Touch+ premení akýkoľvek povrch na dotykovú plochu. Gestá môžete kresliť aj vo vzduchu.

Za­ria­de­nie pred ne­ce­lým ro­kom us­pe­lo na Kic­kstar­te­ri pod náz­vom Hap­tix. Te­raz sa za­čí­na pre­dá­vať s polroč­ným ones­ko­re­ním a s no­vým me­nom Touch+. Poin­ta však os­tá­va to­tož­ná – zjed­no­du­šiť po­hy­bo­vé ov­lá­da­nie.

Touch+ po­zos­tá­va z dvoch CMOS ob­ra­zo­vých sen­zo­rov, kto­ré sa na­chá­dza­jú aj v bež­ných web­ka­me­rách. Tech­no­ló­gia však vy­uží­va pok­ro­či­lé al­go­rit­my na roz­poz­ná­va­nie ob­ra­zu, aby správ­ne roz­poz­na­la po­hyb v troj­roz­mer­nom pries­to­re a pod­ľa to­ho rea­gu­je.

V praxi te­da nej­de o do­ty­ko­vé ov­lá­da­nie v pra­vom slo­va zmys­le – skôr o po­hy­bo­vé ov­lá­da­nie. 

Touch+ sa pre­dá­va za 75 do­lá­rov + poš­tov­né (na Slo­ven­sko vo vý­ške 10 do­lá­rov). Ako fun­gu­je tech­no­ló­gia v praxi si mô­že­te po­zrieť v pril­ože­nom vi­deu. Má nao­zaj ši­ro­ké vy­uži­tie a to v rám­ci za­ria­de­ní so sys­té­mom Win­dows, ale aj na An­droi­de. Efek­tív­ne do­ká­že nah­ra­diť myš, resp. trac­kpad a v niek­to­rých prí­pa­doch aj klá­ves­ni­cu sa­mot­nú.

Video:


Zdroj: http://www.en­gad­get.com/2014/08/05/touch-plus/?ncid=rss_trun­ca­ted


Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

In­tel: No­vé pro­ce­so­ry bu­dú po­mal­šie. Dô­vo­dom je ús­po­ra ener­gie
Popredný svetový výrobca mikroprocesorov Intel na čele so svojím viceprezidentom Williamom Holtom oznámil počas konferencie ISSCC v San Franciscu koniec éry neustáleho zrýchľovania čipov. čítať »
 
LG pred­beh­ne Sam­sung: No­vin­ku G5 pred­sta­ví o pár ho­dín skôr ako Sam­sung svo­ju S7
Veľtrh MWC v Barcelone sa pomaly, ale isto blíži. Už teraz je známe, že v predvečer veľkej udalosti spoločnosť Samsung nebude jediná, ktorá verejnosti odhalí novú vlajkovú loď. čítať »
 
Mat­rox C900: Jed­nos­lo­to­vá kar­ta pre de­väť dis­ple­jov
Aj vy patríte k používateľom, ktorí si nevedia predstaviť prácu na počítači bez minimálne dvoch monitorov? čítať »
 
iP­ho­ne 7 má prísť s duál­nym fo­toa­pa­rá­tom. Poz­ri­te si, ako bu­dú vy­ze­rať fot­ky
Len nedávno sme priniesli niekoľko zvestí o očakávanom iPhone 7 a už sa objavili ďalšie. Pochádzajú od analytika KGI Ming-Chi Kua, ktorý zvyčajne disponuje pomerne spoľahlivými informáciami. čítať »
 
Ultra­za­bez­pe­če­ný vo­do­tes­ný Tu­ring Pho­ne vy­me­nil An­droid za OS Sail­fish
Keď pred siedmimi mesiacmi tvorcovia predstavili mobilný telefón Turing Phone, charakterizovali ho ako ultrazabezpečený androidový smartfón, zhotovený (čiastočne) z tekutého kovu. čítať »
 
No­vé gra­fic­ké kar­ty AMD Fi­reP­ro pre­me­nia oby­čaj­ný po­čí­tač na gra­fic­ký su­perstroj
AMD prichádza s riešením pre tých, ktorí potrebujú pracovať s vysokým rozlíšením a pokročilou grafikou, nemajú na to však dostatočne výkonný počítač. čítať »
 
HP má vlas­tné in­te­li­gen­tné ho­din­ky. Vzhľa­dom sa po­ná­ša­jú na kla­sic­ké chro­nog­ra­fy
Ani spoločnosť Hewlett-Packard nebude výnimkou. V súčasnosti totiž pracuje na niekoľkých modeloch vlastných smartwatch, ktoré sa napohľad od bežných hodiniek takmer nelíšia. čítať »
 
Lu­mir C: LED lam­pa na­pá­ja­ná pla­me­ňom svieč­ky
V prípade výpadku elektriny vám môže poslúžiť sviečka. Problém je v tom, že neosvetlí širokú oblasť a jej svetlo je dosť slabé. Pomôcť tu môže lampa Lumir C, LED svietidlo, ktoré znásobí svetlo sviečky. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter