Španielske regióny šetria používaním open source softvéru

Vlá­da špa­nielskej auto­nóm­nej ob­las­ti Va­len­cia na za­čiat­ku toh­to me­sia­ca sprís­tup­ni­la ďal­šiu ver­ziu ope­rač­né­ho sys­té­mu Lliu­rex, čo je pris­pô­so­be­ná dis­tri­bú­cia Edu­bun­tu Li­nuxu. Dis­tro sa pou­ží­va na viac ako 110-ti­síc osob­ných po­čí­ta­čoch v ško­lách toh­to re­gió­nu a pod­ľa tvr­de­nia vlá­dy pri­nie­slo ús­po­ru 36 mi­lió­nov eur.

Vý­voj dis­tri­bú­cie ria­di Mi­nis­ter­stvo fi­nan­cií a ve­rej­nej sprá­vy. Pri in­šta­lo­va­ní si pou­ží­va­te­lia mô­žu vy­brať z nie­koľ­kých va­rian­tov, ur­če­ných nap­rík­lad na pou­ži­tie do­ma, v ško­lách, ma­lých a stred­ných pod­ni­koch.

No­vá ver­zia Lliu­reX 14.06 je ne­ná­roč­ná na údr­žbu a umož­ňu­je jed­no­du­chú sprá­vu po­čí­ta­čo­vé­ho vy­ba­ve­nia v ško­lách. Ta­kis­to umož­ňu­je lep­šiu kon­tro­lu tla­če, čím sa zni­žu­jú nák­la­dy na tlač. Jed­na z no­vých fun­kcií je ap­li­ká­cia Lliu­reX-Lab, ur­če­ná na vý­uč­bu ja­zy­kov. Uči­te­lia tak mô­žu pri vy­učo­va­ní vy­uží­vať mul­ti­me­diál­ne a inter­ak­tív­ne pr­vky. Ta­kis­to mô­žu zdie­ľať svo­ju pra­cov­nú plo­chu so žiak­mi, vy­tvá­rať sku­pi­no­vé vi­deo­kon­fe­ren­cie a sle­do­vať prá­cu štu­den­tov.

Lliu­rex je len je­den z nie­koľ­kých pro­jek­tov slo­bod­né­ho sof­tvé­ru v špa­nielskej auto­nóm­nej ob­las­ti Va­len­cia. Ba­lík open sour­ce kan­ce­lár­skych ap­li­ká­cií Lib­reOf­fi­ce sa pou­ží­va na 120 000 po­čí­ta­čoch re­gio­nál­nej sprá­vy vrá­ta­ne škôl a sú­dov. Pod­ľa od­ha­dov sa tým ušet­rí 1,5 mi­lió­na eur roč­ne.

Aj v ďal­šom špa­nielskom re­gió­ne Extre­ma­du­ra sa v ško­lách pou­ží­va li­nuxová dis­tri­bú­cia Li­nex. Je nain­šta­lo­va­ná zhru­ba na 70 000 škol­ských po­čí­ta­čoch a no­te­boo­koch v ob­las­ti.

Zdroj: joi­nup.ec.euro­pa.eu


Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Chro­me vás bu­de chrá­niť pred fa­loš­ný­mi tla­čid­la­mi na sťa­ho­va­nie
Google oznámil, že služba Safe Browsing v rámci Chromu bude označovať weby, ktoré používajú sociálne inžinierstvo, ako sú napr. falošné tlačidlá na download, podvodné aktualizácie či reklamy šíriace malvér. čítať »
 
Mo­zil­la to vzda­la, OS Fi­re­fox kon­čí. Viac ju za­ují­ma IoT
Decembrové oznámenie o prerušení vývoja ukončilo štvorročné snaženie o vytvorenie operačného systému založeného na prehliadači. Namiesto toho však spoločnosť plánuje sústrediť svoje sily na projekt do budúcnosti zaujímavejší - do internetu vecí. čítať »
 
Naj­nov­šiu ver­ziu OS An­droid Mar­shmallow za­tiaľ ne­pou­ží­va tak­mer nik­to
Pre niekoho to možno bude znieť prekvapivo, no najnovšia verzia OS Android zatiaľ nezažíva obrovský nárast počtu inštalácií. Najmä v porovnaní so štatistikami z minulosti. čítať »
 
Lib­reOf­fi­ce On­li­ne pod­po­ru­je spo­lup­rá­cu na do­ku­men­toch v reál­nom ča­se. Má to však há­čik
Vo webovom kancelárskom balíku LibreOffice Online pribudlo množstvo nových funkcií. Hlavnou novinkou je spolupráca viacerých používateľov na rovnakom dokumente v reálnom čase. čítať »
 
Mic­ro­soft ku­pu­je Swif­tKey. Ob­ľú­be­ná mo­bil­ná klá­ves­ni­ca bu­de dos­tup­ná už aj pre Win­dows
SwiftKey, azda najpopulárnejšia klávesnicová aplikácia pre mobilné telefóny a tablety, viac nebude k dispozícii výlučne len pre systémy Android a iOS. čítať »
 
Pou­ží­va­te­lia Win­dows 7 a 8.1, prip­rav­te sa! Win­dows 10 sa vám stiah­ne auto­ma­tic­ky
Microsoft začína Windows 10 sťahovať automaticky ako odporúčanú aktualizáciu. Podľa spoločnosti táto zmena nastane od pondelka a bude aplikovaná v niekoľkých fázach. čítať »
 
Gri­ma­sy, sel­fie fot­ky, slov­né hrač­ky – aj ta­ké mô­že byť ran­né vstá­va­nie s ap­li­ká­ciou Mi­mic­ker Alarm
Aj vy patríte k tým nešťastníkom, pre ktorých neexistuje nič horšie ako ranné vstávanie? Potom vás istotne zaujme nový vynález z dielne Microsoftu. čítať »
 
Fi­re­fox 44 bu­de pod­po­ro­vať push ozná­me­nia. Web vás sám upo­zor­ní na no­vin­ky
Nová aktualizácia prehliadača Firefox pre Windows, Mac, Linux a Android umožní používateľom dozvedieť sa o novinkách na ich obľúbených webových stránkach aj vtedy, ak ich nebudú mať otvorené. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter