Windows 9 by mal byť predstavený 30. septembra, Microsoft sprístupní skúšobnú verziu

Pod­ľa dob­re oboz­ná­me­ných zdro­jov plá­nu­je Mic­ro­soft bu­dú­ci me­siac na špe­ciál­nej tla­čo­vej kon­fe­ren­cii pred­sta­viť no­vú ver­ziu svoj­ho ope­rač­né­ho sys­té­mu Win­dows.

Pod­ľa zdro­jov por­tá­lu The Ver­ge má ame­ric­ký gi­gant tla­čo­vú kon­fe­ren­ciu, na kto­rej zve­rej­ní pod­rob­nos­ti o no­vej ver­zii Win­dows s kó­do­vým ozna­če­ním Thres­hold, nap­lá­no­va­nú na 30. sep­tem­bra.

Ten­to dá­tum sa mô­že zme­niť, ale je is­té, že na Thres­hol­de sa te­raz ak­tív­ne pra­cu­je a Mic­ro­soft plá­nu­je vy­dať ver­ziu, kto­rá bu­de s naj­vyš­šou prav­de­po­dob­nos­ťou ozna­če­ná ako Win­dows 9, 30. sep­tem­bra či v pr­vých ok­tób­ro­vých dňoch. Tá­to sprá­va pri­chá­dza krát­ko po tom, čo ame­ric­ký por­tál ZDNet pri­nie­sol sprá­vu, že Mic­ro­soft plá­nu­je na kon­ci sep­tem­bra ale­bo na za­čiat­ku ok­tób­ra vy­dať skú­šob­nú ver­ziu Win­dows 9.

Pr­vá tech­no­lo­gic­ká skú­šob­ná ver­zia Win­dows vý­vo­já­rom načr­tne, s aký­mi no­vin­ka­mi mô­žu po­čí­tať. Vo Win­dows 9 sa má ob­ja­viť no­vé mi­ni Start Me­nu, zmiz­ne pás mi­nia­pli­ká­cií, pri­bud­nú no­vé vir­tuál­ne pra­cov­né plo­chy a ob­ja­ví sa nie­koľ­ko ďal­ších vi­zuál­nych zmien. Asis­ten­tka Cor­ta­na v sú­čas­nos­ti exis­tu­je v Thres­hol­de ako od­de­le­ná ap­li­ká­cia, vý­vo­já­ri však pra­cu­jú na jej in­teg­rá­cii do ce­lé­ho sys­té­mu po­dob­ne, ako je to nap­rík­lad na plat­for­me Win­dows Pho­ne.

Mic­ro­soft údaj­ne pos­tup­ne zlep­šu­je Cor­ta­nu. Aj keď spo­loč­nosť v sú­čas­nos­ti do­kon­ču­je ver­ziu Thres­hold tak, aby v skú­šob­nej ver­zii ob­sa­ho­va­la aj hla­so­vú asis­ten­tku Cor­ta­nu, nie je za­tiaľ jas­né, či sa tá­to kon­krét­na fun­kcia do tech­no­lo­gic­kej skú­šob­nej ver­zie na­ko­niec dos­ta­ne.

„Sta­rú dob­rú" po­nu­ku Štart si po pred­sta­ve­ní Win­dows 8 žia­da­li mi­lió­ny pou­ží­va­te­ľov Win­dows po ce­lom sve­te, a pre­to sa Mic­ro­soft roz­ho­dol o vy­tvo­re­ní aké­ho­si „hyb­ri­du" to­ho naj­lep­šie­ho z Win­dows 7 a Win­dows 8. No­vá po­nu­ka má byť asi rov­na­ko veľ­ká ako vo Win­dows 7, ale bu­dú v nej za­bu­do­va­né aj niek­to­ré fun­kcie z Win­dows 8.

Aj keď Thres­hold bu­de s naj­väč­šou prav­de­po­dob­nos­ťou po­me­no­va­ný ako Win­dows 9, je nep­rav­de­po­dob­né, že by Mic­ro­soft ofi­ciál­ne me­no no­vé­ho Win­dows pred­sta­vil pria­mo na chys­ta­nej tla­čo­vej kon­fe­ren­cii. Na­mies­to to­ho ame­ric­ká spo­loč­nosť pod­ľa dob­re in­for­mo­va­ných zdro­jov plá­nu­je no­vi­ná­rov a vý­vo­já­rov oboz­ná­miť s kľú­čo­vý­mi fun­kcia­mi no­vé­ho ope­rač­né­ho sys­té­mu a sprís­tup­niť tech­nic­kú skú­šob­nú ver­ziu pre vý­vo­já­rov a nad­šen­cov.

Ok­rem Thres­hol­du pra­cu­je Mic­ro­soft aj na od­liš­nej ver­zii, kto­rá má byť kom­bi­ná­ciou Win­dows RT a Win­dows Pho­ne, te­da je mož­né, že Mic­ro­soft pre­ho­vo­rí na nad­chá­dza­jú­cej kon­fe­ren­cii i o tej­to ver­zii. Tak či onak, no­vá ver­zia ope­rač­né­ho sys­té­mu Win­dows sa blí­ži k svoj­mu do­kon­če­niu a viac sa doz­vie­me už o me­siac. Fi­nál­na ver­zia Win­dows 9 by sa pod­ľa všet­ké­ho ma­la na tr­hu ob­ja­viť na jar bu­dú­ce­ho ro­ka.

Zdroj: Com­pu­terWorld


Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Chro­me vás bu­de chrá­niť pred fa­loš­ný­mi tla­čid­la­mi na sťa­ho­va­nie
Google oznámil, že služba Safe Browsing v rámci Chromu bude označovať weby, ktoré používajú sociálne inžinierstvo, ako sú napr. falošné tlačidlá na download, podvodné aktualizácie či reklamy šíriace malvér. čítať »
 
Mo­zil­la to vzda­la, OS Fi­re­fox kon­čí. Viac ju za­ují­ma IoT
Decembrové oznámenie o prerušení vývoja ukončilo štvorročné snaženie o vytvorenie operačného systému založeného na prehliadači. Namiesto toho však spoločnosť plánuje sústrediť svoje sily na projekt do budúcnosti zaujímavejší - do internetu vecí. čítať »
 
Naj­nov­šiu ver­ziu OS An­droid Mar­shmallow za­tiaľ ne­pou­ží­va tak­mer nik­to
Pre niekoho to možno bude znieť prekvapivo, no najnovšia verzia OS Android zatiaľ nezažíva obrovský nárast počtu inštalácií. Najmä v porovnaní so štatistikami z minulosti. čítať »
 
Lib­reOf­fi­ce On­li­ne pod­po­ru­je spo­lup­rá­cu na do­ku­men­toch v reál­nom ča­se. Má to však há­čik
Vo webovom kancelárskom balíku LibreOffice Online pribudlo množstvo nových funkcií. Hlavnou novinkou je spolupráca viacerých používateľov na rovnakom dokumente v reálnom čase. čítať »
 
Mic­ro­soft ku­pu­je Swif­tKey. Ob­ľú­be­ná mo­bil­ná klá­ves­ni­ca bu­de dos­tup­ná už aj pre Win­dows
SwiftKey, azda najpopulárnejšia klávesnicová aplikácia pre mobilné telefóny a tablety, viac nebude k dispozícii výlučne len pre systémy Android a iOS. čítať »
 
Pou­ží­va­te­lia Win­dows 7 a 8.1, prip­rav­te sa! Win­dows 10 sa vám stiah­ne auto­ma­tic­ky
Microsoft začína Windows 10 sťahovať automaticky ako odporúčanú aktualizáciu. Podľa spoločnosti táto zmena nastane od pondelka a bude aplikovaná v niekoľkých fázach. čítať »
 
Gri­ma­sy, sel­fie fot­ky, slov­né hrač­ky – aj ta­ké mô­že byť ran­né vstá­va­nie s ap­li­ká­ciou Mi­mic­ker Alarm
Aj vy patríte k tým nešťastníkom, pre ktorých neexistuje nič horšie ako ranné vstávanie? Potom vás istotne zaujme nový vynález z dielne Microsoftu. čítať »
 
Fi­re­fox 44 bu­de pod­po­ro­vať push ozná­me­nia. Web vás sám upo­zor­ní na no­vin­ky
Nová aktualizácia prehliadača Firefox pre Windows, Mac, Linux a Android umožní používateľom dozvedieť sa o novinkách na ich obľúbených webových stránkach aj vtedy, ak ich nebudú mať otvorené. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter