Na koľko vás vyjde osemjadro Intel, doska X99 s pamäťami DDR4? Aký výkon ponúkne? Oplatí sa?

No­vá ge­ne­rá­cia PC har­dvé­ru ko­neč­ne pri­chá­dza a ot­vá­ra­jú ju dos­ky X99 a pro­ce­sor Co­re i7-5960X Haswell-E. Obe to­tiž pod­po­ru­jú no­vé rých­lej­šie pa­mä­te DDR4. Za­tiaľ čo pa­mä­te sa­my ose­be ve­ľa ne­ro­bia, ak si k to­mu pri­po­čí­ta­te no­vé pre­tak­to­va­teľ­né 8-jad­ro od In­te­lu, má­te naj­rý­chlej­šie PC. Ale op­la­tí sa na hry a na koľ­ko vás to vy­jde?

Ce­na

Osem­jad­ro­vý pro­ce­sor Co­re i7-5960X sto­jí 1000 do­lá­rov, 16 GB DDR4 dos­ta­ne­te za 250 do­lá­rov a rov­na­ko dos­ky X99 sú prib­liž­ne za 230 do­lá­rov a vy­ššie. Zna­me­ná to, že reál­na ce­na osem­jad­ro­vé­ho DDR4 PC je oko­lo 1700 do­lá­rov, no ak chce­te lep­šiu gra­fic­kú kar­tu, už sa pre­hup­ne­te cez 2000 do­lá­rov.

Ak chce­te ul­ti­mát­ny PC s tro­mi kar­ta­mi 780­ti, vy­jde vás nad 5300 do­lá­rov, ak k to­mu pri­dá­te aj 4× dis­ky SSD 512 GB, má­te to za 7000 do­lá­rov. Sa­moz­rej­me, ne­za­bud­ni­te k to­mu pri­dať aj 4K mo­ni­tor za 2000 do­lá­rov.

Ak chce­te ce­no­vo pri­ja­teľ­nej­šiu zos­ta­vu, In­tel pri­ná­ša aj šes­ťjad­rá Haswell-E, kto­ré sa za­čí­na­jú na 390 do­lá­roch za Co­re i7-5820K, a te­da pr­vá veľ­ká ús­po­ra je tam. S ním už má­te PC zlo­že­né za 1000 do­lá­rov, her­né oko­lo 1500 do­lá­rov. Na­vy­še to vy­ze­rá tak, že sa Co­re i7-5820K veľ­mi op­la­tí, nah­rá­dza to­tiž 1000-do­lá­ro­vé i7-3960X.

tab.jpg

Prík­la­dy zos­táv spra­vil Anan­dtech, je to sí­ce v do­lá­roch, ale v dneš­nej do­be rá­taj­te prib­liž­ne euro = do­lár.

Vý­kon

Čo sa tý­ka benchmar­kov, no­vé pro­ce­so­ry Haswell-E stúp­li vý­ko­nom o 8 % op­ro­ti pred­chá­dza­jú­cej sé­rii. Ale Co­re i7-5960X je jed­noz­nač­ne v mul­ti­co­re rých­los­ti krá­ľom, keď­že 8 ja­dier je 8 ja­dier a k to­mu je to 8 ja­dier od In­te­lu, či­že v ob­las­ti des­kto­pov te­raz nič rých­lej­šie ne­zo­že­nie­te. Sa­moz­rej­me, len keď sa rá­ta mul­ti­co­re vý­kon; ak ide­te na sin­gle­co­re, tam je frek­ven­cia 3 GHz, a te­da vy­ššie tak­to­va­né štvor- ale­bo šes­ťjad­rá sú pri vý­ko­ne jed­né­ho jad­ra rých­lej­šie.

graf2.jpg

graf3.jpg

graf4.jpg

Na dru­hej stra­ne Co­re i7-5960X je pek­ne pre­tak­to­va­teľ­ný. Za­tiaľ čo v tur­bo mó­de dá­va 3,5 GHz, ak má­te dob­ré chla­de­nie, dá­te ho na 4,4 GHz ale­bo 4,6 GHz. Ale má to svo­ju ce­nu, mož­no až pri­veľ­kú, to­tiž pri maximál­nom vý­ko­ne mô­že ísť zo štan­dar­dných 241 W až na ma­sív­nych 419 W pri 4,4 GHz. Na dru­hej stra­ne v štan­dar­dnom mó­de je je­ho spot­re­ba po­dob­ná os­tat­ným pro­ce­so­rom, a to tak v mó­de id­le, ako aj pod zá­ťa­žou. Prak­tic­ky rov­na­kú spot­re­bu má aj AMD FX-8350, sa­moz­rej­me, vý­kon je tu vy­šší. Pro­ce­sor sí­ce má o 10 W vy­ššiu spot­re­bu ako pred­chá­dza­jú­ca sé­ria, pa­mä­te DDR4 však idú na 1,2 V op­ro­ti DDR3, kto­ré idú na 1,5 V, a tak sa to kom­pen­zu­je.

Hry

Na dru­hej stra­ne mož­no sú DDR4 bu­dúc­nosť a Haswell-E je rých­ly, ale ne­vyh­nut­ne ich na hry ne­pot­re­bu­je­te a ani s ich 28 PCIe 3.0 la­nes (tie mož­no po­mô­žu tak pri 4K v SLI). V PC ide gra­fi­ka pri­már­ne na gra­fic­kej kar­te, kto­rá má vlas­tné pa­mä­te GDDR5, a te­da nie je zá­vis­lá od rých­los­ti DDR4, rov­na­ko ani dr­vi­vé per­cen­to hier nie je a zrej­me ani v ďal­ších ro­koch ne­bu­de (keď­že kon­zo­ly ma­jú no­te­boo­ko­vé 1,6 GHz pro­ce­so­ry) zá­vis­lé od rých­los­ti pro­ce­so­ra.

Zvý­še­nie fra­me­ra­te v gra­fic­ky ná­roč­ných hrách je sku­toč­ne len mi­ni­mál­ne, nie­ke­dy mô­že byť hra aj po­mal­šia. Tam pro­ce­sor za­be­rie len vte­dy, ak hra dob­re vy­uží­va mul­tit­hrea­ding a ak pro­ce­sor pre­tak­tu­je­te, dá max. do 5 fps viac, väč­ši­nou však 1-2 fps, pri SLI mô­že aj 10 fps. Pri gra­fic­ky ne­ná­roč­ných hrách (ako Cry­sis na low), kde hra ča­ká len na pro­ce­sor, mô­že dať aj +30 fps, ale pri tých 300 fps to ani ne­má zmy­sel. Mož­no vý­raz­nej­ší roz­diel bu­de v Ci­vi­li­zá­cii ale­bo v To­tal War, kde je väč­šia zá­ťaž pro­ce­so­ra, ale tam pre zme­nu ne­má fra­me­ra­te veľ­ký zmy­sel, ak má­te as­poň nad 30 fps.

graf5.jpg

graf6.jpg

graf7.jpg

Zme­ny v hrách sú len mi­ni­mál­ne, tak­že sa neop­la­tí čis­to pre to­to in­ves­to­vať do zme­ny PC (rad­šej len vy­me­niť gra­fi­ku za lep­šiu, tam to spra­ví vy­šší roz­diel za ove­ľa niž­šiu ce­nu).

Ísť do DDR4 a Haswell-E?

Ke­by ste na je­seň ro­bi­li no­vý po­čí­tač, kto­rý chce­te mať na nie­koľ­ko ro­kov, mô­že­te si po­zrieť zos­ta­vy ale­bo skú­siť nie­čo vy­skla­dať a zis­tiť, o koľ­ko to bu­de drah­šie ako štan­dar­dná zos­ta­va so sta­rý­mi pa­mä­ťa­mi a pro­ce­so­rom. Ne­vyh­nut­ne to však nep­ri­ne­sie dos­ta­tok vý­hod op­ro­ti lac­nej­šej zos­ta­ve DDR3. Úpl­ne ideál­ne je však poč­kať do bu­dú­ce­ho ro­ka, kým ce­ny kles­nú, prí­de viac do­siek, viac pa­mä­tí DDR4. Nie­ke­dy by sa do to­ho ma­lo za­po­jiť aj AMD a ce­ny sa bu­dú dať lep­šie po­rov­ná­vať.

Zdroj: Sec­tor


Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

In­tel: No­vé pro­ce­so­ry bu­dú po­mal­šie. Dô­vo­dom je ús­po­ra ener­gie
Popredný svetový výrobca mikroprocesorov Intel na čele so svojím viceprezidentom Williamom Holtom oznámil počas konferencie ISSCC v San Franciscu koniec éry neustáleho zrýchľovania čipov. čítať »
 
LG pred­beh­ne Sam­sung: No­vin­ku G5 pred­sta­ví o pár ho­dín skôr ako Sam­sung svo­ju S7
Veľtrh MWC v Barcelone sa pomaly, ale isto blíži. Už teraz je známe, že v predvečer veľkej udalosti spoločnosť Samsung nebude jediná, ktorá verejnosti odhalí novú vlajkovú loď. čítať »
 
Mat­rox C900: Jed­nos­lo­to­vá kar­ta pre de­väť dis­ple­jov
Aj vy patríte k používateľom, ktorí si nevedia predstaviť prácu na počítači bez minimálne dvoch monitorov? čítať »
 
iP­ho­ne 7 má prísť s duál­nym fo­toa­pa­rá­tom. Poz­ri­te si, ako bu­dú vy­ze­rať fot­ky
Len nedávno sme priniesli niekoľko zvestí o očakávanom iPhone 7 a už sa objavili ďalšie. Pochádzajú od analytika KGI Ming-Chi Kua, ktorý zvyčajne disponuje pomerne spoľahlivými informáciami. čítať »
 
Ultra­za­bez­pe­če­ný vo­do­tes­ný Tu­ring Pho­ne vy­me­nil An­droid za OS Sail­fish
Keď pred siedmimi mesiacmi tvorcovia predstavili mobilný telefón Turing Phone, charakterizovali ho ako ultrazabezpečený androidový smartfón, zhotovený (čiastočne) z tekutého kovu. čítať »
 
No­vé gra­fic­ké kar­ty AMD Fi­reP­ro pre­me­nia oby­čaj­ný po­čí­tač na gra­fic­ký su­perstroj
AMD prichádza s riešením pre tých, ktorí potrebujú pracovať s vysokým rozlíšením a pokročilou grafikou, nemajú na to však dostatočne výkonný počítač. čítať »
 
HP má vlas­tné in­te­li­gen­tné ho­din­ky. Vzhľa­dom sa po­ná­ša­jú na kla­sic­ké chro­nog­ra­fy
Ani spoločnosť Hewlett-Packard nebude výnimkou. V súčasnosti totiž pracuje na niekoľkých modeloch vlastných smartwatch, ktoré sa napohľad od bežných hodiniek takmer nelíšia. čítať »
 
Lu­mir C: LED lam­pa na­pá­ja­ná pla­me­ňom svieč­ky
V prípade výpadku elektriny vám môže poslúžiť sviečka. Problém je v tom, že neosvetlí širokú oblasť a jej svetlo je dosť slabé. Pomôcť tu môže lampa Lumir C, LED svietidlo, ktoré znásobí svetlo sviečky. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter