Tablet Pipo T9 s osemjadrovým procesorom a 13Mpx fotoaparátom s automatickým ostrením

Bez­po­chy­by naj­väč­ším lá­kad­lom no­vé­ho tab­le­tu Pi­po T9 je je­ho har­dvé­ro­vá vý­ba­va. Tab­let má osem­jad­ro­vý pro­ce­sor Me­dia­Tek 6592 s frek­ven­ciou 1,7 GHz. Vý­rob­ca ne­pod­ce­nil ani ka­pa­ci­tu ope­rač­nej pa­mä­te, kto­rá má hod­no­tu 2 GB.

Ako gra­fic­ká kar­ta bo­la pou­ži­tá ove­re­ná Ma­li 450. Aj vďa­ka tým­to hod­no­tám do­sa­hu­je Pi­po T9 vý­sled­kov v An­tu­tu Benchmark oko­lo 30 000 bo­dov. Pre uk­la­da­nie dát má uží­va­teľ k dis­po­zí­cii 32 GB, kto­rú mož­no ďa­lej roz­ší­riť po­mo­cou pa­mä­ťo­vých ka­riet mic­roSDHC.

Pi­po T9 po­nú­ka za­ují­ma­vú uh­lo­prieč­ku 8,9", kto­rá je kom­pro­mi­som me­dzi veľ­ký­mi de­sať­pal­co­vý­mi tab­le­ta­mi a men­ší­mi 7" za­ria­de­nia­mi. Dis­plej po­nú­ka fullHD roz­lí­še­nie 1 920 × 1 200 bo­dov. 

PipoT9_03.jpg

Veľ­mi dob­re je na tom Pi­po T9 tiež v ob­las­ti dá­to­vej ko­nek­ti­vi­ty. Ok­rem štan­dar­dnej pod­po­ry Wi-Fi je mož­né vy­uží­vať aj pri­po­je­nie pros­tred­níc­tvom 3G. Tab­let mož­no vy­užiť aj ako GPS na­vi­gá­ciu, na krat­šiu vzdia­le­nosť mož­no dá­ta pre­ná­šať cez Blue­tooth.

Uží­va­te­ľa bez­po­chy­by za­uj­me aj mul­ti­me­diál­na vý­ba­va. Fot­ky mož­no zho­to­vo­vať 13Mpx sní­ma­čom s auto­ma­tic­kým za­os­tro­va­ním, pred­ná ka­me­ra má po­tom roz­lí­še­nie 2 Mpx. Ok­rem fo­te­nia mož­no pre zá­ba­vu vy­užiť aj vsta­va­ný FM pri­jí­mač. 

PipoT9_02.jpg

Ba­té­ria v tab­le­te Pi­po T9 má ka­pa­ci­tu 7 300 mAh a vý­rob­ca po­nú­ka mož­nosť jej duál­ne­ho na­bí­ja­nia. Prí­kon ener­gie mož­no tak sú­čas­ne za­bez­pe­čiť nie­len cez na­bí­jač­ku, ale aj cez mic­roUSB ká­bel za­po­je­ný nap­rík­lad do exter­nej ba­té­rie ale­bo po­čí­ta­ča.

Ako ope­rač­ný sys­tém je pou­ži­tý An­droid vo ver­zii 4.2. Od­po­rú­ča­ná ma­loob­chod­ná ce­na vrá­ta­ne DPH je u pre Pi­po T9 sta­no­ve­ná na 289 eur.


Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

In­tel: No­vé pro­ce­so­ry bu­dú po­mal­šie. Dô­vo­dom je ús­po­ra ener­gie
Popredný svetový výrobca mikroprocesorov Intel na čele so svojím viceprezidentom Williamom Holtom oznámil počas konferencie ISSCC v San Franciscu koniec éry neustáleho zrýchľovania čipov. čítať »
 
LG pred­beh­ne Sam­sung: No­vin­ku G5 pred­sta­ví o pár ho­dín skôr ako Sam­sung svo­ju S7
Veľtrh MWC v Barcelone sa pomaly, ale isto blíži. Už teraz je známe, že v predvečer veľkej udalosti spoločnosť Samsung nebude jediná, ktorá verejnosti odhalí novú vlajkovú loď. čítať »
 
Mat­rox C900: Jed­nos­lo­to­vá kar­ta pre de­väť dis­ple­jov
Aj vy patríte k používateľom, ktorí si nevedia predstaviť prácu na počítači bez minimálne dvoch monitorov? čítať »
 
iP­ho­ne 7 má prísť s duál­nym fo­toa­pa­rá­tom. Poz­ri­te si, ako bu­dú vy­ze­rať fot­ky
Len nedávno sme priniesli niekoľko zvestí o očakávanom iPhone 7 a už sa objavili ďalšie. Pochádzajú od analytika KGI Ming-Chi Kua, ktorý zvyčajne disponuje pomerne spoľahlivými informáciami. čítať »
 
Ultra­za­bez­pe­če­ný vo­do­tes­ný Tu­ring Pho­ne vy­me­nil An­droid za OS Sail­fish
Keď pred siedmimi mesiacmi tvorcovia predstavili mobilný telefón Turing Phone, charakterizovali ho ako ultrazabezpečený androidový smartfón, zhotovený (čiastočne) z tekutého kovu. čítať »
 
No­vé gra­fic­ké kar­ty AMD Fi­reP­ro pre­me­nia oby­čaj­ný po­čí­tač na gra­fic­ký su­perstroj
AMD prichádza s riešením pre tých, ktorí potrebujú pracovať s vysokým rozlíšením a pokročilou grafikou, nemajú na to však dostatočne výkonný počítač. čítať »
 
HP má vlas­tné in­te­li­gen­tné ho­din­ky. Vzhľa­dom sa po­ná­ša­jú na kla­sic­ké chro­nog­ra­fy
Ani spoločnosť Hewlett-Packard nebude výnimkou. V súčasnosti totiž pracuje na niekoľkých modeloch vlastných smartwatch, ktoré sa napohľad od bežných hodiniek takmer nelíšia. čítať »
 
Lu­mir C: LED lam­pa na­pá­ja­ná pla­me­ňom svieč­ky
V prípade výpadku elektriny vám môže poslúžiť sviečka. Problém je v tom, že neosvetlí širokú oblasť a jej svetlo je dosť slabé. Pomôcť tu môže lampa Lumir C, LED svietidlo, ktoré znásobí svetlo sviečky. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter