Mníchov priznáva, že nasadenie Linuxu bol zlý krok, zvažuje návrat k Windows

V ro­ku 2004 sa ne­mec­ký Mní­chov roz­ho­dol, že opus­tí Win­dows a ako pri­már­ny ope­rač­ný sys­tém bu­de pou­ží­vať Li­nux (kon­krét­ne Li­Mux). V tom ča­se sa zda­lo, že bu­de lac­nej­ší, spo­ľah­li­vej­ší a pre mes­to po­li­tic­ky ko­rek­tnej­ší. V sú­čas­nos­ti však pred­sta­vi­te­lia mes­ta priz­ná­va­jú, že ich pred­sta­vy spred de­sia­tich ro­kov sa nespl­ni­li. Pou­ží­va­ním li­nuxové­ho sys­té­mu pro­duk­ti­vi­ta skôr utr­pe­la.

Do ro­ku 2011 Li­Mux bež­al v Ne­mec­ku asi na 9000 po­čí­ta­čoch. Prob­lé­my vznik­li vo chví­li, keď pou­ží­va­te­lia toh­to li­nuxové­ho sys­té­mu chce­li spo­lup­ra­co­vať s ľuď­mi mi­mo mes­ta, ne­bo­lo to­tiž jed­no­du­ché zdie­ľať sú­bo­ry s iný­mi ap­li­ká­cia­mi. Vo všeo­bec­nos­ti sa pred­pok­la­dá, že na­sa­de­nie Li­nuxu je lac­nej­šie rie­še­nie, pre­to­že zaň net­re­ba pla­tiť li­cen­čné pop­lat­ky.

No v ko­neč­nom dôs­led­ku ten­to pre­chod vy­šiel mes­to drah­šie. Pre­čo? Pre­to­že mu­se­lo naj­ať prog­ra­má­to­rov na vy­tvo­re­nie po­ža­do­va­ných fun­kcií a pla­tiť za­mes­tnan­cov na sprá­vu sof­tvé­ru.

Te­raz mes­to roz­beh­lo pro­ces náv­ra­tu k rie­še­niam spo­loč­nos­ti Mic­ro­soft a spo­mí­na­ných 9000 po­čí­ta­čov mie­ri späť k Win­dows.

Zdroj: neowin.net


Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Chro­me vás bu­de chrá­niť pred fa­loš­ný­mi tla­čid­la­mi na sťa­ho­va­nie
Google oznámil, že služba Safe Browsing v rámci Chromu bude označovať weby, ktoré používajú sociálne inžinierstvo, ako sú napr. falošné tlačidlá na download, podvodné aktualizácie či reklamy šíriace malvér. čítať »
 
Mo­zil­la to vzda­la, OS Fi­re­fox kon­čí. Viac ju za­ují­ma IoT
Decembrové oznámenie o prerušení vývoja ukončilo štvorročné snaženie o vytvorenie operačného systému založeného na prehliadači. Namiesto toho však spoločnosť plánuje sústrediť svoje sily na projekt do budúcnosti zaujímavejší - do internetu vecí. čítať »
 
Naj­nov­šiu ver­ziu OS An­droid Mar­shmallow za­tiaľ ne­pou­ží­va tak­mer nik­to
Pre niekoho to možno bude znieť prekvapivo, no najnovšia verzia OS Android zatiaľ nezažíva obrovský nárast počtu inštalácií. Najmä v porovnaní so štatistikami z minulosti. čítať »
 
Lib­reOf­fi­ce On­li­ne pod­po­ru­je spo­lup­rá­cu na do­ku­men­toch v reál­nom ča­se. Má to však há­čik
Vo webovom kancelárskom balíku LibreOffice Online pribudlo množstvo nových funkcií. Hlavnou novinkou je spolupráca viacerých používateľov na rovnakom dokumente v reálnom čase. čítať »
 
Mic­ro­soft ku­pu­je Swif­tKey. Ob­ľú­be­ná mo­bil­ná klá­ves­ni­ca bu­de dos­tup­ná už aj pre Win­dows
SwiftKey, azda najpopulárnejšia klávesnicová aplikácia pre mobilné telefóny a tablety, viac nebude k dispozícii výlučne len pre systémy Android a iOS. čítať »
 
Pou­ží­va­te­lia Win­dows 7 a 8.1, prip­rav­te sa! Win­dows 10 sa vám stiah­ne auto­ma­tic­ky
Microsoft začína Windows 10 sťahovať automaticky ako odporúčanú aktualizáciu. Podľa spoločnosti táto zmena nastane od pondelka a bude aplikovaná v niekoľkých fázach. čítať »
 
Gri­ma­sy, sel­fie fot­ky, slov­né hrač­ky – aj ta­ké mô­že byť ran­né vstá­va­nie s ap­li­ká­ciou Mi­mic­ker Alarm
Aj vy patríte k tým nešťastníkom, pre ktorých neexistuje nič horšie ako ranné vstávanie? Potom vás istotne zaujme nový vynález z dielne Microsoftu. čítať »
 
Fi­re­fox 44 bu­de pod­po­ro­vať push ozná­me­nia. Web vás sám upo­zor­ní na no­vin­ky
Nová aktualizácia prehliadača Firefox pre Windows, Mac, Linux a Android umožní používateľom dozvedieť sa o novinkách na ich obľúbených webových stránkach aj vtedy, ak ich nebudú mať otvorené. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter