Smartfónom možno odomknúť už aj visiaci zámok

Dve­ro­vých zá­mkov s tech­no­ló­giou Blue­tooth bo­lo pred­sta­ve­ných už nie­koľ­ko. Pre­čo by ňou te­da ne­mo­hol byť vy­ba­ve­ný aj vi­sia­ci zá­mok?

Star­tup FŪZ De­sign pred­sta­vil na por­tá­li Kic­kstar­ter „pr­vý blue­toot­ho­vý vi­sia­ci zá­mok na sve­te". Vo­lá sa No­ke a neot­vá­ra sa kľú­čom, ale smar­tfó­nom. Pos­lú­ži na to ap­li­ká­cia pre An­droid ale­bo iOS na spá­ro­va­nom te­le­fó­ne dis­po­nu­jú­com kľú­čom k zá­mku.

No­ke po mier­nom stla­če­ní za­čne cez Blue­tooth vy­hľa­dá­vať spá­ro­va­ný smar­tfón a po je­ho de­tek­cii sa auto­ma­tic­ky od­om­kne bez to­ho, aby pou­ží­va­teľ mu­sel te­le­fón vy­tiah­nuť z vrec­ka.

A čo ak sa ba­té­ria v smar­tfó­ne vy­bi­je? To nič, No­ke sa mô­že ot­vo­riť aj od­omy­ka­cím kó­dom na spô­sob Mor­seo­vej abe­ce­dy - strie­da­ním dl­hších a krat­ších stla­če­ní zá­mku.

noke2.gif


Zá­mok je vo­dov­zdor­ný, vy­ba­ve­ný ba­té­riou s vý­dr­žou na je­den rok. Je­ho hmot­nosť je asi 227 gra­mov.

No­ke sa dá te­raz ob­jed­nať za 59 do­lá­rov (+ poš­tov­né 15 do­lá­rov mi­mo USA). Cie­ľo­vá su­ma kam­pa­ne 100 000 do­lá­rov bo­la už vý­raz­ne prek­ro­če­ná, na úč­te je už viac ako 270 000 do­lá­rov. Do­dáv­ky by sa ma­li za­čať vo feb­ruári 2015. Ce­na v bež­nom pre­da­ji bu­de 99 do­lá­rov.

Zdroj: kic­kstar­ter.com
9to5­mac.com


Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Edi­son by mal ra­dosť. Náv­rat sta­rých žia­ro­viek s účin­nos­ťou LED sve­tiel?
Od čias Edisona sa elektrické osvetlenie zmenilo len málo. Žiarovky stále fungujú na základe vedenia elektrického prúdu cez špirálovito stočené volfrámové vlákno. čítať »
 
CES 2016: Re­mix OS je An­droid pre des­kto­py. Fun­gu­je tak­mer na kaž­dom po­čí­ta­či
Spoločnosť Jide na CES 2015 predstavila klon tabletu Microsoft Surface. A tento rok prišla opäť s niečím zaujímavým. čítať »
 
CES 2016: Sam­sung GAIA- vý­kon­né za­bez­pe­če­nie pre smart TV
Spoločnosť Samsung predstavila systém GAIA, trojstupňové riešenie zabezpečenia pre kompletný rad smart TV so systémom Tizen. čítať »
 
CES 2016: Kon­ku­ren­cia pre Aero­mo­bil? Čí­ňa­nia pred­sta­vi­li dron, kto­rý une­sie aj člo­ve­ka
V Las Vegas sa to v súčasnosti hemží novými vynálezmi. Ani čínski inžinieri nezaháľali a na veľtrhu CES ukázali verejnosti prototyp nového drona. čítať »
 
CES 2016: LG má úpl­ne no­vú trie­du te­le­ví­zo­rov 4K HDR OLED
V rámci veľtrhu CES 2016 vystavuje LG Electronics svoje najnovšie vlajkové produkty v oblasti televízorov 4K HDR OLED, medzi ktoré patria modely 77/65" LG SIGNATURE OLED TV G6 a 65/55" E6. čítať »
 
CES 2016: Le­no­vo VI­BE S1 Li­te - sel­fie zá­be­ry a sku­pi­no­vé fot­ky aj v tme
Nie každé fotenie prebieha pri jasnom osvetlení a perfektný záber selfie doplatí na tlmené svetlo. čítať »
 
CES: 2016: Tech­no­ló­gie In­te­lu pre špor­tov­cov aj špor­to­vých fa­nú­ši­kov
Príchod šéfa Intelu Briana Krzanicha na pódium tlačovej konferencie bol netradičný - priviezol sa na novom modeli dvojkolky Ninebot mini Pro od Segway. čítať »
 
CES 2016: In­tel pred­sta­vil pr­vý in­te­li­gent­ný dron pre bež­ných spot­re­bi­te­ľov
Šéf Intelu Brian Krzanich na tlačovej konferencii v predvečer veľtrhu CES v Las Vegas prezentoval možnosti dronu Yuneec Typhoon H, ktorý na snímanie okolia využíva technológiu Intel RealSense. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter