Snapchat hľadá zdroje príjmov, uvažuje o reklame

Snap­chat, služ­ba umož­ňu­jú­ca za­sie­la­nie vi­deí a správ s krát­kou ži­vot­nos­ťou, bo­la v pos­led­nom ča­se kri­ti­zo­va­ná pre­to, že svo­jich pou­ží­va­te­ľov vlas­tne za­vá­dza­la, po­kiaľ ide o de­fi­ni­tív­ne od­strá­ne­nie správ po nie­koľ­kých se­kun­dách. Te­raz Snap­chat hľa­dá spô­so­by, ako by mo­hol vy­ťa­žiť pe­nia­ze zo svo­jej ap­li­ká­cie.

Pre­to spo­loč­nosť so síd­lom v Ka­li­for­nii zor­ga­ni­zo­va­la stret­nu­tie s in­ze­ren­tmi a me­diál­ny­mi fir­ma­mi, aby spo­lu ro­ko­va­li o mož­nos­ti za­ve­de­nia rek­lám do vi­deí a správ. Pred­me­tom dis­ku­sie je naj­mä služ­ba Snap­chat Dis­co­ve­ry, v kto­rej by sa mal ob­ja­vo­vať spon­zo­ro­va­ný ob­sah. Snap­chat Dis­co­ve­ry by mal po­núk­nuť krát­ke sprá­vy pre pou­ží­va­te­ľov, ako aj vi­deok­li­py z te­le­víz­nych re­lá­cií a fil­mov. Spus­tiť by sa mal v no­vem­bri.

Snap­chat má v sú­čas­nos­ti asi 30 mi­lió­nov pou­ží­va­te­ľov (z to­ho 16 mi­lió­nov pri­bud­lo vla­ni), kto­rí den­ne od­oš­lú 500 mi­lió­nov fo­tog­ra­fií a vi­deí. Vla­ni od­mie­tol troj­mi­liar­do­vú ak­vi­zič­nú po­nu­ku Fa­ce­boo­ku. Pre­to je tro­chu prek­va­pu­jú­ce, že spo­loč­nosť hľa­dá mož­nos­ti, ako ge­ne­ro­vať príj­my. Bu­de za­ují­ma­vé sle­do­vať, ako sa pou­ží­va­te­lia pos­ta­via k efe­mér­nej rek­la­me, kto­rá zmiz­ne rov­na­ko rých­lo ako ich sprá­vy.

Zdroj: di­gi­taltrends.com


Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Chro­me vás bu­de chrá­niť pred fa­loš­ný­mi tla­čid­la­mi na sťa­ho­va­nie
Google oznámil, že služba Safe Browsing v rámci Chromu bude označovať weby, ktoré používajú sociálne inžinierstvo, ako sú napr. falošné tlačidlá na download, podvodné aktualizácie či reklamy šíriace malvér. čítať »
 
Mo­zil­la to vzda­la, OS Fi­re­fox kon­čí. Viac ju za­ují­ma IoT
Decembrové oznámenie o prerušení vývoja ukončilo štvorročné snaženie o vytvorenie operačného systému založeného na prehliadači. Namiesto toho však spoločnosť plánuje sústrediť svoje sily na projekt do budúcnosti zaujímavejší - do internetu vecí. čítať »
 
Naj­nov­šiu ver­ziu OS An­droid Mar­shmallow za­tiaľ ne­pou­ží­va tak­mer nik­to
Pre niekoho to možno bude znieť prekvapivo, no najnovšia verzia OS Android zatiaľ nezažíva obrovský nárast počtu inštalácií. Najmä v porovnaní so štatistikami z minulosti. čítať »
 
Lib­reOf­fi­ce On­li­ne pod­po­ru­je spo­lup­rá­cu na do­ku­men­toch v reál­nom ča­se. Má to však há­čik
Vo webovom kancelárskom balíku LibreOffice Online pribudlo množstvo nových funkcií. Hlavnou novinkou je spolupráca viacerých používateľov na rovnakom dokumente v reálnom čase. čítať »
 
Mic­ro­soft ku­pu­je Swif­tKey. Ob­ľú­be­ná mo­bil­ná klá­ves­ni­ca bu­de dos­tup­ná už aj pre Win­dows
SwiftKey, azda najpopulárnejšia klávesnicová aplikácia pre mobilné telefóny a tablety, viac nebude k dispozícii výlučne len pre systémy Android a iOS. čítať »
 
Pou­ží­va­te­lia Win­dows 7 a 8.1, prip­rav­te sa! Win­dows 10 sa vám stiah­ne auto­ma­tic­ky
Microsoft začína Windows 10 sťahovať automaticky ako odporúčanú aktualizáciu. Podľa spoločnosti táto zmena nastane od pondelka a bude aplikovaná v niekoľkých fázach. čítať »
 
Gri­ma­sy, sel­fie fot­ky, slov­né hrač­ky – aj ta­ké mô­že byť ran­né vstá­va­nie s ap­li­ká­ciou Mi­mic­ker Alarm
Aj vy patríte k tým nešťastníkom, pre ktorých neexistuje nič horšie ako ranné vstávanie? Potom vás istotne zaujme nový vynález z dielne Microsoftu. čítať »
 
Fi­re­fox 44 bu­de pod­po­ro­vať push ozná­me­nia. Web vás sám upo­zor­ní na no­vin­ky
Nová aktualizácia prehliadača Firefox pre Windows, Mac, Linux a Android umožní používateľom dozvedieť sa o novinkách na ich obľúbených webových stránkach aj vtedy, ak ich nebudú mať otvorené. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter