Náramok Myo bude spolupracovať s Google Glass a umožní ovládanie pohybmi svalov

Ná­ra­mok Myo, pro­dukt ka­nad­ské­ho star­tu­pu Thal­mic Lab umož­ňu­jú­ci ov­lá­da­nie za­ria­de­ní ges­ta­mi bez pou­ži­tia ka­me­ry, bu­de spo­lup­ra­co­vať s množ­stvom in­te­li­gen­tných oku­lia­rov vrá­ta­ne Goog­le Glass, Re­con Jet či Ep­son Mo­ve­rio.

Ná­ra­mok vy­uží­va elek­tro­myog­ra­fiu - me­ria elek­tric­ké im­pul­zy, kto­ré vzni­ka­jú pri po­hy­be sva­lov. Za­ria­de­nie tie­to im­pul­zy spra­cu­je a pre­me­ní ich do for­my pou­ží­va­teľ­ských prí­ka­zov. Ak si pou­ží­va­teľ na­sa­dí ná­ra­mok na ru­ku, sen­zo­ry na ňom za­čnú sní­mať všet­ky po­hy­by sva­lov a zá­päs­tia, pri­čom sle­du­jú aj po­zí­ciu ru­ky v pries­to­re.

Plat­for­ma Myo + Smartglas­ses je kom­plexné rie­še­nie pre pra­cov­ní­kov v te­ré­ne. O tom, ako bu­de fun­go­vať, prip­ra­vi­la spo­loč­nosť sé­riu vi­deí na svo­jom ka­ná­li na YouTu­be.

Video:


Keď­že Goog­le Glass pred­sta­vu­je v sú­čas­nos­ti naj­vys­pe­lej­šie in­te­li­gen­tné oku­lia­re, je naj­vhod­nej­ší na spo­lup­rá­cu s ná­ram­kom Myo.

Myo sa má uviesť na trh v sep­tem­bri za 149 do­lá­rov, no už ne­ja­ký čas si ho mož­no pre­dob­jed­nať na strán­kach Thal­mic Lab. Vý­rob­ca však ne­za­me­ral svoj pro­dukt na spot­re­bi­teľ­ský trh, ale na pou­ži­tie v roz­lič­ných prie­my­sel­ných od­vet­viach. Pre­to spo­lup­ra­cu­je s rôz­ny­mi vý­vo­jár­mi sof­tvé­ru, ako je napr. APX Labs, kto­rý vy­tvo­ril pre plat­for­mu sof­tvér na prá­ce v te­ré­ne, či Aug­me­dix, kto­rý vy­pra­co­val ap­li­ká­ciu pre ob­lasť zdra­vot­níc­tva na inter­ak­ciu le­ká­ra a pa­cien­ta. Spo­loč­nosť Brid­git vy­tvo­ri­la sof­tvér pre sta­veb­ných ro­bot­ní­kov a Re­con za­sa pre pra­cov­ní­kov v te­ré­ne, napr. pre cyk­lis­tic­kých ku­rié­rov.

Zdroj: for­bes.com
cnet.com


Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

In­tel: No­vé pro­ce­so­ry bu­dú po­mal­šie. Dô­vo­dom je ús­po­ra ener­gie
Popredný svetový výrobca mikroprocesorov Intel na čele so svojím viceprezidentom Williamom Holtom oznámil počas konferencie ISSCC v San Franciscu koniec éry neustáleho zrýchľovania čipov. čítať »
 
LG pred­beh­ne Sam­sung: No­vin­ku G5 pred­sta­ví o pár ho­dín skôr ako Sam­sung svo­ju S7
Veľtrh MWC v Barcelone sa pomaly, ale isto blíži. Už teraz je známe, že v predvečer veľkej udalosti spoločnosť Samsung nebude jediná, ktorá verejnosti odhalí novú vlajkovú loď. čítať »
 
Mat­rox C900: Jed­nos­lo­to­vá kar­ta pre de­väť dis­ple­jov
Aj vy patríte k používateľom, ktorí si nevedia predstaviť prácu na počítači bez minimálne dvoch monitorov? čítať »
 
iP­ho­ne 7 má prísť s duál­nym fo­toa­pa­rá­tom. Poz­ri­te si, ako bu­dú vy­ze­rať fot­ky
Len nedávno sme priniesli niekoľko zvestí o očakávanom iPhone 7 a už sa objavili ďalšie. Pochádzajú od analytika KGI Ming-Chi Kua, ktorý zvyčajne disponuje pomerne spoľahlivými informáciami. čítať »
 
Ultra­za­bez­pe­če­ný vo­do­tes­ný Tu­ring Pho­ne vy­me­nil An­droid za OS Sail­fish
Keď pred siedmimi mesiacmi tvorcovia predstavili mobilný telefón Turing Phone, charakterizovali ho ako ultrazabezpečený androidový smartfón, zhotovený (čiastočne) z tekutého kovu. čítať »
 
No­vé gra­fic­ké kar­ty AMD Fi­reP­ro pre­me­nia oby­čaj­ný po­čí­tač na gra­fic­ký su­perstroj
AMD prichádza s riešením pre tých, ktorí potrebujú pracovať s vysokým rozlíšením a pokročilou grafikou, nemajú na to však dostatočne výkonný počítač. čítať »
 
HP má vlas­tné in­te­li­gen­tné ho­din­ky. Vzhľa­dom sa po­ná­ša­jú na kla­sic­ké chro­nog­ra­fy
Ani spoločnosť Hewlett-Packard nebude výnimkou. V súčasnosti totiž pracuje na niekoľkých modeloch vlastných smartwatch, ktoré sa napohľad od bežných hodiniek takmer nelíšia. čítať »
 
Lu­mir C: LED lam­pa na­pá­ja­ná pla­me­ňom svieč­ky
V prípade výpadku elektriny vám môže poslúžiť sviečka. Problém je v tom, že neosvetlí širokú oblasť a jej svetlo je dosť slabé. Pomôcť tu môže lampa Lumir C, LED svietidlo, ktoré znásobí svetlo sviečky. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter