Microsoft oficiálne vypustil aktualizáciu GDR 1 prostredníctvom Preview for Developers

Ako bo­lo pred ča­som ozná­me­né, Mic­ro­soft mal ten­to týž­deň pri­niesť pr­vú ak­tua­li­zá­ciu sys­té­mu Win­dows Pho­ne 8.1. Sta­lo sa tak vče­ra pros­tred­níc­tvom prog­ra­mu Pre­view for De­ve­lo­pers.

Ak­tua­li­zá­cia GDR 1 je pr­vou ak­tua­li­zá­ciou no­vej ver­zie sys­té­mu, kto­rá bo­la ofi­ciál­ne vy­pus­te­ná mi­nu­lý me­siac, a kto­rej ak­tua­li­zač­ný pro­ces eš­te stá­le pre­bie­ha. Mic­ro­soft však ne­za­há­ľa a v sna­he pri­niesť uží­va­te­ľom no­vé fun­kcie čo naj­skôr, zvy­šu­je ka­den­ciu svo­jich ak­tua­li­zá­cií.

Up­da­te 1, kto­rý pri­ne­sie nie­koľ­ko no­vých fun­kcií, by sa tak mal čos­ko­ro dos­tať me­dzi bež­ných uží­va­te­ľov. Me­dzi tým si ho mô­žu vy­skú­šať vý­vo­já­ri, kto­rí sú zú­čas­tne­ní na vý­vo­jo­vom prog­ra­me spo­loč­nos­ti.

Ne­mu­sí­te však byť "ko­dér", aby ste si moh­li no­vú ak­tua­li­zá­ciu vy­skú­šať aj vy. Ak ste ne­doč­ka­ví, mô­že­te pou­žiť náš krát­ky ná­vod na zís­ka­nie prís­tu­pu k ap­li­ká­cii Pre­view for De­ve­lo­pers.

gdr1.png Download @WP8 Sto­re
Pre­view for De­ve­lo­pers
Entwic­kler: Mic­ro­soft Cor­po­ra­tion
Preis: Kos­ten­los

gdr1_qr.jpg

Zdroj: Svet IT


Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Chro­me vás bu­de chrá­niť pred fa­loš­ný­mi tla­čid­la­mi na sťa­ho­va­nie
Google oznámil, že služba Safe Browsing v rámci Chromu bude označovať weby, ktoré používajú sociálne inžinierstvo, ako sú napr. falošné tlačidlá na download, podvodné aktualizácie či reklamy šíriace malvér. čítať »
 
Mo­zil­la to vzda­la, OS Fi­re­fox kon­čí. Viac ju za­ují­ma IoT
Decembrové oznámenie o prerušení vývoja ukončilo štvorročné snaženie o vytvorenie operačného systému založeného na prehliadači. Namiesto toho však spoločnosť plánuje sústrediť svoje sily na projekt do budúcnosti zaujímavejší - do internetu vecí. čítať »
 
Naj­nov­šiu ver­ziu OS An­droid Mar­shmallow za­tiaľ ne­pou­ží­va tak­mer nik­to
Pre niekoho to možno bude znieť prekvapivo, no najnovšia verzia OS Android zatiaľ nezažíva obrovský nárast počtu inštalácií. Najmä v porovnaní so štatistikami z minulosti. čítať »
 
Lib­reOf­fi­ce On­li­ne pod­po­ru­je spo­lup­rá­cu na do­ku­men­toch v reál­nom ča­se. Má to však há­čik
Vo webovom kancelárskom balíku LibreOffice Online pribudlo množstvo nových funkcií. Hlavnou novinkou je spolupráca viacerých používateľov na rovnakom dokumente v reálnom čase. čítať »
 
Mic­ro­soft ku­pu­je Swif­tKey. Ob­ľú­be­ná mo­bil­ná klá­ves­ni­ca bu­de dos­tup­ná už aj pre Win­dows
SwiftKey, azda najpopulárnejšia klávesnicová aplikácia pre mobilné telefóny a tablety, viac nebude k dispozícii výlučne len pre systémy Android a iOS. čítať »
 
Pou­ží­va­te­lia Win­dows 7 a 8.1, prip­rav­te sa! Win­dows 10 sa vám stiah­ne auto­ma­tic­ky
Microsoft začína Windows 10 sťahovať automaticky ako odporúčanú aktualizáciu. Podľa spoločnosti táto zmena nastane od pondelka a bude aplikovaná v niekoľkých fázach. čítať »
 
Gri­ma­sy, sel­fie fot­ky, slov­né hrač­ky – aj ta­ké mô­že byť ran­né vstá­va­nie s ap­li­ká­ciou Mi­mic­ker Alarm
Aj vy patríte k tým nešťastníkom, pre ktorých neexistuje nič horšie ako ranné vstávanie? Potom vás istotne zaujme nový vynález z dielne Microsoftu. čítať »
 
Fi­re­fox 44 bu­de pod­po­ro­vať push ozná­me­nia. Web vás sám upo­zor­ní na no­vin­ky
Nová aktualizácia prehliadača Firefox pre Windows, Mac, Linux a Android umožní používateľom dozvedieť sa o novinkách na ich obľúbených webových stránkach aj vtedy, ak ich nebudú mať otvorené. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter