pok­rok a udr­žia­vať si aj pri po­hy­be mo­ti­vá­ciu stá­le pred oča­mi.

Po­čas tré­nin­gu si kon­dič­ní bež­ci mô­žu ke­dy­koľ­vek jed­no­du­chým poh­ľa­dom na zá­päs­tie ľah­ko skon­tro­lo­vať všet­ky in­for­má­cie vrá­ta­ne prej­de­nej vzdia­le­nos­ti, ča­su, tem­pa, te­po­vej frek­ven­cie ale­bo na­be­ha­ných bo­dov Ni­ke­Fuel. Ap­li­ká­cia tiež ob­sa­hu­je vsta­va­ný hu­dob­ný preh­rá­vač, kto­rý bež­com umož­ňu­je vy­be­rať hud­bu zo zoz­na­mu skla­dieb jed­no­du­chým pok­le­pa­ním. GPS pri­jí­mač, kto­rý je in­teg­ro­va­ný do ho­di­niek Sam­sung Gear S, bež­com umož­ní kon­tro­lo­vať tra­su a rých­losť.

Gear S_Resting.jpg

Od svoj­ho uve­de­nia na trh v ro­ku 2006 dá­va Ni­ke+ Run­ning bež­com mož­nosť sle­do­vať, me­rať, zdie­ľať a po­rov­ná­vať svo­je be­hy s glo­bál­nou ko­mu­ni­tou špor­tov­cov. Ap­li­ká­cia Ni­ke+ Run­ning vy­uží­va tech­no­ló­giu GPS na ma­po­va­nie be­hov, pos­ky­tu­je šta­tis­ti­ky o okam­ži­tej rých­los­ti a vzdia­le­nos­ti a o bež­ec­kých ús­pe­choch uží­va­te­ľov. 

Gear S_Circle.jpg

Po­nú­ka zá­bav­né mo­ti­vač­né fun­kcie ako Ni­ke+ Challen­ges, poz­dra­vy od pria­te­ľov, zdie­ľa­nie fo­tog­ra­fií na so­ciál­nych sie­ťach, ži­vé audio oh­la­sy a mož­nosť vý­be­ru hud­by. Fun­kcia Ni­ke+ Coach po­nú­ka kom­plexné tré­nin­go­vé prog­ra­my, kto­ré bež­com po­má­ha­jú prip­ra­viť sa na pre­te­ky. Čle­no­via ko­mu­ni­ty Ni­ke+ Run­ning po ce­lom sve­te ma­jú na svo­jom kon­te už vy­še 1,5 mi­liar­dy ubeh­nu­tých ki­lo­met­rov.

Zdroj: Samsung


Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Chro­me vás bu­de chrá­niť pred fa­loš­ný­mi tla­čid­la­mi na sťa­ho­va­nie
Google oznámil, že služba Safe Browsing v rámci Chromu bude označovať weby, ktoré používajú sociálne inžinierstvo, ako sú napr. falošné tlačidlá na download, podvodné aktualizácie či reklamy šíriace malvér. čítať »
 
Mo­zil­la to vzda­la, OS Fi­re­fox kon­čí. Viac ju za­ují­ma IoT
Decembrové oznámenie o prerušení vývoja ukončilo štvorročné snaženie o vytvorenie operačného systému založeného na prehliadači. Namiesto toho však spoločnosť plánuje sústrediť svoje sily na projekt do budúcnosti zaujímavejší - do internetu vecí. čítať »
 
Naj­nov­šiu ver­ziu OS An­droid Mar­shmallow za­tiaľ ne­pou­ží­va tak­mer nik­to
Pre niekoho to možno bude znieť prekvapivo, no najnovšia verzia OS Android zatiaľ nezažíva obrovský nárast počtu inštalácií. Najmä v porovnaní so štatistikami z minulosti. čítať »
 
Lib­reOf­fi­ce On­li­ne pod­po­ru­je spo­lup­rá­cu na do­ku­men­toch v reál­nom ča­se. Má to však há­čik
Vo webovom kancelárskom balíku LibreOffice Online pribudlo množstvo nových funkcií. Hlavnou novinkou je spolupráca viacerých používateľov na rovnakom dokumente v reálnom čase. čítať »
 
Mic­ro­soft ku­pu­je Swif­tKey. Ob­ľú­be­ná mo­bil­ná klá­ves­ni­ca bu­de dos­tup­ná už aj pre Win­dows
SwiftKey, azda najpopulárnejšia klávesnicová aplikácia pre mobilné telefóny a tablety, viac nebude k dispozícii výlučne len pre systémy Android a iOS. čítať »
 
Pou­ží­va­te­lia Win­dows 7 a 8.1, prip­rav­te sa! Win­dows 10 sa vám stiah­ne auto­ma­tic­ky
Microsoft začína Windows 10 sťahovať automaticky ako odporúčanú aktualizáciu. Podľa spoločnosti táto zmena nastane od pondelka a bude aplikovaná v niekoľkých fázach. čítať »
 
Gri­ma­sy, sel­fie fot­ky, slov­né hrač­ky – aj ta­ké mô­že byť ran­né vstá­va­nie s ap­li­ká­ciou Mi­mic­ker Alarm
Aj vy patríte k tým nešťastníkom, pre ktorých neexistuje nič horšie ako ranné vstávanie? Potom vás istotne zaujme nový vynález z dielne Microsoftu. čítať »
 
Fi­re­fox 44 bu­de pod­po­ro­vať push ozná­me­nia. Web vás sám upo­zor­ní na no­vin­ky
Nová aktualizácia prehliadača Firefox pre Windows, Mac, Linux a Android umožní používateľom dozvedieť sa o novinkách na ich obľúbených webových stránkach aj vtedy, ak ich nebudú mať otvorené. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter