Recenzia: Tablet Lenovo IdeaTab A7-50L: S vynikajúcim pomerom cena/výkon

Priz­ná­me sa, že nie sme fa­nú­šik­mi tab­le­tov, kto­ré sto­ja me­nej ako 100 eur. Ich prob­lé­mom je, že na úkor ce­ny ob­me­dzu­jú pou­ží­va­teľ­ský zá­ži­tok. Ob­vyk­le bý­va­jú veľ­mi po­ma­lé a me­nej kva­lit­ným dis­ple­jom. Le­no­vo Idea­Tab A7-50L je však vý­nim­ka, kto­rá nás veľ­mi prí­jem­ne prek­va­pi­la.

Tab­let sa na na­šom tr­hu pre­dá­va za ne­ce­lých 90 eur. Pri je­ho tes­to­va­ní sme však ma­li po­cit, že pou­ží­va­me za­ria­de­nie, kto­ré je drah­šie o cca 20-30 eur. Ce­nu vzhľa­dom k po­núk­nu­tej vý­ba­ve te­da chvá­li­me a ak je pre vás ten­to fak­tor roz­ho­du­jú­ci, Le­no­vo Idea­Tab A7-50L je vý­bor­ná voľ­ba.

tablet_4.jpg

Za­ria­de­nie to­tiž ne­má vý­raz­nej­šie ne­dos­tat­ky. Vzhľa­dom k ce­ne tre­ba brať do úva­hy ur­či­té ob­me­dzenia, av­šak tab­let nás po­te­šil kva­lit­ným 7-pal­co­vým IPS dis­ple­jom s roz­lí­še­ním 1280 × 800. Prís­troj je na tr­hu už pár týž­dňov a pô­vod­ne bo­lo dis­tri­buo­va­né s ope­rač­ným sys­té­mom An­droid vo ver­zii 4.2.2. Le­no­vo však uvoľ­ni­lo ak­tua­li­zá­ciu na ver­ziu 4.4.2, za čo dá­va­me za­ria­de­niu ďal­ší plu­so­vý bod.

Pro­ce­sor Me­dia­Tek 8121 má šty­ri jad­rá a frek­ven­ciu 1,3 GHz. Ope­rač­ná pa­mäť má veľ­kosť 1 GB. Ide o adek­vát­nu vý­ba­vu, kto­rú tab­le­ty v po­dob­nej ce­no­vej ro­vi­ne po­nú­ka­jú. Na trh sa pos­tup­ne dos­tá­va­jú za­ria­de­nia s no­vý­mi In­tel pro­ce­sor­mi, kto­ré sú vý­kon­nej­šie, av­šak o 60-70 eur drah­šie. A ako sme už spo­mí­na­li, hlav­nou vý­ho­dou toh­to za­ria­de­nia je ce­na.

tablet_3.jpg

Tab­let pos­ky­tu­je dos­ta­toč­ný vý­kon na bež­né pou­ží­va­nie a ide o vý­bor­né za­ria­de­nie pre de­ti, prí­pad­ne star­ších pou­ží­va­te­ľov, kto­rí chcú tab­let ako hrač­ku na sle­do­va­nie vi­dea a hra­nie ne­ná­roč­ných hier, prí­pad­ne iba na pre­ze­ra­nie inter­ne­tu a kon­tro­lu emai­lov.

Le­no­vo Idea­Tab A7-50L po­te­ší aj Blue­tooth 4.0 roz­hra­ním a GPS sen­zor­mi. Sú­čas­ťou mier­ne up­ra­ve­né­ho pou­ží­va­teľ­ské­ho roz­hra­nia je aj pre­din­šta­lo­va­ná na­vi­gá­cia. Mier­ne up­ra­ve­né roz­hra­nie ope­rač­né­ho sys­té­mu po­nú­ka aj re­ži­my na čí­ta­nie a sle­do­va­nie mul­ti­mé­dií. Tie sa lí­šia tep­lo­tou fa­rieb a tro­chu aj zvu­ko­vým ek­va­li­zé­rom. Je­den ma­lý rep­ro­duk­tor však svo­jou kva­li­tou neo­hú­ri.

tablet_2.jpg

Le­no­vo Idea­Tab A7-50L je v cel­ko­vom súč­te veľ­mi sluš­ný prís­troj. V ka­te­gó­rii ce­no­vo dos­tup­ných tab­le­tov pod 100 eur pat­rí k to­mu naj­lep­šie­mu, čo sme do­te­raz tes­to­va­li.

Hod­no­te­nie:

ce­na
IPS dis­plej a sluš­ný pro­ce­sor
An­droid 4.4.2
Blue­tooth 4.0
GPS
me­nej kva­lit­ný rep­ro­duk­tor

TECH­NICKÉ PA­RA­MET­RE

Mo­del

Le­no­vo Idea­Tab A7-50L

Vý­rob­ca

Le­no­vo

Veľ­kosť a typ dis­ple­ja

7", IPS

Roz­lí­še­nie

1280 × 800

Ope­rač­ný sys­tém

An­droid 4.2, ak­tua­li­zá­cia na 4.4

Pro­ce­sor

Me­dia­Tek 8121, 1.3 GHz, štvor­jad­ro

RAM

1 GB

Inter­ná pa­mäť

16 GB / 11,44 GB k dis­po­zí­cii

HDMI

Nie

Blue­tooth

Áno

Por­ty

mic­ro USB, mic­roSD (do 32 GB)

Di­gi­tál­na ka­me­ra

Pred­ná, 2,0MP

Vý­drž ba­té­rie [h]

6

Roz­me­ry (v × š × h) [mm]

198 x 121 x 9.9

Hmot­nosť [kg]

0,32

Ce­na:

89,00 eur s DPH (74,17 eur bez DPH)

Pre­daj:

vizitka_hej.sk.jpg


Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

In­tel: No­vé pro­ce­so­ry bu­dú po­mal­šie. Dô­vo­dom je ús­po­ra ener­gie
Popredný svetový výrobca mikroprocesorov Intel na čele so svojím viceprezidentom Williamom Holtom oznámil počas konferencie ISSCC v San Franciscu koniec éry neustáleho zrýchľovania čipov. čítať »
 
LG pred­beh­ne Sam­sung: No­vin­ku G5 pred­sta­ví o pár ho­dín skôr ako Sam­sung svo­ju S7
Veľtrh MWC v Barcelone sa pomaly, ale isto blíži. Už teraz je známe, že v predvečer veľkej udalosti spoločnosť Samsung nebude jediná, ktorá verejnosti odhalí novú vlajkovú loď. čítať »
 
Mat­rox C900: Jed­nos­lo­to­vá kar­ta pre de­väť dis­ple­jov
Aj vy patríte k používateľom, ktorí si nevedia predstaviť prácu na počítači bez minimálne dvoch monitorov? čítať »
 
iP­ho­ne 7 má prísť s duál­nym fo­toa­pa­rá­tom. Poz­ri­te si, ako bu­dú vy­ze­rať fot­ky
Len nedávno sme priniesli niekoľko zvestí o očakávanom iPhone 7 a už sa objavili ďalšie. Pochádzajú od analytika KGI Ming-Chi Kua, ktorý zvyčajne disponuje pomerne spoľahlivými informáciami. čítať »
 
Ultra­za­bez­pe­če­ný vo­do­tes­ný Tu­ring Pho­ne vy­me­nil An­droid za OS Sail­fish
Keď pred siedmimi mesiacmi tvorcovia predstavili mobilný telefón Turing Phone, charakterizovali ho ako ultrazabezpečený androidový smartfón, zhotovený (čiastočne) z tekutého kovu. čítať »
 
No­vé gra­fic­ké kar­ty AMD Fi­reP­ro pre­me­nia oby­čaj­ný po­čí­tač na gra­fic­ký su­perstroj
AMD prichádza s riešením pre tých, ktorí potrebujú pracovať s vysokým rozlíšením a pokročilou grafikou, nemajú na to však dostatočne výkonný počítač. čítať »
 
HP má vlas­tné in­te­li­gen­tné ho­din­ky. Vzhľa­dom sa po­ná­ša­jú na kla­sic­ké chro­nog­ra­fy
Ani spoločnosť Hewlett-Packard nebude výnimkou. V súčasnosti totiž pracuje na niekoľkých modeloch vlastných smartwatch, ktoré sa napohľad od bežných hodiniek takmer nelíšia. čítať »
 
Lu­mir C: LED lam­pa na­pá­ja­ná pla­me­ňom svieč­ky
V prípade výpadku elektriny vám môže poslúžiť sviečka. Problém je v tom, že neosvetlí širokú oblasť a jej svetlo je dosť slabé. Pomôcť tu môže lampa Lumir C, LED svietidlo, ktoré znásobí svetlo sviečky. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter