3D skener za 500 USD s aplikáciou pre iPad umožní vytvoriť aj 3D selfie

Nás­tro­je, kto­ré umož­ňu­jú ľu­ďom vy­tvá­rať si vlas­tné 3D ob­jek­ty, sa dos­tá­va­jú na spot­re­bi­teľ­skú úro­veň. To zna­me­ná, že za­ria­de­nia aj sof­tvér sú nie­len ľah­ko ov­lá­da­teľ­né, ale aj ce­no­vo dos­tup­né.

Je­den z prík­la­dov je aj Oc­ci­pi­tal Struc­tu­re Sen­sor, kto­rý v ús­peš­nej kam­pa­ni na Kic­kstar­te­ri vla­ni zís­kal bez­má­la 1,3 mi­lió­na do­lá­rov od viac ako 3500 in­ves­to­rov. Te­raz sa pre­dá­va za 499 do­lá­rov a ide o pr­vý 3D sen­zor, kto­rý spo­lup­ra­cu­je s iPa­dom od štvr­tej ge­ne­rá­cie vy­ššie. Mô­že ske­no­vať ob­jek­ty i ľu­dí a vy­tvo­riť 3D ob­rá­zok. Na pou­ži­tie sní­ma­ča je však pot­reb­ný prís­luš­ný sof­tvér. Jed­na z pr­vých ta­kých­to ap­li­ká­cií za­dar­mo je It­see­z3D od spo­loč­nos­ti It­seez, kto­rá sa špe­cia­li­zu­je na tech­no­ló­gie po­čí­ta­čo­vé­ho vi­de­nia a ako jed­na z pr­vých fi­riem za­ča­la pod­po­ro­vať Struc­tu­re Sen­sor.

A ako to ce­lé fun­gu­je? It­see­z3D vy­uží­va Struc­tu­re Sen­sor aj fo­toa­pa­rát iPa­du na za­chy­te­nie štruk­tú­ry ob­jek­tu ale­bo sub­jek­tu vo far­bách RGB s vy­so­kým roz­lí­še­ním a s vy­uži­tím roz­ší­re­nej reali­ty. Vzhľa­dom na to, že SDK ap­li­ká­cie je ot­vo­re­né pre všet­kých vý­vo­já­rov, It­see­z3D ne­mu­sí vy­uží­vať len Struc­tu­re Sen­sor.

Pou­ži­tie sa­mot­né­ho Struc­tu­re Sen­so­ra nes­ta­čí na vy­tvo­re­nie vy­tla­či­teľ­né­ho pro­duk­tu. To is­té pla­tí aj pre ob­ráz­ky RGB s vy­so­kým roz­lí­še­ním. No kom­bi­no­va­ním dát z oboch zdro­jov mož­no vy­tvo­riť ta­ký­to pro­dukt.

Video:


Ok­rem dos­tup­nos­ti ap­li­ká­cie It­see­z3D vy­zdvi­hu­je Vic­tor Eruk­hi­mov, ge­ne­rál­ny ria­di­teľ a spo­lu­zak­la­da­teľ spo­loč­nos­ti It­seez, ako ďal­šiu pred­nosť jej schop­nosť pres­ne vy­kres­liť ľud­skú tvár. Nas­ke­no­va­né ob­jek­ty mož­no umies­tniť do vir­tuál­ne­ho pros­tre­dia, čo naz­na­ču­je mož­nos­ti vy­uži­tia v her­nom prie­mys­le.

Do­má­ci pou­ží­va­te­lia si za­sa mô­žu po­mo­cou kom­bi­ná­cie Struc­tu­re Sen­so­ra a ap­li­ká­cie It­see­z3D vy­tvo­riť nap­rík­lad 3D soš­ky ro­din­ných prís­luš­ní­kov. Server Tech­Crunch upo­zor­ňu­je aj na mož­nosť vy­tvo­re­nia 3D fo­tog­ra­fií sel­fie. Prav­da, od­fo­tiť sa­mé­ho se­ba z rôz­nych uh­lov mô­že byť tvr­dý orie­šok. Na­vy­še nes­mie­te pri tom hý­bať fo­toa­pa­rá­tom ani žmur­kať. Naj­lep­šie je te­da po­žia­dať pria­te­ľa, aby vám s tým po­mo­hol.

Zdroj: di­gi­taltrends.com
3d­print.com


Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Chro­me vás bu­de chrá­niť pred fa­loš­ný­mi tla­čid­la­mi na sťa­ho­va­nie
Google oznámil, že služba Safe Browsing v rámci Chromu bude označovať weby, ktoré používajú sociálne inžinierstvo, ako sú napr. falošné tlačidlá na download, podvodné aktualizácie či reklamy šíriace malvér. čítať »
 
Mo­zil­la to vzda­la, OS Fi­re­fox kon­čí. Viac ju za­ují­ma IoT
Decembrové oznámenie o prerušení vývoja ukončilo štvorročné snaženie o vytvorenie operačného systému založeného na prehliadači. Namiesto toho však spoločnosť plánuje sústrediť svoje sily na projekt do budúcnosti zaujímavejší - do internetu vecí. čítať »
 
Naj­nov­šiu ver­ziu OS An­droid Mar­shmallow za­tiaľ ne­pou­ží­va tak­mer nik­to
Pre niekoho to možno bude znieť prekvapivo, no najnovšia verzia OS Android zatiaľ nezažíva obrovský nárast počtu inštalácií. Najmä v porovnaní so štatistikami z minulosti. čítať »
 
Lib­reOf­fi­ce On­li­ne pod­po­ru­je spo­lup­rá­cu na do­ku­men­toch v reál­nom ča­se. Má to však há­čik
Vo webovom kancelárskom balíku LibreOffice Online pribudlo množstvo nových funkcií. Hlavnou novinkou je spolupráca viacerých používateľov na rovnakom dokumente v reálnom čase. čítať »
 
Mic­ro­soft ku­pu­je Swif­tKey. Ob­ľú­be­ná mo­bil­ná klá­ves­ni­ca bu­de dos­tup­ná už aj pre Win­dows
SwiftKey, azda najpopulárnejšia klávesnicová aplikácia pre mobilné telefóny a tablety, viac nebude k dispozícii výlučne len pre systémy Android a iOS. čítať »
 
Pou­ží­va­te­lia Win­dows 7 a 8.1, prip­rav­te sa! Win­dows 10 sa vám stiah­ne auto­ma­tic­ky
Microsoft začína Windows 10 sťahovať automaticky ako odporúčanú aktualizáciu. Podľa spoločnosti táto zmena nastane od pondelka a bude aplikovaná v niekoľkých fázach. čítať »
 
Gri­ma­sy, sel­fie fot­ky, slov­né hrač­ky – aj ta­ké mô­že byť ran­né vstá­va­nie s ap­li­ká­ciou Mi­mic­ker Alarm
Aj vy patríte k tým nešťastníkom, pre ktorých neexistuje nič horšie ako ranné vstávanie? Potom vás istotne zaujme nový vynález z dielne Microsoftu. čítať »
 
Fi­re­fox 44 bu­de pod­po­ro­vať push ozná­me­nia. Web vás sám upo­zor­ní na no­vin­ky
Nová aktualizácia prehliadača Firefox pre Windows, Mac, Linux a Android umožní používateľom dozvedieť sa o novinkách na ich obľúbených webových stránkach aj vtedy, ak ich nebudú mať otvorené. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter