Windows Phone Store prekročil hranicu 300 tisíc aplikácií

Spo­loč­nosť Mic­ro­soft v tých­to dňoch in­for­mo­va­la pros­tred­níc­tvom svo­jej webo­vej strán­ky, vý­stiž­ne naz­va­nej "by the Num­bers", že v ob­cho­de Win­dows Pho­ne Sto­re sa už na­chá­dza viac ako 300 ti­síc ap­li­ká­cií a hier. Naz­na­ču­je to, že rast toh­to eko­sys­té­mu má zrý­chľu­jú­cu sa ten­den­ciu.

Pod­ľa ho­vor­cu spo­loč­nos­ti bol spo­mí­na­ný míľ­nik do­siah­nu­tý kon­com me­sia­ca jún. Te­da prib­liž­ne dva ro­ky po tom, čo po­čet WP ap­li­ká­cií pre­sia­hol 100 ti­sí­co­vú hra­ni­cu. Eš­te v de­cem­bri 2013 bo­lo vo Win­dows Pho­ne Sto­re 200 ti­síc ap­li­ká­cií a hier čo zna­me­ná, že ďal­ších 100 ti­síc pri­bud­lo be­hom pos­led­ných 6 me­sia­cov.

Mic­ro­soft zá­ro­veň uvie­dol, že me­dzi­roč­ný ná­rast Win­dows a Win­dows Pho­ne ap­li­ká­cií do­sia­hol hod­no­tu 94% a po­čet ak­tív­nych vý­vo­já­rov vzrás­tol o ďal­ších 50%.

apps_windows_phone_store.png

To je veľ­mi dob­rou sprá­vou naj­mä pre kon­co­vých uží­va­te­ľov, kto­rí mô­žu do bu­dúc­na oča­ká­vať kva­lit­nej­šie ap­li­ká­cie vďa­ka zvý­še­nej kon­ku­ren­cii na tr­hu. Ope­rač­né­mu sys­té­mu ur­či­te po­mô­žu aj uni­ver­zál­ne ap­li­ká­cie pre Win­dows a Win­dows Pho­ne, kto­ré uží­va­te­ľom mo­bil­nej plat­for­my pri­ne­sú ďal­šie kva­lit­né služ­by.

Zdroj: Svet IT


Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Chro­me vás bu­de chrá­niť pred fa­loš­ný­mi tla­čid­la­mi na sťa­ho­va­nie
Google oznámil, že služba Safe Browsing v rámci Chromu bude označovať weby, ktoré používajú sociálne inžinierstvo, ako sú napr. falošné tlačidlá na download, podvodné aktualizácie či reklamy šíriace malvér. čítať »
 
Mo­zil­la to vzda­la, OS Fi­re­fox kon­čí. Viac ju za­ují­ma IoT
Decembrové oznámenie o prerušení vývoja ukončilo štvorročné snaženie o vytvorenie operačného systému založeného na prehliadači. Namiesto toho však spoločnosť plánuje sústrediť svoje sily na projekt do budúcnosti zaujímavejší - do internetu vecí. čítať »
 
Naj­nov­šiu ver­ziu OS An­droid Mar­shmallow za­tiaľ ne­pou­ží­va tak­mer nik­to
Pre niekoho to možno bude znieť prekvapivo, no najnovšia verzia OS Android zatiaľ nezažíva obrovský nárast počtu inštalácií. Najmä v porovnaní so štatistikami z minulosti. čítať »
 
Lib­reOf­fi­ce On­li­ne pod­po­ru­je spo­lup­rá­cu na do­ku­men­toch v reál­nom ča­se. Má to však há­čik
Vo webovom kancelárskom balíku LibreOffice Online pribudlo množstvo nových funkcií. Hlavnou novinkou je spolupráca viacerých používateľov na rovnakom dokumente v reálnom čase. čítať »
 
Mic­ro­soft ku­pu­je Swif­tKey. Ob­ľú­be­ná mo­bil­ná klá­ves­ni­ca bu­de dos­tup­ná už aj pre Win­dows
SwiftKey, azda najpopulárnejšia klávesnicová aplikácia pre mobilné telefóny a tablety, viac nebude k dispozícii výlučne len pre systémy Android a iOS. čítať »
 
Pou­ží­va­te­lia Win­dows 7 a 8.1, prip­rav­te sa! Win­dows 10 sa vám stiah­ne auto­ma­tic­ky
Microsoft začína Windows 10 sťahovať automaticky ako odporúčanú aktualizáciu. Podľa spoločnosti táto zmena nastane od pondelka a bude aplikovaná v niekoľkých fázach. čítať »
 
Gri­ma­sy, sel­fie fot­ky, slov­né hrač­ky – aj ta­ké mô­že byť ran­né vstá­va­nie s ap­li­ká­ciou Mi­mic­ker Alarm
Aj vy patríte k tým nešťastníkom, pre ktorých neexistuje nič horšie ako ranné vstávanie? Potom vás istotne zaujme nový vynález z dielne Microsoftu. čítať »
 
Fi­re­fox 44 bu­de pod­po­ro­vať push ozná­me­nia. Web vás sám upo­zor­ní na no­vin­ky
Nová aktualizácia prehliadača Firefox pre Windows, Mac, Linux a Android umožní používateľom dozvedieť sa o novinkách na ich obľúbených webových stránkach aj vtedy, ak ich nebudú mať otvorené. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter