Inteligentné nálepky pre internet vecí, nás v obchode upozornia na zľavu a doma, že treba poliať kvety

Pod­sta­ta „inter­ne­tu ve­cí" spo­čí­va aj v tom, že pre­po­jí vir­tuál­ny svet a sku­toč­ný. Prík­la­dom sú aj in­te­li­gen­tné ná­lep­ky Es­ti­mo­te.

Kaž­dá ná­lep­ka ob­sa­hu­je mi­nia­túr­ny níz­ko­na­pä­ťo­vý po­čí­tač, kto­rý do­ká­že po­sie­lať oko­li­tým za­ria­de­niam in­for­má­cie cez roz­hra­nie Blue­tooth. Es­ti­mo­te chce po­mo­cou ná­le­piek vy­tvo­riť ce­no­vo dos­tup­né rie­še­nie, ako pre­po­jiť ce­lý ob­chod po­mo­cou tzv. ma­já­kov. Vý­rob­ca ich za­čne pre­dá­vať kon­com ro­ka v ba­le­ní po 10 ku­soch za ce­nu 100 do­lá­rov. Ce­lá tech­no­ló­gia má to­tiž zá­klad v rie­še­ní iBea­con, kto­ré App­le pred­sta­vil pred ne­ce­lým ro­kom.

iBea­con chce spô­so­biť re­vo­lú­ciu v na­ku­po­va­ní vďa­ka osob­nej­šie­mu prís­tu­pu k pou­ží­va­te­ľom. Do te­le­fó­nu im poš­le uži­toč­né in­for­má­cie vzhľa­dom na ich po­lo­hu v ob­cho­de ale­bo exklu­zív­nu zľa­vu. Vy­uži­tie ná­le­piek Es­ti­mo­te sa však ne­bu­de ob­me­dzo­vať iba na ob­cho­dy. Ná­lep­ka vás nap­rík­lad upo­zor­ní na to, že tre­ba do­ma po­liať kve­ty - v ap­li­ká­cii bu­de ulo­že­ný pos­led­ný dá­tum po­lie­va­nia a keď Es­ti­mo­te roz­poz­ná, že sa na­chá­dza­te v blíz­kos­ti kve­ti­ná­ča, cez ap­li­ká­ciu ak­ti­vu­je upo­zor­ne­nie. To­to a ďal­šie po­ten­ciál­ne vy­uži­tie pred­sta­vu­je aj pril­ože­né pre­zen­tač­né vi­deo.

Video:


Zdroj: qz.com


Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Ob­le­če­nie s aero­gé­lom vás ochrá­ni pred extrém­ne níz­ky­mi tep­lo­ta­mi. Aj -200 °C
Patríte k milovníkom zimných športov, ktorých od vykonávania obľúbenej činnosti neodradí ani drsné počasie? Potom vás istotne zaujme nový druh oblečenia, vybavený špeciálnou aerogélovou vrstvou. čítať »
 
GoP­ro uká­zal ďal­šie úžas­né vi­deo na­to­če­né je­ho no­vým dro­nom Kar­ma
Spoločnosť GoPro vydala video so zábermi zachytenými pomocou jej ohláseného nového dronu Karma. Americký freestylový lyžiar Bobby Brown a jeho priatelia ho vyskúšali v Aspene v Colorade. čítať »
 
Kin­gston zís­ka­va ak­vi­zí­ciou tech­no­ló­gie USB a ak­tí­va Iron­Key
Kingston Digital, Inc., dcérska spoločnosť Kingston Technology Company, Inc., najväčšieho nezávislého výrobcu pamäťových produktov na svete, oznámila, že akvizíciou získala technológie USB a aktíva spoločnosti IronKey zo skupiny Imation Corp. (NYSE: IMN). čítať »
 
Goog­le Car­dboard sa pre­me­ní na čo­si so­fis­ti­ko­va­nej­šie
Ak ste doteraz nad virtuálnou realitou v podobe kartónovej škatule Google Cardboard iba posmešne krútili hlavou, možno vás poteší správa, že spoločnosť plánuje na poli virtuality urobiť ďalší krok. čítať »
 
Po­zor na vý­ber káb­la USB-C. Nes­práv­ny to­tiž mô­že zni­čiť va­še za­ria­de­nie
Jedna z najväčších technologických noviniek uplynulého roka bol konektor USB Type-C. Prináša totiž prísľub, že sa môže stať jedinou vecou, ktorú použijeme na pripojenie našich zariadení, počnúc od monitorov cez telefóny až po počítače. čítať »
 
Fu­jit­su us­ku­toč­ni­lo bez­drô­to­vý pre­nos re­kor­dnou rých­los­ťou 56 Gb/s
Spoločnosť Fujitsu a Tokijský technologický inštitút dosiahli spojeným úsilím nový rekord v rýchlosti bezdrôtového prenosu. čítať »
 
No­vý mo­dem NA­SA bu­de pre­ná­šať dá­ta 100-krát rých­lej­šie než rá­dio­vé sig­ná­ly
NASA v rámci projektu Laser Communications Relay Demonstration (LCRD) vyvíja prvý modem, ktorý bude obsahovať optickú technológiu, umožňujúcu výrazne rýchlejšiu komunikáciu medzi kozmickou loďou a pozemnou stanicou. čítať »
 
Vi­deo s oku­liar­mi Ho­lo­Lens: tak­to bu­de­me sle­do­vať špor­to­vé zá­pa­sy
Cez víkend mali Američania veľký sviatok. V nedeľu sa na kalifornskom štadióne uskutočnilo finále jubilejného 50. Super Bowlu. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter