Intel predstavil svoj prvý 8-jadrový procesor

Spo­loč­nosť In­tel pred­sta­vi­la svoj pr­vý 8-jad­ro­vý pro­ce­sor ur­če­ný pre des­kto­py pod náz­vom In­tel Co­re i7-5960X Extre­me Edi­tion. Ten­to pro­ce­sor, vo fá­ze vý­vo­ja zná­my aj pod kó­do­vým me­nom Haswell-E, je za­me­ra­ný na pou­ží­va­te­ľov, kto­rí od svo­jich PC po­ža­du­jú maximál­ny vý­kon.

Ide o do­te­raz naj­rý­chlej­ší pro­ce­sor vy­ba­ve­ný mož­nos­ťou pa­ra­lel­né­ho cho­du 16 pro­ce­sov a no­vou pa­mä­ťou DDR4, ur­če­ný pre po­čí­ta­čo­vých nad­šen­cov, poč­núc hráč­mi PC hier až po návr­há­rov. No­vá, zlep­še­ná či­po­vá súp­ra­va In­tel X99 po­nú­ka pok­ro­či­lé mož­nos­ti pre­tak­to­va­nia, kto­ré umož­nia nad­šen­com vy­la­diť svo­je sys­té­my na maximál­ne vý­ko­ny.

No­vé pro­ce­so­ry bu­dú dos­tup­né bu­dú­ci týž­deň, pri­čom bu­de mož­né vy­brať si me­dzi šies­ti­mi až ôs­mi­mi jad­ra­mi v ce­nách od 389 USD až 999 USD.

Zdroj: Intel


Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

In­tel: No­vé pro­ce­so­ry bu­dú po­mal­šie. Dô­vo­dom je ús­po­ra ener­gie
Popredný svetový výrobca mikroprocesorov Intel na čele so svojím viceprezidentom Williamom Holtom oznámil počas konferencie ISSCC v San Franciscu koniec éry neustáleho zrýchľovania čipov. čítať »
 
LG pred­beh­ne Sam­sung: No­vin­ku G5 pred­sta­ví o pár ho­dín skôr ako Sam­sung svo­ju S7
Veľtrh MWC v Barcelone sa pomaly, ale isto blíži. Už teraz je známe, že v predvečer veľkej udalosti spoločnosť Samsung nebude jediná, ktorá verejnosti odhalí novú vlajkovú loď. čítať »
 
Mat­rox C900: Jed­nos­lo­to­vá kar­ta pre de­väť dis­ple­jov
Aj vy patríte k používateľom, ktorí si nevedia predstaviť prácu na počítači bez minimálne dvoch monitorov? čítať »
 
iP­ho­ne 7 má prísť s duál­nym fo­toa­pa­rá­tom. Poz­ri­te si, ako bu­dú vy­ze­rať fot­ky
Len nedávno sme priniesli niekoľko zvestí o očakávanom iPhone 7 a už sa objavili ďalšie. Pochádzajú od analytika KGI Ming-Chi Kua, ktorý zvyčajne disponuje pomerne spoľahlivými informáciami. čítať »
 
Ultra­za­bez­pe­če­ný vo­do­tes­ný Tu­ring Pho­ne vy­me­nil An­droid za OS Sail­fish
Keď pred siedmimi mesiacmi tvorcovia predstavili mobilný telefón Turing Phone, charakterizovali ho ako ultrazabezpečený androidový smartfón, zhotovený (čiastočne) z tekutého kovu. čítať »
 
No­vé gra­fic­ké kar­ty AMD Fi­reP­ro pre­me­nia oby­čaj­ný po­čí­tač na gra­fic­ký su­perstroj
AMD prichádza s riešením pre tých, ktorí potrebujú pracovať s vysokým rozlíšením a pokročilou grafikou, nemajú na to však dostatočne výkonný počítač. čítať »
 
HP má vlas­tné in­te­li­gen­tné ho­din­ky. Vzhľa­dom sa po­ná­ša­jú na kla­sic­ké chro­nog­ra­fy
Ani spoločnosť Hewlett-Packard nebude výnimkou. V súčasnosti totiž pracuje na niekoľkých modeloch vlastných smartwatch, ktoré sa napohľad od bežných hodiniek takmer nelíšia. čítať »
 
Lu­mir C: LED lam­pa na­pá­ja­ná pla­me­ňom svieč­ky
V prípade výpadku elektriny vám môže poslúžiť sviečka. Problém je v tom, že neosvetlí širokú oblasť a jej svetlo je dosť slabé. Pomôcť tu môže lampa Lumir C, LED svietidlo, ktoré znásobí svetlo sviečky. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter