Smartfóny s Windows Phone sú vraj neprofitabilné

Už ve­ľa veľ­kých vý­rob­cov smar­tfó­nov vy­jad­ri­lo svo­je roz­ča­ro­va­nie nad tým, že prís­tro­je pos­ta­ve­né na plat­for­me Win­dows Pho­ne sa nep­re­dá­va­jú veľ­mi dob­re. Ho­ci Mic­ro­soft ho­vo­rí o tom, že sa si­tuácia pos­tup­ne zlep­šu­je, po­mer­ne ne­ga­tív­ne hod­no­te­nie Win­dows Pho­ne si te­raz v inter­view pre Wall Street Jour­nal neod­pus­til Ri­chard Yu, ria­di­teľ con­su­mer bu­si­ness group v spo­loč­nos­ti Huawei.

Huawei ne­má o Win­dows Pho­ne zá­ujem

Ne­ča­kaj­te pre­to, že v blíz­kej bu­dúc­nos­ti zba­dá­te na tr­hu ne­ja­ký no­vý smar­tfón znač­ky Huawei s Win­dows Pho­ne, keď­že ten­to čín­sky gi­gant dá­va od mo­bil­né­ho ope­rač­né­ho sys­té­mu Mic­ro­sof­tu ru­ky preč.

Ri­chard Yu ho­vo­rí, že pris­tro­je s Win­dows Pho­ne bo­li pre Huawei nep­ro­fi­ta­bil­né, a tak bol ďal­ší vý­voj za­sta­ve­ný. Je­ho spo­loč­nosť sa po­kú­si­la Win­dows Pho­ne pou­žiť a po­núk­nuť kon­ku­ren­cies­chop­né pro­duk­ty, ale pod­ľa ne­ho o ne ne­ma­jú zá­kaz­ní­ci veľ­ký zá­ujem a je ťaž­ké ich pre­dá­vať.

Plat­for­ma Win­dows Pho­ne nie je je­di­ná, kto­rej v Huawei ne­ve­ria. Yu sa kri­tic­ky vy­jad­ru­je aj o no­vej mo­bil­nej plat­for­me Ti­zen od Sam­sun­gu, kto­rá je pos­ta­ve­ná na li­nuxovom jad­re a na jej vý­vo­ji sa po­die­ľal nap­rík­lad aj In­tel. Pod­ľa Yua má Ti­zen eš­te hor­šie šan­ce ako Win­dows Pho­ne a ne­do­ká­že si pred­sta­viť, ako by no­vá mo­bil­ná plat­for­ma v sú­čas­nos­ti moh­la pre­ra­ziť na trh a vy­bu­do­vať ta­ký bo­ha­tý eko­sys­tém, aby bo­la schop­ná kon­ku­ro­vať An­droi­du a iOS. Os­tat­ne Sam­sung si už raz "vy­lá­ma­li zu­by" s plat­for­mou Ba­da a je prek­va­pi­vé, že sa do ta­kej ob­ťaž­nej úlo­hy púš­ťa zno­va.

Ho­ci Huawei už nech­ce o Win­dows Pho­ne ani po­čuť, sú vý­rob­co­via, kto­rí chcú dať tej­to plat­for­me eš­te šan­cu. Prík­la­dom mô­že byť spo­loč­nosť HTC, kto­rá sa zno­vu vra­cia na trh s Win­dows Pho­ne s prís­tro­jom HTC One M8 for Win­dows. Ten je však za­tiaľ k dis­po­zí­cii len pre ame­ric­kých ope­rá­to­rov.

Čís­la ho­vo­ria jas­ne

Aj úda­je IDC o mo­bil­nom tr­hu uka­zu­jú, že po­zí­cia Win­dows Pho­ne sa príl­iš nez­lep­šu­je. Ba nao­pak. Pod­ľa pos­led­ných úda­jov to­tiž jej ce­los­ve­to­vý tr­ho­vý po­diel kle­sol na 2,5 % (pred ro­kom to bo­lo 3,4 %) a dvo­ji­ca An­droid a iOS ov­lá­da trh s cel­ko­vým po­die­lom 96,4 %. Ani poč­tom ap­li­ká­cií sa Win­dows Pho­ne ne­mô­že tým­to dvom hrá­čom rov­nať.

Ana­ly­ti­ci sí­ce pred­pok­la­da­jú, že Mic­ro­soft boj o mo­bil­ný trh nev­zdá a na­ďa­lej sa bu­de po­kú­šať us­pieť, ale je­ho per­spek­tí­vy nie sú val­né. No Mic­ro­soft má dosť fi­nan­čných pros­tried­kov z iných ak­ti­vít, vďa­ka kto­rým si mô­že do­vo­liť do­to­vať aj me­nej ús­peš­né pro­jek­ty - čo si ok­rem naj­väč­ších hrá­čov na tr­hu mô­že do­vo­liť nao­zaj len má­lok­to. Otáz­kou je, či po­dob­nú fi­lo­zo­fiu bu­dú ak­cep­to­vať aj vý­rob­co­via, kto­rým ide vždy o mo­men­tál­ny pro­fit.

Zdroj: ICT ma­na­žer


Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Chro­me vás bu­de chrá­niť pred fa­loš­ný­mi tla­čid­la­mi na sťa­ho­va­nie
Google oznámil, že služba Safe Browsing v rámci Chromu bude označovať weby, ktoré používajú sociálne inžinierstvo, ako sú napr. falošné tlačidlá na download, podvodné aktualizácie či reklamy šíriace malvér. čítať »
 
Mo­zil­la to vzda­la, OS Fi­re­fox kon­čí. Viac ju za­ují­ma IoT
Decembrové oznámenie o prerušení vývoja ukončilo štvorročné snaženie o vytvorenie operačného systému založeného na prehliadači. Namiesto toho však spoločnosť plánuje sústrediť svoje sily na projekt do budúcnosti zaujímavejší - do internetu vecí. čítať »
 
Naj­nov­šiu ver­ziu OS An­droid Mar­shmallow za­tiaľ ne­pou­ží­va tak­mer nik­to
Pre niekoho to možno bude znieť prekvapivo, no najnovšia verzia OS Android zatiaľ nezažíva obrovský nárast počtu inštalácií. Najmä v porovnaní so štatistikami z minulosti. čítať »
 
Lib­reOf­fi­ce On­li­ne pod­po­ru­je spo­lup­rá­cu na do­ku­men­toch v reál­nom ča­se. Má to však há­čik
Vo webovom kancelárskom balíku LibreOffice Online pribudlo množstvo nových funkcií. Hlavnou novinkou je spolupráca viacerých používateľov na rovnakom dokumente v reálnom čase. čítať »
 
Mic­ro­soft ku­pu­je Swif­tKey. Ob­ľú­be­ná mo­bil­ná klá­ves­ni­ca bu­de dos­tup­ná už aj pre Win­dows
SwiftKey, azda najpopulárnejšia klávesnicová aplikácia pre mobilné telefóny a tablety, viac nebude k dispozícii výlučne len pre systémy Android a iOS. čítať »
 
Pou­ží­va­te­lia Win­dows 7 a 8.1, prip­rav­te sa! Win­dows 10 sa vám stiah­ne auto­ma­tic­ky
Microsoft začína Windows 10 sťahovať automaticky ako odporúčanú aktualizáciu. Podľa spoločnosti táto zmena nastane od pondelka a bude aplikovaná v niekoľkých fázach. čítať »
 
Gri­ma­sy, sel­fie fot­ky, slov­né hrač­ky – aj ta­ké mô­že byť ran­né vstá­va­nie s ap­li­ká­ciou Mi­mic­ker Alarm
Aj vy patríte k tým nešťastníkom, pre ktorých neexistuje nič horšie ako ranné vstávanie? Potom vás istotne zaujme nový vynález z dielne Microsoftu. čítať »
 
Fi­re­fox 44 bu­de pod­po­ro­vať push ozná­me­nia. Web vás sám upo­zor­ní na no­vin­ky
Nová aktualizácia prehliadača Firefox pre Windows, Mac, Linux a Android umožní používateľom dozvedieť sa o novinkách na ich obľúbených webových stránkach aj vtedy, ak ich nebudú mať otvorené. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter