Urban Revolt Lace – slúchadlá ako štýlové šnúrky do topánok

Znač­ka Ur­ban Re­volt, špe­cia­li­zu­jú­ca sa na mo­der­né tren­do­vé pro­duk­ty pre mla­dých, pri­chá­dza s no­vý­mi štý­lo­vý­mi štup­ľo­vý­mi slú­chad­la­mi La­ce. Sú vy­ho­to­ve­né v tva­re šnú­rok do to­pá­nok a ok­rem po­čú­va­nia hud­by pos­lú­žia aj na te­le­fo­no­va­nie.

Urban Revolt Lace.jpg Do­dá­va­jú sa v troch fa­reb­ných vy­ho­to­ve­niach - si­vom, žl­tom a mod­ro-čer­ve­nom za pou­ži­tia kva­lit­né­ho hli­ní­ka na oba štup­le, ov­lá­dač hla­si­tos­ti aj kon­cov­ku. Štý­lo­vé je pri­tom aj ba­le­nie slú­chadiel do „sli­má­ka", kto­ré za­bra­ňu­je za­mo­tá­va­niu káb­la.

Slú­chad­lá ob­sa­hu­jú ov­lá­dač so za­bu­do­va­ným mik­ro­fó­nom a tla­čid­lom na prí­jem ho­vo­rov. To zá­ro­veň slú­ži na ov­lá­da­nie po­čú­va­nia hud­by, keď jed­no stla­če­nie zna­me­ná Play/Pau­se, dve a tri stla­če­nia po­tom nas­le­du­jú­cu a pred­chá­dza­jú­cu sklad­bu. „Šnúr­ky" po­nú­ka­jú zvuk s frek­ven­čným roz­sa­hom 20 Hz - 20 kHz, im­pe­dan­ciou 32 oh­mov a cit­li­vos­ťou 100 dB, kto­rý je pre­ná­ša­ný ana­ló­go­vo cez kla­sic­ký 3,5 mm jack.

Štý­lo­vé šnu­ro­va­cie slú­chad­lá Ur­ban Re­volt La­ce sú dos­tup­né za od­po­rú­ča­nú ce­nu 14,99 eura. Sú­čas­ťou ba­le­nia sú mäk­ké gu­mo­vé vlož­ky do uší v troch veľ­kos­tiach.

Zdroj: GrunexOhodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

In­tel: No­vé pro­ce­so­ry bu­dú po­mal­šie. Dô­vo­dom je ús­po­ra ener­gie
Popredný svetový výrobca mikroprocesorov Intel na čele so svojím viceprezidentom Williamom Holtom oznámil počas konferencie ISSCC v San Franciscu koniec éry neustáleho zrýchľovania čipov. čítať »
 
LG pred­beh­ne Sam­sung: No­vin­ku G5 pred­sta­ví o pár ho­dín skôr ako Sam­sung svo­ju S7
Veľtrh MWC v Barcelone sa pomaly, ale isto blíži. Už teraz je známe, že v predvečer veľkej udalosti spoločnosť Samsung nebude jediná, ktorá verejnosti odhalí novú vlajkovú loď. čítať »
 
Mat­rox C900: Jed­nos­lo­to­vá kar­ta pre de­väť dis­ple­jov
Aj vy patríte k používateľom, ktorí si nevedia predstaviť prácu na počítači bez minimálne dvoch monitorov? čítať »
 
iP­ho­ne 7 má prísť s duál­nym fo­toa­pa­rá­tom. Poz­ri­te si, ako bu­dú vy­ze­rať fot­ky
Len nedávno sme priniesli niekoľko zvestí o očakávanom iPhone 7 a už sa objavili ďalšie. Pochádzajú od analytika KGI Ming-Chi Kua, ktorý zvyčajne disponuje pomerne spoľahlivými informáciami. čítať »
 
Ultra­za­bez­pe­če­ný vo­do­tes­ný Tu­ring Pho­ne vy­me­nil An­droid za OS Sail­fish
Keď pred siedmimi mesiacmi tvorcovia predstavili mobilný telefón Turing Phone, charakterizovali ho ako ultrazabezpečený androidový smartfón, zhotovený (čiastočne) z tekutého kovu. čítať »
 
No­vé gra­fic­ké kar­ty AMD Fi­reP­ro pre­me­nia oby­čaj­ný po­čí­tač na gra­fic­ký su­perstroj
AMD prichádza s riešením pre tých, ktorí potrebujú pracovať s vysokým rozlíšením a pokročilou grafikou, nemajú na to však dostatočne výkonný počítač. čítať »
 
HP má vlas­tné in­te­li­gen­tné ho­din­ky. Vzhľa­dom sa po­ná­ša­jú na kla­sic­ké chro­nog­ra­fy
Ani spoločnosť Hewlett-Packard nebude výnimkou. V súčasnosti totiž pracuje na niekoľkých modeloch vlastných smartwatch, ktoré sa napohľad od bežných hodiniek takmer nelíšia. čítať »
 
Lu­mir C: LED lam­pa na­pá­ja­ná pla­me­ňom svieč­ky
V prípade výpadku elektriny vám môže poslúžiť sviečka. Problém je v tom, že neosvetlí širokú oblasť a jej svetlo je dosť slabé. Pomôcť tu môže lampa Lumir C, LED svietidlo, ktoré znásobí svetlo sviečky. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter