Amazon vyskúša svoje drony už tento rok v Indii

Zdá sa, že Ama­zon sa nev­zdá­va svoj­ho plá­nu pou­žiť na do­ru­čo­va­nie zá­sie­lok ma­lé bez­pi­lot­né lie­tad­lá. Pi­lot­ný pro­jekt sa však ne­má us­ku­toč­niť v USA, kde le­tec­ký úrad FAA (Fe­de­ral Avia­tion Ad­mi­nis­tra­tion) ne­do­vo­ľu­je pou­ží­va­nie dro­nov na ko­mer­čné úče­ly.

Tes­ty sa bu­dú reali­zo­vať v In­dii, a to v mes­tách Bom­baj a Ban­ga­lo­re, kde má Ama­zon svo­je skla­dy. Pod­ľa in­for­má­cií od dob­re oboz­ná­me­ných zdro­jov by sa ma­li za­čať už v no­vem­bri toh­to ro­ka. Ama­zon chce vy­skú­šať ok­to­kop­té­ry Pri­me Air, kto­ré sám vy­vi­nul. Ich hmot­nosť je me­nej ako 25 kg a do­sa­hu­jú rých­losť 80 km/h. Une­sú uži­toč­né za­ťa­že­nie 2,26 kg, čo­mu vy­ho­vu­je 86 % vý­rob­kov pre­dá­va­ných Ama­zo­nom.

Zdroj: ar­tic­les.eco­no­mic­ti­mes.in­dia­ti­mes.com


Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Edi­son by mal ra­dosť. Náv­rat sta­rých žia­ro­viek s účin­nos­ťou LED sve­tiel?
Od čias Edisona sa elektrické osvetlenie zmenilo len málo. Žiarovky stále fungujú na základe vedenia elektrického prúdu cez špirálovito stočené volfrámové vlákno. čítať »
 
CES 2016: Re­mix OS je An­droid pre des­kto­py. Fun­gu­je tak­mer na kaž­dom po­čí­ta­či
Spoločnosť Jide na CES 2015 predstavila klon tabletu Microsoft Surface. A tento rok prišla opäť s niečím zaujímavým. čítať »
 
CES 2016: Sam­sung GAIA- vý­kon­né za­bez­pe­če­nie pre smart TV
Spoločnosť Samsung predstavila systém GAIA, trojstupňové riešenie zabezpečenia pre kompletný rad smart TV so systémom Tizen. čítať »
 
CES 2016: Kon­ku­ren­cia pre Aero­mo­bil? Čí­ňa­nia pred­sta­vi­li dron, kto­rý une­sie aj člo­ve­ka
V Las Vegas sa to v súčasnosti hemží novými vynálezmi. Ani čínski inžinieri nezaháľali a na veľtrhu CES ukázali verejnosti prototyp nového drona. čítať »
 
CES 2016: LG má úpl­ne no­vú trie­du te­le­ví­zo­rov 4K HDR OLED
V rámci veľtrhu CES 2016 vystavuje LG Electronics svoje najnovšie vlajkové produkty v oblasti televízorov 4K HDR OLED, medzi ktoré patria modely 77/65" LG SIGNATURE OLED TV G6 a 65/55" E6. čítať »
 
CES 2016: Le­no­vo VI­BE S1 Li­te - sel­fie zá­be­ry a sku­pi­no­vé fot­ky aj v tme
Nie každé fotenie prebieha pri jasnom osvetlení a perfektný záber selfie doplatí na tlmené svetlo. čítať »
 
CES: 2016: Tech­no­ló­gie In­te­lu pre špor­tov­cov aj špor­to­vých fa­nú­ši­kov
Príchod šéfa Intelu Briana Krzanicha na pódium tlačovej konferencie bol netradičný - priviezol sa na novom modeli dvojkolky Ninebot mini Pro od Segway. čítať »
 
CES 2016: In­tel pred­sta­vil pr­vý in­te­li­gent­ný dron pre bež­ných spot­re­bi­te­ľov
Šéf Intelu Brian Krzanich na tlačovej konferencii v predvečer veľtrhu CES v Las Vegas prezentoval možnosti dronu Yuneec Typhoon H, ktorý na snímanie okolia využíva technológiu Intel RealSense. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter