Gartner: Chromebooky sú stále atraktívnejšou alternatívou notebookov

Pod­ľa agen­tú­ry Gar­tner do ro­ku 2017 vzras­tú pre­da­je chro­me­boo­kov tak­mer na troj­ná­so­bok. V tom­to ro­ku kú­pia viac ako po­lo­vi­cu chro­me­boo­kov kon­co­ví zá­kaz­ní­ci, kto­rí hľa­da­jú al­ter­na­tí­vu k exis­tu­jú­cej po­nu­ke na tr­hu.

Kon­krét­ne pre­daj chro­me­boo­kov do­siah­ne v ro­ku 2014 ce­los­ve­to­vo 5,2 mi­lió­na ku­sov, čo je 79 % ná­rast op­ro­ti pred­chá­dza­jú­ce­mu ro­ku. Pod­ľa spo­loč­nos­ti Gar­tner by sa do ro­ku 2017 ce­los­ve­to­vý pre­daj chro­me­boo­kov mal tak­mer stroj­ná­so­biť a do­siah­nuť 14,4 mil. ku­sov.

"S tým ako ďal­ší vý­rob­co­via uvá­dza­jú no­vé chro­me­boo­ky ras­tie na tr­hu kon­ku­renč­ný boj - v ro­ku 2014 je k dis­po­zí­cii už osem mo­de­lov," ho­vo­rí Isa­bel­le Du­ran­do­vá, hlav­ná ana­ly­tič­ka spo­loč­nos­ti Gar­tner. "V sú­čas­nos­ti už trh PC ne­ras­tie tak sil­no a pre­daj­co­via hľa­da­jú no­vé ob­chod­né príl­eži­tos­ti. Uvá­dza­jú pre­to chro­me­boo­ky, aby oži­vi­li do­pyt v seg­men­te pre­nos­ných PC s ce­nou pod 300 do­lá­rov, po­tom čo prask­la no­te­boo­ko­vá bub­li­na."

Zdroj: ICT ma­na­žer


Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

In­tel: No­vé pro­ce­so­ry bu­dú po­mal­šie. Dô­vo­dom je ús­po­ra ener­gie
Popredný svetový výrobca mikroprocesorov Intel na čele so svojím viceprezidentom Williamom Holtom oznámil počas konferencie ISSCC v San Franciscu koniec éry neustáleho zrýchľovania čipov. čítať »
 
LG pred­beh­ne Sam­sung: No­vin­ku G5 pred­sta­ví o pár ho­dín skôr ako Sam­sung svo­ju S7
Veľtrh MWC v Barcelone sa pomaly, ale isto blíži. Už teraz je známe, že v predvečer veľkej udalosti spoločnosť Samsung nebude jediná, ktorá verejnosti odhalí novú vlajkovú loď. čítať »
 
Mat­rox C900: Jed­nos­lo­to­vá kar­ta pre de­väť dis­ple­jov
Aj vy patríte k používateľom, ktorí si nevedia predstaviť prácu na počítači bez minimálne dvoch monitorov? čítať »
 
iP­ho­ne 7 má prísť s duál­nym fo­toa­pa­rá­tom. Poz­ri­te si, ako bu­dú vy­ze­rať fot­ky
Len nedávno sme priniesli niekoľko zvestí o očakávanom iPhone 7 a už sa objavili ďalšie. Pochádzajú od analytika KGI Ming-Chi Kua, ktorý zvyčajne disponuje pomerne spoľahlivými informáciami. čítať »
 
Ultra­za­bez­pe­če­ný vo­do­tes­ný Tu­ring Pho­ne vy­me­nil An­droid za OS Sail­fish
Keď pred siedmimi mesiacmi tvorcovia predstavili mobilný telefón Turing Phone, charakterizovali ho ako ultrazabezpečený androidový smartfón, zhotovený (čiastočne) z tekutého kovu. čítať »
 
No­vé gra­fic­ké kar­ty AMD Fi­reP­ro pre­me­nia oby­čaj­ný po­čí­tač na gra­fic­ký su­perstroj
AMD prichádza s riešením pre tých, ktorí potrebujú pracovať s vysokým rozlíšením a pokročilou grafikou, nemajú na to však dostatočne výkonný počítač. čítať »
 
HP má vlas­tné in­te­li­gen­tné ho­din­ky. Vzhľa­dom sa po­ná­ša­jú na kla­sic­ké chro­nog­ra­fy
Ani spoločnosť Hewlett-Packard nebude výnimkou. V súčasnosti totiž pracuje na niekoľkých modeloch vlastných smartwatch, ktoré sa napohľad od bežných hodiniek takmer nelíšia. čítať »
 
Lu­mir C: LED lam­pa na­pá­ja­ná pla­me­ňom svieč­ky
V prípade výpadku elektriny vám môže poslúžiť sviečka. Problém je v tom, že neosvetlí širokú oblasť a jej svetlo je dosť slabé. Pomôcť tu môže lampa Lumir C, LED svietidlo, ktoré znásobí svetlo sviečky. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter