Microsoft vydal zoznam funkcií prvej aktualizácie Windows Phone 8.1

Spo­loč­nosť Mic­ro­soft vy­da­la zoz­nam úp­rav, kto­ré pri­ne­sie pr­vá ak­tua­li­zá­cia sys­té­mu Win­dows Pho­ne. O väč­ši­ne fun­kcií sme vás už in­for­mo­va­li, no o niek­to­rých mož­ne eš­te ne­vie­te.

Mic­ro­soft v pon­de­lok ofi­ciál­ne vy­pus­til spo­mí­na­nú ak­tua­li­zá­ciu pros­tred­níc­tvom prog­ra­mu Pre­view for De­ve­lo­pers. Do toh­to prog­ra­mu sa však mô­žu za­po­jiť aj bež­ní uží­va­te­lia. Sta­čí pou­žiť náš ná­vod, kto­rý sme vám pri­nies­li pri príl­eži­tos­ti sprís­tup­ne­nia ak­tuál­nej ver­zie 8.1, kto­rá sa už pos­tup­ne dos­tá­va k uží­va­te­ľom v ofi­ciál­nej po­do­be.

Ak vás mož­nosť ak­tua­li­zá­cie za­uja­la, ur­či­te by ste ra­di ve­de­li, čo vás v naj­ak­tuál­nej­šej ver­zii sys­té­mu Win­dows Pho­ne ča­ká:

Prie­čin­ky

No­vá fun­kcia prie­čin­kov umož­ní preh­ľad­nej­šiu sprá­vu va­šej do­má­cej ob­ra­zov­ky. Dlaž­di­ce jed­not­li­vých ap­li­ká­cií jed­no­du­cho zo­ra­dí­te do prís­luš­ných ka­te­gó­rií, kto­ré si mô­že­te sa­mi po­me­no­vať. Zá­ro­veň os­ta­la za­cho­va­ná fun­kcia ži­vých dlaž­díc, kto­ré fun­gu­jú aj po pre­su­nu­tí do prie­čin­ka. Vy­tvo­riť tak mô­že­te tzv. "ži­vé prie­čin­ky".

Sprá­vy

Úpra­vou preš­la aj sprá­va SMS kon­ver­zá­cií. Me­dzi iným bu­de­te po no­vom môcť zlú­čiť via­ce­ro správ do jed­nej a nás­led­ne ju pre­pos­lať inej oso­be.

Se­lek­cia

Jed­no­duch­šiu sprá­vu sú­bo­rov, kon­tak­tov a mul­ti­mé­dií pri­ne­sie mož­nosť ozna­če­nia via­ce­rých po­lo­žiek na­raz.

Apps Cor­ner

Ap­li­ká­cia Apps Cor­ner fun­gu­je na bá­ze det­ské­ho kú­ti­ka, kto­rý je sú­čas­ťou sys­té­mu Win­dows Pho­ne už dlh­šiu do­bu. Je ideál­na pre pre­zen­tač­né úče­ly, ke­dy chce vlas­tník za­ria­de­nia (napr. ope­rá­tor v pre­daj­ni) sprís­tup­niť ďal­ším uží­va­te­ľom len ur­či­té mož­nos­ti. Vy­uži­teľ­nosť je mož­ná aj v škol­stve.

A ho­ci na to nie je ap­li­ká­cia pri­már­ne ur­če­ná, jej vy­uži­tie mô­že náj­sť aj bež­ný uží­va­teľ. Sta­čí si ap­li­ká­ciu pred­nas­ta­viť a ak­ti­vo­vať ju len vte­dy, keď chce­te za­ria­de­nie nie­ko­mu na pár mi­nút po­ži­čať. Ak si to te­da ne­že­lá­te, nik­to ne­bu­de mať prís­tup k va­šim sprá­vam a osob­ným úda­jom.

Bu­dí­ky

Ak­tua­li­zá­ciu GDR 1 oce­ní­te aj pri ran­nom vstá­va­ní. Ak si ra­di pos­pí­te aj po tom, čo už bu­dík za­zvo­nil, ur­či­te vy­uži­je­te fun­kciu "snoo­ze". V no­vej ver­zii si bu­de­te môcť nas­ta­viť, o koľ­ko mi­nút sa má bu­dík od­lo­žiť.

Ap­li­ká­cie prís­lu­šen­stva

Win­dows Pho­ne 8.1 bu­de ot­vo­re­ný "no­si­teľ­ným za­ria­de­niam", kto­ré v pos­led­nej do­be za­ží­va­jú veľ­ký ús­pech. Ľah­ko tak dos­ta­ne­te push no­ti­fi­ká­cie zo svoj­ho smar­tfó­nu do in­te­li­gen­tných ho­di­niek, ná­ram­kov či ak­tív­nych kry­tov za­ria­de­ní.

Prá­ve pre tú­to fun­kciu by ma­lo prísť no­vé HTC One M8 pre Win­dows s už ak­tua­li­zo­va­ným sys­té­mom. Taiwan­ský vý­rob­ca chce to­tiž pri­niesť puz­dro Dot View, zná­me z an­droi­do­vej vlaj­ko­vej lo­de, aj pre uží­va­te­ľov sys­té­mu Win­dows Pho­ne.

Zdie­ľa­nie inter­ne­tu

No­vá ver­zia sys­té­mu pri­ne­sie mož­nosť zdie­ľa­nia mo­bil­ných dát aj pros­tred­níc­tvom Blue­tooth. Inter­ne­to­vé pri­po­je­nie tak mô­že­te zdie­ľať v šir­šom ok­ru­hu za­ria­de­ní.

VPN

VPN pri­po­je­nie bu­de od­te­raz pod­po­ro­vať L2TP, čo vám umož­ní pri­po­je­nie k ďal­ším VPN služ­bám.

Me­dzi ďal­šie vy­lep­še­nia pat­rí úp­ra­va fun­kcie pre zra­ko­vo pos­tih­nu­tých. Ľah­šie bu­de od­blo­ko­va­nie smar­tfó­nu a pri­bud­ne mož­nosť vy­pnu­tia ná­po­ve­dy pre tla­čid­lá, ak ich uží­va­teľ ne­pot­re­bu­je po­čuť nah­las.

Ak ste nie­ke­dy pou­ží­va­li za­ria­de­nie aj bez vlo­že­nej SIM kar­ty, uví­ta­te pod­po­ru NTP pro­to­ko­lu. Ten umož­ní za­ria­de­niu, aby sa pri­po­jil na server­y a správ­ne nas­ta­vil ak­tuál­ny dá­tum a čas. Ten do­te­raz mu­se­li uží­va­te­lia za­dá­vať ma­nuál­ne.

Ak vás spo­mí­na­né zme­ny pres­ved­či­li, ne­vá­haj­te nav­ští­viť Win­dows Pho­ne Sto­re a za­po­jiť sa do prog­ra­mu Pre­view for De­ve­lo­pers.

gdr1.png Download @WP8 Sto­re
Pre­view for De­ve­lo­pers
Entwic­kler: Mic­ro­soft Cor­po­ra­tion
Preis: Kos­ten­los

gdr1_qr.jpg

Zdroj: Svet IT


Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Chro­me vás bu­de chrá­niť pred fa­loš­ný­mi tla­čid­la­mi na sťa­ho­va­nie
Google oznámil, že služba Safe Browsing v rámci Chromu bude označovať weby, ktoré používajú sociálne inžinierstvo, ako sú napr. falošné tlačidlá na download, podvodné aktualizácie či reklamy šíriace malvér. čítať »
 
Mo­zil­la to vzda­la, OS Fi­re­fox kon­čí. Viac ju za­ují­ma IoT
Decembrové oznámenie o prerušení vývoja ukončilo štvorročné snaženie o vytvorenie operačného systému založeného na prehliadači. Namiesto toho však spoločnosť plánuje sústrediť svoje sily na projekt do budúcnosti zaujímavejší - do internetu vecí. čítať »
 
Naj­nov­šiu ver­ziu OS An­droid Mar­shmallow za­tiaľ ne­pou­ží­va tak­mer nik­to
Pre niekoho to možno bude znieť prekvapivo, no najnovšia verzia OS Android zatiaľ nezažíva obrovský nárast počtu inštalácií. Najmä v porovnaní so štatistikami z minulosti. čítať »
 
Lib­reOf­fi­ce On­li­ne pod­po­ru­je spo­lup­rá­cu na do­ku­men­toch v reál­nom ča­se. Má to však há­čik
Vo webovom kancelárskom balíku LibreOffice Online pribudlo množstvo nových funkcií. Hlavnou novinkou je spolupráca viacerých používateľov na rovnakom dokumente v reálnom čase. čítať »
 
Mic­ro­soft ku­pu­je Swif­tKey. Ob­ľú­be­ná mo­bil­ná klá­ves­ni­ca bu­de dos­tup­ná už aj pre Win­dows
SwiftKey, azda najpopulárnejšia klávesnicová aplikácia pre mobilné telefóny a tablety, viac nebude k dispozícii výlučne len pre systémy Android a iOS. čítať »
 
Pou­ží­va­te­lia Win­dows 7 a 8.1, prip­rav­te sa! Win­dows 10 sa vám stiah­ne auto­ma­tic­ky
Microsoft začína Windows 10 sťahovať automaticky ako odporúčanú aktualizáciu. Podľa spoločnosti táto zmena nastane od pondelka a bude aplikovaná v niekoľkých fázach. čítať »
 
Gri­ma­sy, sel­fie fot­ky, slov­né hrač­ky – aj ta­ké mô­že byť ran­né vstá­va­nie s ap­li­ká­ciou Mi­mic­ker Alarm
Aj vy patríte k tým nešťastníkom, pre ktorých neexistuje nič horšie ako ranné vstávanie? Potom vás istotne zaujme nový vynález z dielne Microsoftu. čítať »
 
Fi­re­fox 44 bu­de pod­po­ro­vať push ozná­me­nia. Web vás sám upo­zor­ní na no­vin­ky
Nová aktualizácia prehliadača Firefox pre Windows, Mac, Linux a Android umožní používateľom dozvedieť sa o novinkách na ich obľúbených webových stránkach aj vtedy, ak ich nebudú mať otvorené. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter