Semafory, ktoré predpovedajú správanie vodičov, dokázali urýchliť cestnú premávku až o 22 %

Väč­ši­na se­ma­fo­rov fun­gu­je pod­ľa pev­ne sta­no­ve­ných ča­so­va­čov. Tie sú vý­sled­kom ana­lý­zy his­to­ric­kých dát a ma­jú ze­fek­tív­niť ces­tnú pre­máv­ku. Av­šak no­vý sys­tém sa sna­ží vy­tvo­riť inter­ak­tív­ny mo­del, kto­rý na zá­kla­de si­mu­lá­cií pred­po­ve­dá sprá­va­nie vo­di­čov.

In­te­li­gent­ný sys­tém do­ká­zal urý­chliť pre­máv­ku vo švaj­čiarskom mes­te Lau­san­ne až o 22%. Tvor­ba sys­té­mu však ne­bo­la jed­no­du­chá - tvo­ria ho stov­ky mi­nia­túr­nych si­mu­lá­to­rov, kto­ré bo­li vy­tvo­re­né na zá­kla­de mno­hých do­taz­ní­kov. Tie sa ok­rem iné­ho vo­di­čov pý­ta­li, ke­dy od­chá­dza­jú z do­mu rá­no a aké pre­men­né ov­plyv­ňu­jú ich roz­hod­nu­tie pou­žiť inú tra­su ale­bo ces­to­vať MHD.

semafory_1.jpg

V rám­ci no­vé­ho in­te­li­gen­tné­ho sys­té­mu však si­mu­lá­to­ry do­ká­žu me­dzi se­bou ko­mu­ni­ko­vať. Laic­ky po­ve­da­né, se­ma­fo­ry si uve­do­mu­jú vplyv svoj­ho roz­hod­nu­tia na zvy­šok ces­tnej pre­máv­ky. Vďa­ka to­mu do­ká­že sys­tém efek­tív­ne ra­diť, ako nas­ta­viť ča­so­va­nie se­ma­fo­rov, resp. ako op­ti­ma­li­zo­vať ces­tnú pre­máv­ku.

V blíz­kej bu­dúc­nos­ti by však mal mať sys­tém aj ďal­šie vy­uži­tie. Bu­de roz­ho­do­vať o tom, kam je naj­lep­šie umies­tniť sta­ni­ce so zdie­ľa­ný­mi auta­mi a bi­cyk­la­mi.

Zdroj: fas­tcoexist.com

 

Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Edi­son by mal ra­dosť. Náv­rat sta­rých žia­ro­viek s účin­nos­ťou LED sve­tiel?
Od čias Edisona sa elektrické osvetlenie zmenilo len málo. Žiarovky stále fungujú na základe vedenia elektrického prúdu cez špirálovito stočené volfrámové vlákno. čítať »
 
CES 2016: Re­mix OS je An­droid pre des­kto­py. Fun­gu­je tak­mer na kaž­dom po­čí­ta­či
Spoločnosť Jide na CES 2015 predstavila klon tabletu Microsoft Surface. A tento rok prišla opäť s niečím zaujímavým. čítať »
 
CES 2016: Sam­sung GAIA- vý­kon­né za­bez­pe­če­nie pre smart TV
Spoločnosť Samsung predstavila systém GAIA, trojstupňové riešenie zabezpečenia pre kompletný rad smart TV so systémom Tizen. čítať »
 
CES 2016: Kon­ku­ren­cia pre Aero­mo­bil? Čí­ňa­nia pred­sta­vi­li dron, kto­rý une­sie aj člo­ve­ka
V Las Vegas sa to v súčasnosti hemží novými vynálezmi. Ani čínski inžinieri nezaháľali a na veľtrhu CES ukázali verejnosti prototyp nového drona. čítať »
 
CES 2016: LG má úpl­ne no­vú trie­du te­le­ví­zo­rov 4K HDR OLED
V rámci veľtrhu CES 2016 vystavuje LG Electronics svoje najnovšie vlajkové produkty v oblasti televízorov 4K HDR OLED, medzi ktoré patria modely 77/65" LG SIGNATURE OLED TV G6 a 65/55" E6. čítať »
 
CES 2016: Le­no­vo VI­BE S1 Li­te - sel­fie zá­be­ry a sku­pi­no­vé fot­ky aj v tme
Nie každé fotenie prebieha pri jasnom osvetlení a perfektný záber selfie doplatí na tlmené svetlo. čítať »
 
CES: 2016: Tech­no­ló­gie In­te­lu pre špor­tov­cov aj špor­to­vých fa­nú­ši­kov
Príchod šéfa Intelu Briana Krzanicha na pódium tlačovej konferencie bol netradičný - priviezol sa na novom modeli dvojkolky Ninebot mini Pro od Segway. čítať »
 
CES 2016: In­tel pred­sta­vil pr­vý in­te­li­gent­ný dron pre bež­ných spot­re­bi­te­ľov
Šéf Intelu Brian Krzanich na tlačovej konferencii v predvečer veľtrhu CES v Las Vegas prezentoval možnosti dronu Yuneec Typhoon H, ktorý na snímanie okolia využíva technológiu Intel RealSense. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter