Levitujúci reproduktor Om One nie je len zábavka, zvuk vysiela naozaj všesmerovo

Lie­ta­jú­ce au­tá sú hud­ba vzdia­le­nej bu­dúc­nos­ti, no po­čú­vať hud­bu z le­vi­tu­jú­ce­ho rep­ro­duk­to­ra by ste moh­li už po­čas Via­noc.

Za­ria­de­nie Om One sa skla­dá z rep­ro­duk­to­ra v tva­re te­ni­so­vej lop­tič­ky, kto­rý sa vďa­ka elek­tro­mag­ne­tu vzná­ša asi 3 cm nad zá­klad­ňou. Rep­ro­duk­tor sa po­mo­cou tech­no­ló­gie Blue­tooth dá pri­po­jiť k smar­tfó­nu ale­bo iné­mu za­ria­de­niu a mož­no tak strea­mo­vať hud­bu zo slu­žieb, ako je Spo­ti­fy. Pou­ží­va­te­lia bu­dú môcť po­mo­cou ap­li­ká­cie up­ra­vo­vať hla­si­tosť ale­bo vy­be­rať sklad­by až do vzdia­le­nos­ti 10 met­rov od le­vi­tu­jú­ce­ho rep­ro­duk­to­ra.

Video:


Rep­ro­duk­tor s 3-wat­to­vým zo­sil­ňo­va­čom mô­že ge­ne­ro­vať zvuk na hla­di­ne 100 de­ci­be­lov a po­núk­ne 15 ho­dín preh­rá­va­nia na jed­no na­bi­tie. Je kom­pa­ti­bil­ný so smar­tfón­mi, po­čí­tač­mi Mac, PC a ďal­ší­mi za­ria­de­nia­mi s tech­no­ló­giou Blue­tooth.

Om One si mož­no v sú­čas­nos­ti pre­dob­jed­nať na strán­kach vý­rob­cu v troch fa­reb­ných vy­ho­to­ve­niach: čier­nom a bie­lom za 179 do­lá­rov a v po­do­be dis­ko­gu­le za 299 do­lá­rov.

om_one_disco.jpg

Zá­kaz­ní­ci v USA by sa ma­li rep­ro­duk­to­ra doč­kať už pred Via­no­ca­mi, na os­tat­ných tr­hoch sa ob­ja­ví v ja­nuá­ri bu­dú­ce­ho ro­ka.

Zdroj: dai­ly­mail.co.uk


Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

In­tel: No­vé pro­ce­so­ry bu­dú po­mal­šie. Dô­vo­dom je ús­po­ra ener­gie
Popredný svetový výrobca mikroprocesorov Intel na čele so svojím viceprezidentom Williamom Holtom oznámil počas konferencie ISSCC v San Franciscu koniec éry neustáleho zrýchľovania čipov. čítať »
 
LG pred­beh­ne Sam­sung: No­vin­ku G5 pred­sta­ví o pár ho­dín skôr ako Sam­sung svo­ju S7
Veľtrh MWC v Barcelone sa pomaly, ale isto blíži. Už teraz je známe, že v predvečer veľkej udalosti spoločnosť Samsung nebude jediná, ktorá verejnosti odhalí novú vlajkovú loď. čítať »
 
Mat­rox C900: Jed­nos­lo­to­vá kar­ta pre de­väť dis­ple­jov
Aj vy patríte k používateľom, ktorí si nevedia predstaviť prácu na počítači bez minimálne dvoch monitorov? čítať »
 
iP­ho­ne 7 má prísť s duál­nym fo­toa­pa­rá­tom. Poz­ri­te si, ako bu­dú vy­ze­rať fot­ky
Len nedávno sme priniesli niekoľko zvestí o očakávanom iPhone 7 a už sa objavili ďalšie. Pochádzajú od analytika KGI Ming-Chi Kua, ktorý zvyčajne disponuje pomerne spoľahlivými informáciami. čítať »
 
Ultra­za­bez­pe­če­ný vo­do­tes­ný Tu­ring Pho­ne vy­me­nil An­droid za OS Sail­fish
Keď pred siedmimi mesiacmi tvorcovia predstavili mobilný telefón Turing Phone, charakterizovali ho ako ultrazabezpečený androidový smartfón, zhotovený (čiastočne) z tekutého kovu. čítať »
 
No­vé gra­fic­ké kar­ty AMD Fi­reP­ro pre­me­nia oby­čaj­ný po­čí­tač na gra­fic­ký su­perstroj
AMD prichádza s riešením pre tých, ktorí potrebujú pracovať s vysokým rozlíšením a pokročilou grafikou, nemajú na to však dostatočne výkonný počítač. čítať »
 
HP má vlas­tné in­te­li­gen­tné ho­din­ky. Vzhľa­dom sa po­ná­ša­jú na kla­sic­ké chro­nog­ra­fy
Ani spoločnosť Hewlett-Packard nebude výnimkou. V súčasnosti totiž pracuje na niekoľkých modeloch vlastných smartwatch, ktoré sa napohľad od bežných hodiniek takmer nelíšia. čítať »
 
Lu­mir C: LED lam­pa na­pá­ja­ná pla­me­ňom svieč­ky
V prípade výpadku elektriny vám môže poslúžiť sviečka. Problém je v tom, že neosvetlí širokú oblasť a jej svetlo je dosť slabé. Pomôcť tu môže lampa Lumir C, LED svietidlo, ktoré znásobí svetlo sviečky. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter