Diaľkový ovládač E-Blue Web TV má klávesnicu aj touchpad

Ak sa vám dis­plej po­čí­ta­ča zdá ma­lý, mô­že­te sa na inter­net pri­po­jiť aj cez smart te­le­ví­zor. Je skve­lé po­ze­rať si vi­deá na YouTu­be s pries­to­ro­vým zvu­kom. Na ov­lá­da­nie mô­že­te pou­žiť di­aľ­ko­vý ov­lá­dač TV, ale prá­ca s ním nie je ta­ká po­hodl­ná ako s klá­ves­ni­cou a my­šou.

No ak ste usa­de­ní na gau­či, pra­co­vať s klá­ves­ni­cou na ko­le­nách nie je nič prí­jem­né. A tu pri­chá­dza na po­moc E-Blue Web TV - bez­drô­to­vý di­aľ­ko­vý ov­lá­dač s in­teg­ro­va­nou klá­ves­ni­cou a touch­pa­dom. Má za­bu­do­va­nú kom­plet­nú klá­ves­ni­cu so šíp­ka­mi vpred/vzad, touch­pad s pra­vým a ľa­vým tla­čid­lom, umož­ňu­je re­žim spán­ku, ov­lá­da­nie hla­si­tos­ti, zoo­mo­va­nie a po­sú­va­nie ob­sa­hu.

eblue_webtv.jpg

Ov­lá­dač je kom­pa­ti­bil­ný s Win­dows 8 (do­kon­ca má aj tla­čid­lo Win­dows), An­droi­dom, Mac OS a PS3. Vzhľa­dom na množ­stvo fun­kcií nie je prek­va­pu­jú­ce, že je väč­ší ako bež­ný di­aľ­ko­vý ov­lá­dač te­le­ví­zo­ra (162 × 61 × 24 mm), tak­že na ma­ni­pu­lá­ciu s ním si tre­ba tro­chu zvy­kať. No as­poň je­ho hmot­nosť nie je veľ­mi vy­so­ká (103 g), tak­že nie je prob­lém dr­žať ho v ru­ke dl­hší čas.

Na je­ho fun­go­va­nie sú pot­reb­né dve AA ba­té­rie a mož­no ním ov­lá­dať aké­koľ­vek za­ria­de­nie s por­tom USB. Do toh­to ko­nek­to­ra to­tiž tre­ba pri­po­jiť ma­lý pri­jí­mač USB. Do­sah je 5 až 10 met­rov a ov­lá­dač pra­cu­je s ka­nál­mi na frek­ven­ciách 2,402 - 2,479 GHz.

E-Blue Web TV si mô­že­te za­kú­piť na webe Bran­do za 38 do­lá­rov.

Zdroj: coo­lest-gad­gets.com
e-3lue.com


Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

In­tel: No­vé pro­ce­so­ry bu­dú po­mal­šie. Dô­vo­dom je ús­po­ra ener­gie
Popredný svetový výrobca mikroprocesorov Intel na čele so svojím viceprezidentom Williamom Holtom oznámil počas konferencie ISSCC v San Franciscu koniec éry neustáleho zrýchľovania čipov. čítať »
 
LG pred­beh­ne Sam­sung: No­vin­ku G5 pred­sta­ví o pár ho­dín skôr ako Sam­sung svo­ju S7
Veľtrh MWC v Barcelone sa pomaly, ale isto blíži. Už teraz je známe, že v predvečer veľkej udalosti spoločnosť Samsung nebude jediná, ktorá verejnosti odhalí novú vlajkovú loď. čítať »
 
Mat­rox C900: Jed­nos­lo­to­vá kar­ta pre de­väť dis­ple­jov
Aj vy patríte k používateľom, ktorí si nevedia predstaviť prácu na počítači bez minimálne dvoch monitorov? čítať »
 
iP­ho­ne 7 má prísť s duál­nym fo­toa­pa­rá­tom. Poz­ri­te si, ako bu­dú vy­ze­rať fot­ky
Len nedávno sme priniesli niekoľko zvestí o očakávanom iPhone 7 a už sa objavili ďalšie. Pochádzajú od analytika KGI Ming-Chi Kua, ktorý zvyčajne disponuje pomerne spoľahlivými informáciami. čítať »
 
Ultra­za­bez­pe­če­ný vo­do­tes­ný Tu­ring Pho­ne vy­me­nil An­droid za OS Sail­fish
Keď pred siedmimi mesiacmi tvorcovia predstavili mobilný telefón Turing Phone, charakterizovali ho ako ultrazabezpečený androidový smartfón, zhotovený (čiastočne) z tekutého kovu. čítať »
 
No­vé gra­fic­ké kar­ty AMD Fi­reP­ro pre­me­nia oby­čaj­ný po­čí­tač na gra­fic­ký su­perstroj
AMD prichádza s riešením pre tých, ktorí potrebujú pracovať s vysokým rozlíšením a pokročilou grafikou, nemajú na to však dostatočne výkonný počítač. čítať »
 
HP má vlas­tné in­te­li­gen­tné ho­din­ky. Vzhľa­dom sa po­ná­ša­jú na kla­sic­ké chro­nog­ra­fy
Ani spoločnosť Hewlett-Packard nebude výnimkou. V súčasnosti totiž pracuje na niekoľkých modeloch vlastných smartwatch, ktoré sa napohľad od bežných hodiniek takmer nelíšia. čítať »
 
Lu­mir C: LED lam­pa na­pá­ja­ná pla­me­ňom svieč­ky
V prípade výpadku elektriny vám môže poslúžiť sviečka. Problém je v tom, že neosvetlí širokú oblasť a jej svetlo je dosť slabé. Pomôcť tu môže lampa Lumir C, LED svietidlo, ktoré znásobí svetlo sviečky. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter