Nová videokonferenčná služba umožní spoločne sledovať filmy a pracovať na dokumentoch

Služ­ba Rab­bit pô­vod­ne vznik­la ako ap­li­ká­cia pre Mac. Te­raz je však dos­tup­ná vo for­me webo­vej služ­by, kto­rá umož­ňu­je vi­deo­ko­mu­ni­ká­ciu s až 10 ľuď­mi sú­bež­ne. Ok­rem to­ho po­nú­ka nás­tro­je na zdie­ľa­nie do­ku­men­tov, fil­mov a vi­dea.

Auto­ri pri­rov­ná­va­jú pou­ží­va­teľ­ský zá­ži­tok k fy­zic­kej náv­šte­ve pria­te­ľa ale­bo sku­pi­ny ka­ma­rá­tov. „Chce­me vy­tvo­riť po­dob­ný zá­ži­tok ako pri sku­toč­nej náv­šte­ve. Ľudia spo­lu sle­du­jú TV a fil­my a my im to chce­me umož­niť aj na di­aľ­ku." ho­vo­rí Mi­chael Tem­kin, CEO spo­loč­nos­ti.

V praxi to zna­me­ná, že pou­ží­va­te­lia mô­žu po­čas vi­deo­kon­fe­ren­cie spo­loč­ne sle­do­vať fil­my zo slu­žieb Hu­lu ale­bo Net­flix, pra­co­vať na do­ku­men­toch cez Goog­le Docs ale­bo vy­tvá­rať pre­zen­tá­cie. Na roz­diel od os­tat­ných slu­žieb, kto­ré umož­ňu­jú zdie­ľa­nie ob­ra­zov­ky po­čí­ta­ča da­né­ho pou­ží­va­te­ľa, pri­ra­dí Rab­bit kaž­dej vi­deo­kon­fe­ren­cii vlast­ný vir­tuál­ny Mac s inter­ne­to­vým pre­hlia­da­čom. Ten mô­žu nás­led­ne, na strie­dač­ku, ov­lá­dať všet­ci čle­no­via kon­fe­ren­cie.

Služ­ba je mo­men­tál­ne kom­pa­ti­bil­ná s pre­hlia­dač­mi Goog­le Chro­me a Ope­ra. Čos­ko­ro pri­bud­ne pod­po­ra ďal­ších pre­hlia­da­čov a bu­dú­ci rok sa ma­jú ob­ja­viť aj ap­li­ká­cie pre iOS a An­droid. Vý­ho­da služ­by spo­čí­va aj v tom, že ne­vy­ža­du­je žiad­nu in­šta­lá­ciu. Ne­pot­re­bu­je­te sof­tvér ani plu­gin, sta­čí iba nav­ští­viť webo­vé strán­ky https://rabb.it/. Tvor­co­via služ­by to do­siah­li úp­ra­vou ko­mu­ni­kač­né­ho štan­dar­du WebRTC.

Zdroj: bu­si­nes­sin­si­der.com


Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Chro­me vás bu­de chrá­niť pred fa­loš­ný­mi tla­čid­la­mi na sťa­ho­va­nie
Google oznámil, že služba Safe Browsing v rámci Chromu bude označovať weby, ktoré používajú sociálne inžinierstvo, ako sú napr. falošné tlačidlá na download, podvodné aktualizácie či reklamy šíriace malvér. čítať »
 
Mo­zil­la to vzda­la, OS Fi­re­fox kon­čí. Viac ju za­ují­ma IoT
Decembrové oznámenie o prerušení vývoja ukončilo štvorročné snaženie o vytvorenie operačného systému založeného na prehliadači. Namiesto toho však spoločnosť plánuje sústrediť svoje sily na projekt do budúcnosti zaujímavejší - do internetu vecí. čítať »
 
Naj­nov­šiu ver­ziu OS An­droid Mar­shmallow za­tiaľ ne­pou­ží­va tak­mer nik­to
Pre niekoho to možno bude znieť prekvapivo, no najnovšia verzia OS Android zatiaľ nezažíva obrovský nárast počtu inštalácií. Najmä v porovnaní so štatistikami z minulosti. čítať »
 
Lib­reOf­fi­ce On­li­ne pod­po­ru­je spo­lup­rá­cu na do­ku­men­toch v reál­nom ča­se. Má to však há­čik
Vo webovom kancelárskom balíku LibreOffice Online pribudlo množstvo nových funkcií. Hlavnou novinkou je spolupráca viacerých používateľov na rovnakom dokumente v reálnom čase. čítať »
 
Mic­ro­soft ku­pu­je Swif­tKey. Ob­ľú­be­ná mo­bil­ná klá­ves­ni­ca bu­de dos­tup­ná už aj pre Win­dows
SwiftKey, azda najpopulárnejšia klávesnicová aplikácia pre mobilné telefóny a tablety, viac nebude k dispozícii výlučne len pre systémy Android a iOS. čítať »
 
Pou­ží­va­te­lia Win­dows 7 a 8.1, prip­rav­te sa! Win­dows 10 sa vám stiah­ne auto­ma­tic­ky
Microsoft začína Windows 10 sťahovať automaticky ako odporúčanú aktualizáciu. Podľa spoločnosti táto zmena nastane od pondelka a bude aplikovaná v niekoľkých fázach. čítať »
 
Gri­ma­sy, sel­fie fot­ky, slov­né hrač­ky – aj ta­ké mô­že byť ran­né vstá­va­nie s ap­li­ká­ciou Mi­mic­ker Alarm
Aj vy patríte k tým nešťastníkom, pre ktorých neexistuje nič horšie ako ranné vstávanie? Potom vás istotne zaujme nový vynález z dielne Microsoftu. čítať »
 
Fi­re­fox 44 bu­de pod­po­ro­vať push ozná­me­nia. Web vás sám upo­zor­ní na no­vin­ky
Nová aktualizácia prehliadača Firefox pre Windows, Mac, Linux a Android umožní používateľom dozvedieť sa o novinkách na ich obľúbených webových stránkach aj vtedy, ak ich nebudú mať otvorené. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter