Norton Antivirus končí, Symantec robí veľké upratovanie a výrazne sa orientuje na cloud

Spo­loč­nosť Sym­an­tec prip­ra­vu­je vo svo­jom ši­ro­ko pou­ží­va­nom bez­peč­nos­tnom ba­lí­ku Nor­ton od sep­tem­bra vý­znam­né zme­ny. In­for­mo­va­la o tom na svo­jom ofi­ciál­nom blo­gu.

No­vé ver­zie rie­še­nia Nor­ton Anti­vi­rus, kto­ré je na tr­hu od ro­ku 1991, sa pres­ta­nú vy­dá­vať. Nor­ton Se­cu­ri­ty, kto­rý má byť uve­de­ný 23. sep­tem­bra, nah­ra­dí do­te­raj­šie pro­duk­ty Nor­ton Anti­Vi­rus, Nor­ton Inter­net Se­cu­ri­ty, Nor­ton 360, Nor­ton 360 Mul­ti-De­vi­ce a Nor­ton 360 Pre­mier Edi­tion.

„Za­me­ria­me sa na bez­peč­nosť ako služ­bu," vy­jad­ril sa pre Cnet Gerry Egan, šéf pro­duk­to­vé­ho ma­naž­men­tu pre Nor­ton. Bez­peč­nost­ný ba­lík Nor­ton Se­cu­ri­ty bu­de kom­bi­no­vať fun­kcie Nor­ton Anti­Vi­rus a Nor­ton In­nter­net Se­cu­ri­ty. Ok­rem anti­ví­ru­so­vej a anti­mal­vé­ro­vej ochra­ny bu­de za­hŕňať aj za­bez­pe­če­nie pre­hlia­da­ča, de­tek­ciu a blo­ko­va­nie bot­ne­tov. Vý­raz­ne sa bu­de spo­lie­hať na cloud, tak­že sa zní­žia aj je­ho ná­ro­ky na dis­ko­vý pries­tor.

Ce­na no­vé­ho rie­še­nia nie je zná­ma, no pod­ľa Ega­na má byť po­rov­na­teľ­ná s ce­nou ba­lí­ka Nor­ton Inter­net Se­cu­ri­ty. Ten sto­jí 80 do­lá­rov s ochra­nou pre tri po­čí­ta­če. V rám­ci no­vej ob­chod­nej stra­té­gie umož­ní Sym­an­tec za­re­gis­tro­vať až päť za­ria­de­ní s ope­rač­ný­mi sys­té­ma­mi Win­dows, Mac, iOS a An­droid. Drah­šie ver­zie Nor­ton Se­cu­ri­ty sa bu­dú do­dá­vať s mož­nos­ťou zá­lo­ho­va­nia na clou­do­vé úlo­žis­ko. Nor­ton Se­cu­ri­ty with Bac­kup pok­ry­je až 10 za­ria­de­ní a bu­de stáť oko­lo 100 do­lá­rov.

Keď­že trh s bez­peč­nos­tný­mi rie­še­nia­mi je vy­so­ko kon­ku­renč­ný, tá­to zme­na bo­la pod­ľa Ega­na pot­reb­ná na zís­ka­nie no­vých pou­ží­va­te­ľov pre Nor­ton.

Zdroj: cnet.com/news


Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Chro­me vás bu­de chrá­niť pred fa­loš­ný­mi tla­čid­la­mi na sťa­ho­va­nie
Google oznámil, že služba Safe Browsing v rámci Chromu bude označovať weby, ktoré používajú sociálne inžinierstvo, ako sú napr. falošné tlačidlá na download, podvodné aktualizácie či reklamy šíriace malvér. čítať »
 
Mo­zil­la to vzda­la, OS Fi­re­fox kon­čí. Viac ju za­ují­ma IoT
Decembrové oznámenie o prerušení vývoja ukončilo štvorročné snaženie o vytvorenie operačného systému založeného na prehliadači. Namiesto toho však spoločnosť plánuje sústrediť svoje sily na projekt do budúcnosti zaujímavejší - do internetu vecí. čítať »
 
Naj­nov­šiu ver­ziu OS An­droid Mar­shmallow za­tiaľ ne­pou­ží­va tak­mer nik­to
Pre niekoho to možno bude znieť prekvapivo, no najnovšia verzia OS Android zatiaľ nezažíva obrovský nárast počtu inštalácií. Najmä v porovnaní so štatistikami z minulosti. čítať »
 
Lib­reOf­fi­ce On­li­ne pod­po­ru­je spo­lup­rá­cu na do­ku­men­toch v reál­nom ča­se. Má to však há­čik
Vo webovom kancelárskom balíku LibreOffice Online pribudlo množstvo nových funkcií. Hlavnou novinkou je spolupráca viacerých používateľov na rovnakom dokumente v reálnom čase. čítať »
 
Mic­ro­soft ku­pu­je Swif­tKey. Ob­ľú­be­ná mo­bil­ná klá­ves­ni­ca bu­de dos­tup­ná už aj pre Win­dows
SwiftKey, azda najpopulárnejšia klávesnicová aplikácia pre mobilné telefóny a tablety, viac nebude k dispozícii výlučne len pre systémy Android a iOS. čítať »
 
Pou­ží­va­te­lia Win­dows 7 a 8.1, prip­rav­te sa! Win­dows 10 sa vám stiah­ne auto­ma­tic­ky
Microsoft začína Windows 10 sťahovať automaticky ako odporúčanú aktualizáciu. Podľa spoločnosti táto zmena nastane od pondelka a bude aplikovaná v niekoľkých fázach. čítať »
 
Gri­ma­sy, sel­fie fot­ky, slov­né hrač­ky – aj ta­ké mô­že byť ran­né vstá­va­nie s ap­li­ká­ciou Mi­mic­ker Alarm
Aj vy patríte k tým nešťastníkom, pre ktorých neexistuje nič horšie ako ranné vstávanie? Potom vás istotne zaujme nový vynález z dielne Microsoftu. čítať »
 
Fi­re­fox 44 bu­de pod­po­ro­vať push ozná­me­nia. Web vás sám upo­zor­ní na no­vin­ky
Nová aktualizácia prehliadača Firefox pre Windows, Mac, Linux a Android umožní používateľom dozvedieť sa o novinkách na ich obľúbených webových stránkach aj vtedy, ak ich nebudú mať otvorené. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter