Samsung na IFA 2014 predstaví prvý zakrivený soundbar na svete

Pred­sta­ve­ním pr­vé­ho za­kri­ve­né­ho soun­dba­ru na sve­te Sam­sung roz­ši­ru­je por­tfó­lio za­kri­ve­ných pro­duk­tov audio/vi­deo. No­vý soun­dbar Sam­sung HW-H7500/H7501 sa dá pou­žiť ako voľ­ne sto­ja­ci ale­bo ho mož­no in­šta­lo­vať na ste­nu spo­lu so za­kri­ve­ný­mi UHD te­le­ví­zor­mi s uh­lo­prieč­kou 55 až 65 pal­cov. Umies­tne­nie na ste­nu je veľ­mi jed­no­du­ché a op­tic­ky soun­dbar vy­tvá­ra sto­jan te­le­ví­zo­ra, na­vy­še bez pot­re­by ďal­šie­ho vŕta­nia di­er do ste­ny.

No­vin­ka je hru­bá iba 42 mm s po­lo­me­rom za­kri­ve­nia 4200 mm, te­da s rov­na­kým po­lo­me­rom za­kri­ve­nia, ako má UHD TV. Di­zajn sa vy­zna­ču­je jem­ne brú­se­ným hli­ní­ko­vým povr­chom.

samsung_zakriveny_soundbar.jpg

samsung_zakriveny_soundbar2.jpg

Ok­rem di­zaj­nu pri­ná­ša­jú za­kri­ve­né soun­dba­ry pohl­cu­jú­ci zvuk a pou­ží­va­teľ­sky prí­jem­né fun­kcie. No­vý soun­dbar dis­po­nu­je 8.1-ka­ná­lo­vým zvu­kom, keď pri­da­ním dvoch rep­ro­duk­to­rov na oboch stra­nách bol do­cie­le­ný zvu­ko­vý efekt z troch sme­rov.

Pa­ten­to­va­ná tech­no­ló­gia Sam­sung pos­lu­chá­čom po­núk­ne aj veľ­mi de­tail­né zvu­ky, zo­sil­ňu­je stred­né a níz­ke tó­ny, mi­ni­ma­li­zu­je skres­le­nie a pre­ná­ša tak veľ­mi ver­ný zvuk. Soun­dbar mož­no ov­lá­dať po­mo­cou TV ov­lá­da­ča, a to vďa­ka bez­drô­to­vé­mu pre­po­je­niu soun­dba­ru a TV pros­tred­níc­tvom TV Soun­dCon­nect.

Sam­sung pred­sta­vil aj no­vé prí­ras­tky do svoj­ho ra­du bez­drô­to­vých audio Mul­ti­room rep­ro­duk­to­rov. No­vé rep­ro­duk­to­ry M3 dopl­nia v rám­ci do­má­cej zá­ba­vy ra­dy M7 a M5, sú však kom­pak­tnej­šie a ce­no­vo dos­tup­nej­šie pre spot­re­bi­te­ľov.

samsung_reproduktor.jpg

Rep­ro­duk­to­ry je veľ­mi ľah­ké pri­po­jiť pros­tred­níc­tvom ap­li­ká­cie Easy In­stalla­tion s ofi­ciál­nou cer­ti­fi­ká­ciou od TUV (cer­ti­fi­kač­ná or­ga­ni­zá­cia v Ne­mec­ku). Vzhľa­dom na kom­pak­tnú veľ­kosť rep­ro­duk­to­rov M3 si ľu­dia mô­žu užiť čis­tý a vy­vá­že­ný zvuk aj v men­ších pries­to­roch. Pou­ží­va­te­lia mô­žu po­čú­vať hud­bu aj z rôz­nych audio­za­ria­de­ní ov­lá­da­ných smar­tfó­nom ale­bo tab­le­tom.

Zdroj: Samsung


Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

In­tel: No­vé pro­ce­so­ry bu­dú po­mal­šie. Dô­vo­dom je ús­po­ra ener­gie
Popredný svetový výrobca mikroprocesorov Intel na čele so svojím viceprezidentom Williamom Holtom oznámil počas konferencie ISSCC v San Franciscu koniec éry neustáleho zrýchľovania čipov. čítať »
 
LG pred­beh­ne Sam­sung: No­vin­ku G5 pred­sta­ví o pár ho­dín skôr ako Sam­sung svo­ju S7
Veľtrh MWC v Barcelone sa pomaly, ale isto blíži. Už teraz je známe, že v predvečer veľkej udalosti spoločnosť Samsung nebude jediná, ktorá verejnosti odhalí novú vlajkovú loď. čítať »
 
Mat­rox C900: Jed­nos­lo­to­vá kar­ta pre de­väť dis­ple­jov
Aj vy patríte k používateľom, ktorí si nevedia predstaviť prácu na počítači bez minimálne dvoch monitorov? čítať »
 
iP­ho­ne 7 má prísť s duál­nym fo­toa­pa­rá­tom. Poz­ri­te si, ako bu­dú vy­ze­rať fot­ky
Len nedávno sme priniesli niekoľko zvestí o očakávanom iPhone 7 a už sa objavili ďalšie. Pochádzajú od analytika KGI Ming-Chi Kua, ktorý zvyčajne disponuje pomerne spoľahlivými informáciami. čítať »
 
Ultra­za­bez­pe­če­ný vo­do­tes­ný Tu­ring Pho­ne vy­me­nil An­droid za OS Sail­fish
Keď pred siedmimi mesiacmi tvorcovia predstavili mobilný telefón Turing Phone, charakterizovali ho ako ultrazabezpečený androidový smartfón, zhotovený (čiastočne) z tekutého kovu. čítať »
 
No­vé gra­fic­ké kar­ty AMD Fi­reP­ro pre­me­nia oby­čaj­ný po­čí­tač na gra­fic­ký su­perstroj
AMD prichádza s riešením pre tých, ktorí potrebujú pracovať s vysokým rozlíšením a pokročilou grafikou, nemajú na to však dostatočne výkonný počítač. čítať »
 
HP má vlas­tné in­te­li­gen­tné ho­din­ky. Vzhľa­dom sa po­ná­ša­jú na kla­sic­ké chro­nog­ra­fy
Ani spoločnosť Hewlett-Packard nebude výnimkou. V súčasnosti totiž pracuje na niekoľkých modeloch vlastných smartwatch, ktoré sa napohľad od bežných hodiniek takmer nelíšia. čítať »
 
Lu­mir C: LED lam­pa na­pá­ja­ná pla­me­ňom svieč­ky
V prípade výpadku elektriny vám môže poslúžiť sviečka. Problém je v tom, že neosvetlí širokú oblasť a jej svetlo je dosť slabé. Pomôcť tu môže lampa Lumir C, LED svietidlo, ktoré znásobí svetlo sviečky. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter