Obal pre iPhone, špeciálne navrhnutý na fotenie selfie. Scénu si pozriete cez iný iPhone

Fo­te­nie sa­mých se­ba, tiež zná­me ako „sel­fie", je fe­no­mé­nom pos­led­nej do­by. Fak­tom však os­tá­va, že ho­ci sa pred­né ka­me­ry na te­le­fó­noch vy­lep­šu­jú prá­ve pre ten­to účel, dr­ža­nie za­ria­de­nia pri se­ba-fo­te­ní nie je vždy po­hodl­né. Exis­tu­jú troj­nož­ky, ale aj špe­ciál­ne dr­žia­ky. Tie však nie sú po­hodl­né na pre­ná­ša­nie. Rie­še­ním toh­to prob­lé­mu má byť no­vý obal Ca­se­Cam.

Ten v se­be uk­rý­va ma­lé sklíč­ko, kto­ré je mož­né nas­ta­viť na ideál­ny uhol. Nás­led­ne sta­čí za­ria­de­nie po­lo­žiť na ne­ja­kú pod­lož­ku, nas­ta­viť ča­so­vač a ne­chať sa od­fo­tiť. Ok­rem ča­so­mie­ry je mož­né ak­ti­vo­vať fo­te­nie z iné­ho iOS za­ria­de­nia, kto­ré sa spá­ru­je s fo­tia­cim iP­ho­nom. Na di­aľ­ku si tak skon­tro­lu­je­te, či bu­de fot­ka pod­ľa va­šich pred­stáv. Po vy­tvo­re­ní fo­tog­ra­fie sta­čí sklíč­ko zlo­žiť do oba­lu.

Ca­se­Cam je mo­men­tál­ne dos­tup­ný pre iP­ho­ne 5/5S. Obal sa bu­de pre­dá­vať za 40 do­lá­rov, zá­ujem­co­via ho mô­žu cez Kic­kstar­ter zís­kať za 25 do­lá­rov.

selfie_obal_1 copy.jpg

Zdroj: kic­kstar­ter.com


Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

In­tel: No­vé pro­ce­so­ry bu­dú po­mal­šie. Dô­vo­dom je ús­po­ra ener­gie
Popredný svetový výrobca mikroprocesorov Intel na čele so svojím viceprezidentom Williamom Holtom oznámil počas konferencie ISSCC v San Franciscu koniec éry neustáleho zrýchľovania čipov. čítať »
 
LG pred­beh­ne Sam­sung: No­vin­ku G5 pred­sta­ví o pár ho­dín skôr ako Sam­sung svo­ju S7
Veľtrh MWC v Barcelone sa pomaly, ale isto blíži. Už teraz je známe, že v predvečer veľkej udalosti spoločnosť Samsung nebude jediná, ktorá verejnosti odhalí novú vlajkovú loď. čítať »
 
Mat­rox C900: Jed­nos­lo­to­vá kar­ta pre de­väť dis­ple­jov
Aj vy patríte k používateľom, ktorí si nevedia predstaviť prácu na počítači bez minimálne dvoch monitorov? čítať »
 
iP­ho­ne 7 má prísť s duál­nym fo­toa­pa­rá­tom. Poz­ri­te si, ako bu­dú vy­ze­rať fot­ky
Len nedávno sme priniesli niekoľko zvestí o očakávanom iPhone 7 a už sa objavili ďalšie. Pochádzajú od analytika KGI Ming-Chi Kua, ktorý zvyčajne disponuje pomerne spoľahlivými informáciami. čítať »
 
Ultra­za­bez­pe­če­ný vo­do­tes­ný Tu­ring Pho­ne vy­me­nil An­droid za OS Sail­fish
Keď pred siedmimi mesiacmi tvorcovia predstavili mobilný telefón Turing Phone, charakterizovali ho ako ultrazabezpečený androidový smartfón, zhotovený (čiastočne) z tekutého kovu. čítať »
 
No­vé gra­fic­ké kar­ty AMD Fi­reP­ro pre­me­nia oby­čaj­ný po­čí­tač na gra­fic­ký su­perstroj
AMD prichádza s riešením pre tých, ktorí potrebujú pracovať s vysokým rozlíšením a pokročilou grafikou, nemajú na to však dostatočne výkonný počítač. čítať »
 
HP má vlas­tné in­te­li­gen­tné ho­din­ky. Vzhľa­dom sa po­ná­ša­jú na kla­sic­ké chro­nog­ra­fy
Ani spoločnosť Hewlett-Packard nebude výnimkou. V súčasnosti totiž pracuje na niekoľkých modeloch vlastných smartwatch, ktoré sa napohľad od bežných hodiniek takmer nelíšia. čítať »
 
Lu­mir C: LED lam­pa na­pá­ja­ná pla­me­ňom svieč­ky
V prípade výpadku elektriny vám môže poslúžiť sviečka. Problém je v tom, že neosvetlí širokú oblasť a jej svetlo je dosť slabé. Pomôcť tu môže lampa Lumir C, LED svietidlo, ktoré znásobí svetlo sviečky. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter