Inteligentný router pre rodiny. Deti odmení za štúdium či domáce práce prístupom na internet

Ame­ric­ké de­ti trá­via pod­ľa pries­ku­mu Na­tio­nal In­sti­tu­tes of Health den­ne 5 až 7 ho­dín pri ob­ra­zov­ke, či už ide o te­le­ví­zor, po­čí­tač, ale­bo ďal­šie za­ria­de­nia. Ve­die to k zvý­še­né­mu ri­zi­ku pri­be­ra­nia na hmot­nos­ti, obe­zi­te, po­ci­tu úz­kos­ti, dep­re­siám, nes­pa­vos­ti. Mož­nos­ti ro­di­čov­skej kon­tro­ly ča­su strá­ve­né­ho pred ob­ra­zov­kou sú stá­le ob­me­dze­né. Rob Iri­zarry, otec troch de­tí, sa roz­ho­dol, že s tým tre­ba nie­čo uro­biť.

Za­čal pre­to vy­ví­jať Ku­do­so, sys­tém na ria­de­nie prís­tu­pu de­tí k inter­ne­tu po­mo­cou kom­bi­ná­cie har­dvé­ru a sof­tvé­ru. Ku­do­so fun­gu­je ako sof­tvé­ro­vá ap­li­ká­cia, kto­rú si mô­že­te nain­šta­lo­vať na svoj (pod­po­ro­va­ný) inter­ne­to­vý rou­ter, prí­pad­ne si mô­že­te kú­piť rou­ter, kto­rý sa do­dá­va s pre­din­šta­lo­va­ným sof­tvé­rom.

Ku­do­so sa lí­ši od množ­stva ďal­ších tech­no­ló­gií na ro­di­čov­skú kon­tro­lu prís­tu­pu de­tí na webo­vé strán­ky a služ­by, kto­ré sú v sú­čas­nos­ti na tr­hu. Roz­diel je v tom, že Ku­do­so umož­ňu­je de­ťom, aby si prís­tup na inter­net za­slú­ži­li.Na­mies­to to­ho, aby ro­di­čia nas­ta­vi­li ča­so­vé li­mi­ty na pou­ží­va­nie tab­le­tu či iných za­ria­de­ní, v tom­to prí­pa­de mu­sia de­ti spl­niť nie­koľ­ko vop­red ur­če­ných úloh, aby za od­me­nu zís­ka­li prís­tup k inter­ne­tu. Mô­že ísť o rôz­ne do­má­ce prá­ce, pre­chádz­ky so psom, čis­te­nie zu­bov, cvi­če­nie hra­nia na hu­dob­ných nás­tro­joch, cvi­če­nia fit­nes či jed­no­du­cho hra­nie sa von­ku.

Sof­tvér Ku­do­so dá­va ro­di­čom voľ­nosť v tom, aby si vy­tvo­ri­li bo­do­vý sys­tém a od­me­ny pod­ľa svoj­ho uvá­že­nia. Mô­žu si sa­mi nas­ta­viť po­čet bo­dov za rôz­ne čin­nos­ti, napr. za sle­do­va­nie vzde­lá­va­cích vi­deí na­mies­to bez­ob­saž­ných kres­le­ných fil­mov a pod. Uni­kát­na fun­kcia je pre­po­je­nosť s webom Khan Aca­de­my. Ro­di­čia te­da mô­žu roz­hod­núť, že de­ti bu­dú zís­ka­vať bo­dy za ab­sol­vo­va­nie lek­cií na tom­to webe.

kudoso_body.jpg

K dis­po­zí­cii je aj mož­nosť vy­tvo­riť whi­te­list, kto­rým mô­žu ro­di­čia vy­ňať svo­je vlas­tné za­ria­de­nia z blo­ko­va­nia a filtro­va­nia, ale aj nas­ta­viť strán­ky, kto­ré bu­dú dos­tup­né vždy (napr. Wiki­pé­dia).

V sú­čas­nos­ti je vo vý­vo­ji dru­há ver­zia sys­té­mu Ku­do­so. Iri­zarry ako ve­dú­ci štvorčlen­né­ho tí­mu roz­be­hol kam­paň na Kic­kstar­te­ri s cie­ľom zvý­šiť po­ve­do­mie o sys­té­me a zá­ro­veň fi­nan­co­vať vý­voj ďal­šej ver­zie. Spo­lup­ra­cu­je so spo­loč­nos­ťa­mi TP-Link a In­gram Mic­ro, kto­ré by ma­li do­dať rou­te­ry pre ľu­dí, kto­rí si chcú kú­piť har­dvér a sof­tvér spo­lu.

Ak­tua­li­zo­vať sa má aj sof­tvér, aby lep­šie pod­po­ro­val ra­tin­go­vé sys­té­my na Net­flixe a fun­kcie filtro­va­nia iných ap­li­ká­cií, ako je Ama­zon, YouTu­be či Fa­ce­book. Na­vy­še sa po­čí­ta s in­teg­rá­ciou „kví­zov", aby sa ro­di­čia moh­li pres­ved­čiť o tom, že sa de­ti nap­rík­lad v lek­ciách Khan Aca­de­my nao­zaj nie­čo nau­či­li. Ďal­ší cieľ je aj in­teg­ro­va­nie spo­lup­rá­ce s ná­ram­kom Fit­bit.

Zdroj: tech­crunch.com


Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

In­tel: No­vé pro­ce­so­ry bu­dú po­mal­šie. Dô­vo­dom je ús­po­ra ener­gie
Popredný svetový výrobca mikroprocesorov Intel na čele so svojím viceprezidentom Williamom Holtom oznámil počas konferencie ISSCC v San Franciscu koniec éry neustáleho zrýchľovania čipov. čítať »
 
LG pred­beh­ne Sam­sung: No­vin­ku G5 pred­sta­ví o pár ho­dín skôr ako Sam­sung svo­ju S7
Veľtrh MWC v Barcelone sa pomaly, ale isto blíži. Už teraz je známe, že v predvečer veľkej udalosti spoločnosť Samsung nebude jediná, ktorá verejnosti odhalí novú vlajkovú loď. čítať »
 
Mat­rox C900: Jed­nos­lo­to­vá kar­ta pre de­väť dis­ple­jov
Aj vy patríte k používateľom, ktorí si nevedia predstaviť prácu na počítači bez minimálne dvoch monitorov? čítať »
 
iP­ho­ne 7 má prísť s duál­nym fo­toa­pa­rá­tom. Poz­ri­te si, ako bu­dú vy­ze­rať fot­ky
Len nedávno sme priniesli niekoľko zvestí o očakávanom iPhone 7 a už sa objavili ďalšie. Pochádzajú od analytika KGI Ming-Chi Kua, ktorý zvyčajne disponuje pomerne spoľahlivými informáciami. čítať »
 
Ultra­za­bez­pe­če­ný vo­do­tes­ný Tu­ring Pho­ne vy­me­nil An­droid za OS Sail­fish
Keď pred siedmimi mesiacmi tvorcovia predstavili mobilný telefón Turing Phone, charakterizovali ho ako ultrazabezpečený androidový smartfón, zhotovený (čiastočne) z tekutého kovu. čítať »
 
No­vé gra­fic­ké kar­ty AMD Fi­reP­ro pre­me­nia oby­čaj­ný po­čí­tač na gra­fic­ký su­perstroj
AMD prichádza s riešením pre tých, ktorí potrebujú pracovať s vysokým rozlíšením a pokročilou grafikou, nemajú na to však dostatočne výkonný počítač. čítať »
 
HP má vlas­tné in­te­li­gen­tné ho­din­ky. Vzhľa­dom sa po­ná­ša­jú na kla­sic­ké chro­nog­ra­fy
Ani spoločnosť Hewlett-Packard nebude výnimkou. V súčasnosti totiž pracuje na niekoľkých modeloch vlastných smartwatch, ktoré sa napohľad od bežných hodiniek takmer nelíšia. čítať »
 
Lu­mir C: LED lam­pa na­pá­ja­ná pla­me­ňom svieč­ky
V prípade výpadku elektriny vám môže poslúžiť sviečka. Problém je v tom, že neosvetlí širokú oblasť a jej svetlo je dosť slabé. Pomôcť tu môže lampa Lumir C, LED svietidlo, ktoré znásobí svetlo sviečky. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter